Výdaje na ochranu životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2019

 

V roce 2019 bylo na území Libereckého kraje na ochranu životního prostředí proinvestováno 606 mil. Kč, v přepočtu na 1 obyvatele 1 369 Kč. V celé České republice to bylo 2 812 Kč na 1 obyvatele.

Graf: Investice na ochranu životního prostředí v krajích

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2019 investoři se sídlem na území Libereckého kraje vynaložili na ochranu životního prostředí částku v hodnotě 4 051,8 mil. Kč, tj. meziročně méně o 71 mil. (-1,7 %). Největší část těchto výdajů směřovala do neinvestiční oblasti, a to 3 511,8 mil. Kč (tj. 86,7 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí). Meziročně se objem neinvestičních nákladů zvýšil o 366,1 mil. Kč (+11,6 %).

V oblasti neinvestičních nákladů byly v roce 2019 největší položkou výdaje spojené s nakládáním s odpady, které představovaly 42,5 % jejich celkové hodnoty. Oproti roku 2018 byl zaznamenán nárůst těchto výdajů o 7,5 %. Souvisí např. s úpravou technologických procesů z důvodu prevencí vzniku odpadů, se zařízením a vybavením pro sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, výstavbou spaloven, recyklačních závodů, řízených skládek, kompostáren, asanací starých skládek, zařízením pro monitoring odpadů. Téměř 38 % neinvestičních nákladů putovala do ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod, meziročně se hodnota na tento program zvýšila o  16,9 %.

Celkový objem investičních výdajů investorů se sídlem v Libereckém kraji v roce 2019 byl meziročně nižší o 437,1 mil. Kč (-44,7 %) a dosáhl 540,0 mil. Kč. Nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly, obdobně jako v předchozích třech letech, investiční výdaje na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod (37,7 %). Oproti roku 2018 však tyto investice poklesly téměř o 355,5 mil. Kč (-63,6 %). Na nakládání s odpady bylo vynaloženo 27,5 % a na ochranu ovzduší a klimatu 16,8 % celkových investičních výdajů. V případě nakládání s odpady se objem investic ve srovnání s rokem 2018 zvýšil  o 14,4 %, nárůst v případě investic do ochrany ovzduší a klimatu činil 52,5 %.

Investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Libereckého kraje v roce 2019 dosáhly částky 606,2 mil. Kč a meziročně byly nižší o 421,2 mil. Kč (-41,0 %). V přepočtu na 1 obyvatele činily pouze 1 369 Kč. Tato částka byla po Karlovarském kraji (1 088 Kč) v rámci mezikrajského srovnání mezi kraji 2. nejnižší a o 1 443 Kč se pohybovala pod průměrem za Českou republiku (2 812 Kč na 1 obyvatele). Nejvíce prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2019 proinvestováno v Moravskoslezském kraji (4 089 Kč).

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Výdaje na ochranu životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2019
 • Tabulky
 • Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Libereckého kraje podle programového zaměření
 • Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření a kraje sídla investora v roce 2019
 • Investice na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Libereckého kraje podle zdrojů financování
 • Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v roce 2019
 • Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice
 • Grafy
 • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2019
 • Neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2019
 • Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice na 1 obyvatele