Výzkum a vývoj v Libereckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 působilo V Libereckém kraji 118 pracovišť zabývajících se výzkumem a vývojem (VaV), tj. o 2 pracoviště méně než v předchozím roce. Většina pracovišť působila v podnikatelském sektoru (102 zařízení, tj. 86,4 % z celkového počtu), ve vysokoškolském sektoru vykonávalo svou činnost 8 pracovišť (6,8 %), ve vládním sektoru pak 7 pracovišť (5,9 %). V soukromém neziskovém sektoru působilo pouze jedno zařízení VaV (0,8 %). Pracoviště VaV v Libereckém kraji jsou převážně malá, a to jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak velikosti vynakládaných výdajů. Méně než 5 osob (přepočtené počty) v roce 2016 zaměstnávalo 52 pracovišť VaV (44,1 %), 5 až 9,9 zaměstnanců evidovalo 29 pracovišť (24,6 %). Pouze 5 pracovišť (4,2 %) vykázalo více než 100 přepočtených zaměstnanců. Výdaje na VaV u 82 pracovišť (69,5 %) nepřesáhly ve sledovaném roce 10 mil. Kč, z toho u 20 z nich výdaje nedosahovaly ani 1 mil. Kč. Naopak částku 100 mil. Kč převýšily výdaje na VaV pouze u 5 pracovišť. Nejvíce pracovišť se v Libereckém kraji dlouhodobě věnuje vědě a výzkumu v oblasti technických věd (91 pracovišť, tj. 77,1 % všech krajských pracovišť), podle převažující ekonomické činnosti se jedná především o odvětví průmyslu a stavebnictví (75 pracovišť, tj. 63,6 %). Pouze u 9 pracovišť je převažující činností výzkum a vývoj.

Graf - Zaměstnanci vědy a výzkumu podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)

Počet fyzických osob působících ve VaV v Libereckém kraji od roku 2009 nepřetržitě roste – v porovnání s uvedeným rokem došlo v roce 2016 k 78,5% nárůstu na 3 241 osob (z toho 775 žen, tj. 23,9 %), ve srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu o 8,2 %. Po přepočtu na plnou pracovní dobu (FTE) věnovanou vědě a výzkumu bylo v kraji celkem evidováno 2 136 zaměstnanců, z toho 489 žen (22,9 %). Z pohledu zaměstnanosti je nejvýznamnějším úsekem sektor podnikatelský, ve kterém v roce 2016 pracovalo 73,4 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Dalších 23,9 % osob bylo zaměstnáno v rámci vysokoškolského sektoru, na sektor vládní připadlo 2,7 % zaměstnanců. Ve výzkumu a vývoji pracuje obecně více mužů (77,1 % v roce 2016). Mezi výzkumné pracovníky patřilo 1 013 zaměstnanců (47,4 % všech přepočtených zaměstnanců ve VaV), přičemž muži tvořili 85,0 %. Více než 36 % zaměstnanců VaV připadlo do kategorie techničtí pracovníci (z toho 77,4 % mužů) a 16,5 % do kategorie ostatní pracovníci (53,9 % mužů). Vzhledem k orientaci VaV v Libereckém kraji především na technické vědy vykazuje tato oblast také v roce 2016 nejvíce zaměstnanců (1 795, tj. 84,0 % z celkového přepočteného počtu zaměstnanců). Dalších 232 zaměstnanců (10,8 %) se zabývalo přírodními vědami. Z pohledu jednotlivých pohlaví převažovali ve všech vědních oblastech mezi zaměstnanci muži.

Na výzkum a vývoj se v roce 2016 v Libereckém kraji vynaložilo 2 654 mil. Kč, tj. 3,3% podíl na republikovém objemu výdajů na VaV. Meziročně výdaje vzrostly o 134 mil. Kč (5,3 %). Téměř 76 % výdajů bylo financováno z podnikatelských zdrojů, přičemž jejich objem meziročně vzrostl o 14,5 %. Dalších 595 mil. Kč (tj. 22,4 % celkových výdajů a o 8,0 % meziročně méně) směřovalo do výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů z České republiky. Z hlediska sektorů provádění VaV bylo nejvíce prostředků v roce 2016 vynaloženo v podnikatelském sektoru (2 127 mil. Kč, tj. 80,2 %), v rámci vysokoškolského sektoru bylo využito 458 mil Kč (17,3 %) a v rámci vládního sektoru pak 68 mil. Kč (2,6 %). Objem výdajů v podnikatelském sektoru ve srovnání s rokem 2015 se navýšil o 173 mil. Kč (8,9 %), naopak ve vládním i vysokoškolském sektoru výdaje poklesly (o 10,9 %, resp. 6,4 %). Podle druhového členění výdajů na VaV převažovaly v roce 2016 z 92,4 % běžné výdaje. Oproti předchozímu roku vzrostly o 265 mil. Kč (12,1 %) na 2 453 mil. Kč a více než polovinu tvořily mzdy (1 366 mil. Kč, tj. 55,7 %). Investiční výdaje meziročně poklesly o 131 mil. Kč (39,5 %) na 200 mil. V rámci výdajů podle typu VaV činnosti bylo 47,0 % výdajů (1 247 mil. Kč) vynaloženo na aplikovaný výzkum a 45,0 % (1 193 mil. Kč) na experimentální vývoj. Na základní výzkum bylo použito pouze 213 mil. Kč (8,0 %).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Pracoviště VaV podle sektoru provádění VaV v Libereckém kraji nad výdaji investičními (200 mil. Kč)
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (fyzické osoby)
 • Zaměstnanci VaV v Libereckém kraji (přepočtené osoby)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (fyzické osoby)
 • Výzkumní pracovníci v Libereckém kraji (přepočtené osoby)
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Zdroje financování na výzkum a vývoj v Libereckém kraji
 • Výdaje na VaV v Libereckém kraji
 • Pracoviště VaV podle sektorů provádění v Libereckém kraji v roce 2016
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle sektorů provádění a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle pracovní činnosti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)
 • Zaměstnanci vědy a výzkumu podle vědní oblasti a pohlaví v Libereckém kraji (přepočtené počty)