Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2021

 

Cena vody za 1 m3 se v Libereckém kraji se ve srovnání s rokem 2020 zvýšila o 2,50 Kč (5,5 %) na 48,10 Kč za 1 m3 vody (bez DPH). Cena stočného (bez DPH) představovala částku 46,40 Kč a meziročně se zvýšila o 2,00 Kč za 1 m3.

Vodou z veřejného vodovodu bylo v roce 2021 zásobováno 412 747 osob, tj. 94,4 % obyvatel Libereckého kraje. V mezikrajském srovnání to pro náš region znamenalo 4. nejnižší příčku. Nižší podíl obyvatel napojených na vodovod zaznamenal pouze kraj Středočeský (88,4 %), Plzeňský (88,7 %) a Jihočeský (90,8 %). Naopak Hlavní město Praha a Karlovarský kraj evidovaly 100% napojení svých obyvatel.

Délka vodovodní sítě Libereckého kraje se v průběhu roku 2021 zkrátila o 1 km na 3 902 km. Meziroční nárůst zaznamenal počet vodovodních přípojek (o 905 napojení na 91 000 napojení) a osázených vodoměrů (o 1 173 kusů na 91 686 kusů). Výroba vody určené k realizaci se v roce 2021 proti roku 2020 snížila o 645 tis. m3 (-2,5 %) na 24 992 tis. m3. Méně intenzivně pokleslo také množství fakturované pitné vody, a to o 144 tis. m3 (-0,8 %) na 18 649 tis. m3. Uvedený výsledek ovlivnilo snížení objemu vody fakturované ostatním odběratelům ve výši 6,4 %. Domácnostem bylo naopak fakturováno o 1,3 % vody více, než tomu bylo v roce 2020. Rozhodující podíl na celkovém objemu fakturované vody pak měly domácnosti (74,4 %). Objem nefakturované vody dosáhl 6 343 tis. m3 (meziročně o 7,3 % méně), z toho téměř 84 % představovaly ztráty v trubní síti.

Specifické množství vody fakturované celkem v roce 2021 v Libereckém kraji meziročně pokleslo o 0,4 litrů na 123,8 litrů na osobu a den. Podobný vývoj byl vykázán také v dalších 4 krajích – Královéhradeckém (-2,2 litrů), Středočeském (-1,0 litru), Pardubickém (-0,3 litru) a Ústeckém (-0,1 litru). V Karlovarském kraji hodnota zůstala stejná na 127,2 litrech na osobu a den. V ostatních regionech se specifické množství vody fakturované celkem meziročně zvýšilo, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (o 5,4 litrů na 122,9 litrů na osobu a den). Celková spotřeba vody se pak pohybovala v rozmezí od 113,7 litrů (Zlínský kraj) do 163,1 litrů na osobu a den (Hlavní město Praha). Průměr za Českou republiku činil 130,2 litrů na osobu a den (meziročně +1,0 litru). Spotřeba za Liberecký kraj byla v pomyslném mezikrajském srovnání 6. nejnižší.

Graf - Vývoj cen vodného a stočného v České republice a v Libereckém kraji

Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den v našem kraji meziročně vzrostlo o 1,6 litru na 92,1 litrů. S výjimkou Královéhradeckého kraje (meziročně -0,8 litru) se spotřeba navýšila u domácností ve všech krajích. Nejvýraznější relativní nárůst byl patrný v případě Kraje Vysočina (+7,1 %, tj. +5,7 litrů) a Hlavního města Prahy (+6,7 %, tj. +7,5 litrů). Nejvyšší spotřebu vykázaly domácnosti v Hlavním městě Praze (120,0 litrů), nejnižší ve Zlínském kraji (80,9 litrů). Spotřeba domácností v našem kraji byla 5. nejvyšší a o 1,1 litru se pohybovala pod průměrem České republiky (93,2 litrů).

Tržby za vodné (bez DPH) v roce 2021 v Libereckém kraji dosáhly 896,2 mil. Kč, což bylo meziročně o 39,5 mil. Kč (+4,6 %) více. V roce 2021 zaplatili spotřebitelé za 1 m3 vody (bez DPH) 48,10 Kč, tedy o 2,50 Kč (+5,5 %) více než v roce 2020. Cena vody vzrostla také v ostatních krajích České republiky. Absolutně i relativně nejvyšší nárůst vykázalo Hlavní město Praha (+4,70 Kč, tj. +10,4 %). Absolutní zvýšení v našem kraji bylo 3. nejvyšší, relativní pak 5. nejvyšší. V rámci všech 14 krajů se cena vody pohybovala v rozmezí od 37,10 Kč za m3 v Olomouckém kraji do 49,90 Kč za m3 v Hlavním městě Praze. Cena účtovaná spotřebitelům v Libereckém kraji byla v tomto srovnání 3. nejvyšší.

V domech napojených na kanalizaci v roce 2021 trvale bydlelo 324 899 obyvatel Libereckého kraje, tj. 74,3 %. Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizace s čistírnou odpadních vod pak činil 73,1 %. Délka kanalizační sítě se meziročně zkrátila o 5 km na 1 630 km, počet kanalizačních přípojek se však navýšil o 544 napojení na 48 561 napojení.

Do kanalizace bylo v roce 2021 vypuštěno 16 806 tis. m3 odpadních vod (včetně zpoplatněných srážkových vod), tedy o 164 tis. m3 (+1,0 %) více než v roce 2020. Objem čištěných vod se meziročně zvýšil o 6,2 % (+2 254 tis. m3) na 38 761 tis. m3. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace mezi roky 2020 a 2021 poklesl z 97,9 % na 97,2 %. Do vodních toků bylo ve sledovaném roce vypuštěno 38 951 tis. m3 vody, tj. meziročně o 4,4 % více.

Za stočné (bez DPH) bylo v roce 2021 v Libereckém kraji účtováno celkem 780,1 mil. Kč (meziročně o 5,6 % více). Cena stočného za 1 m3 vody (bez DPH) dosáhla 46,40 Kč, což je o 2,00 Kč (+4,5 %) více než tomu bylo v předchozím roce. Vyšší ceny stočného zaznamenaly také ostatní kraje s tím, že zvýšení se pohybovalo od 1,10 Kč v Kraji Vysočina do 3,60 Kč v Hlavním městě Praze. Výše uvedená cena stočného účtovaná v Libereckém kraji byla mezi ostatními kraji nejvyšší a republikovou částku (38,50 Kč) převyšovala o 7,90 Kč. Nejnižší průměrnou cenu stočného pak platili spotřebitelé v Kraji Vysočina (31,30 Kč).

Na území Libereckého kraje ve sledovaném roce fungovalo 87 čistíren odpadních vod (meziročně +2 zařízení), z toho 86 čistíren pracovalo na mechanicko-biologickém principu. Celková kapacita uvedených čistíren meziročně vzrostla o 660 m3 za den na 134 427 m3 za den. Množství vyprodukovaných kalů pak v roce 2021 vzrostlo o 3,1 % na 5 923 tun sušiny. Většina těchto kalů byla zneškodněna kompostováním (95,5 %).

 

Další informace naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2021

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2021
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizacích v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2021
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů
 • Vývoj objemu fakturované pitné vody v Libereckém kraji
 • Vývoj specifického množství vody fakturované celkem a fakturované domácnostem v Libereckém kraji
 • Vývoj cen vodného a stočného v České republice a v Libereckém kraji
 • Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2021
 • Počet čistíren odpadních vod celkem a na 100 km2 podle krajů v roce 2021