Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2020

 

Cena vody za 1 m3 se v Libereckém kraji se ve srovnání s rokem 2019 zvýšila o 0,80 Kč (1,8 %) na 45,60 Kč za 1 m3 vody (bez DPH). Cena stočného (bez DPH) představovala částku 44,40 Kč a meziročně se zvýšila o 1,50 Kč za m3.

Graf: Podíl obyvatel v domech napojených na kanalizaci v roce 2020

V roce 2020 bylo vodou z vodovodů zásobováno 413 518 obyvatel Libereckého kraje, tj. meziročně více o 1 474 osob (+0,4 %). Podíl takto zásobených obyvatel se zvýšil o 0,3 procentních bodů na 93,3 % a v rámci mezikrajského srovnání se jedná o 4. nejnižší hodnotu. Nejnižší podíl vykázal Plzeňský kraj (85,7 %), naopak stoprocentní pokrytí obyvatel vykázalo hlavní město Praha s Karlovarským krajem.

Vodovodní síť se v průběhu roku 2020 v našem kraji nepatrně rozšířila  o 1 km na 3 903 km. Zároveň se zvýšil počet osazených vodoměrů (o 821 kusů na  90 513 kusů) a počet vodovodních přípojek (o 883 kusů na 90 095 kusů). Výroba vody určené k realizaci se meziročně snížila o 371 tis. m3 (-1,4 %) a dosáhla tak 25 637 tis. m3. Pokleslo také množství fakturované vody, a to o 426 tis. m3 (2,2 %) na 18 793 tis. m3. Důvodem je snížení objemu vody fakturované ostatním odběratelům o 12,2 %, kteří v důsledku pandemie omezili svou výrobu a podnikatelské aktivity. Naopak domácnostem bylo fakturováno o 2,1 % vody více, podíl na celkovém objemu fakturované vody dosáhl 72,9 %. Objem nefakturované vody představoval  6 844 tis. m3 s tím, že 80,7 % tvořily ztráty v trubní síti.

Specifické množství vody fakturované celkem v roce 2020 s ohledem na přestupný rok v Libereckém kraji meziročně pokleslo o 3,6 litrů na 124,2 litrů na osobu a den. Ke snížení došlo také ve zbývajících krajích, pokles se pohyboval od 1,0 litru na osobu a den ve Středočeském kraji do 12,4 litrů v hlavním městě Praze. I přes dosaženou úsporu nejvyšší celková spotřeba byla vykázána v hlavním městě Praze (160,4 litrů na osobu a den), nejnižší ve Zlínském kraji (112,6 litrů na osobu a den). Průměr za Českou republiku činil 129,2 litrů na osobu a den (meziročně - 4,6 litrů).

Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den se meziročně zvýšilo o 1,3 litrů na 90,5 litrů. Nejvyšší spotřebu vykázaly domácnosti v hlavním městě Praze (112,5 litrů na osobu a den), nejnižší ve Zlínském kraji (80,0 litrů). Spotřeba domácností v našem kraji je 6. nejvyšší, o 0,6 litrů se pohybovala pod průměrem za Českou republiku (91,1 litrů).

Graf: Vývoj ceny vodného a stočného v ČR a v Libereckém kraji

Tržby za vodné (bez DPH) v Libereckém kraji v roce 2020 dosáhly 856,7 mil. Kč a meziročně se snížily o 4,5 mil. Kč (-0,5 %). Cena vody za 1 m3 se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 0,80 Kč (1,8 %) na 45,60 Kč za 1 m3 vody (bez DPH). Meziroční nárůst ceny byl vykázán také ve zbývajících krajích. Absolutně i relativně nejvíce se cena zvýšila v Jihomoravském kraji (+3,30 Kč, +9,1 %), zvýšení v našem kraji bylo v rámci mezikrajského srovnání nejnižší. V rámci regionů se cena 1 m3 vody v roce 2020 pohybovala v intervalu od 35,80 Kč v Olomouckém kraji do 46,00 Kč v Ústeckém kraji. Republikový průměr dosáhl 41,40 Kč za 1 m3, cena vody účtovaná v Libereckém kraji ho převýšila o 4,20 Kč. Cena vykázána v našem kraji je v rámci mezikrajského srovnání 2. nejvyšší.

Na kanalizaci v domech bylo v roce 2020 napojeno 327 456 obyvatel Libereckého kraje, tj. meziročně více o 19 704 osob (+6,4 %). Podíl takto vybavených obyvatel se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 4,4 procentní body na 73,9  %. Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci a ústících do čistíren odpadních vod (ČOV) zaznamenal zvýšení o 4,1 procentní body na 72,6 %. Kanalizační síť se rozšířila o 18 km na 1 635 km, počet kanalizačních přípojek se navýšil o 543 (1,1 %) na 48 017 kusů.

Do kanalizace bylo v roce 2020 vypuštěno o 1,6 % odpadních vod méně než v roce 2019. Tímto způsobem tak odteklo 16 642 tis. m3 odpadních vod (včetně zpoplatněných srážkových vod). Objem čištěných vod meziročně poklesl o 3,2 % na 36 507 tis. m3, podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace se naopak meziročně zvýšil o 0,3 procentní body na 97,9 %. Do vodních toků bylo ve sledovaném roce vypuštěno 37 313 tis. m3 vody, tj. meziročně méně o 3,3 %.

Cena stočného (bez DPH) v roce 2020 v Libereckém kraji představovala částku 44,40 Kč a meziročně se zvýšila o 1,50 Kč za m3. Nárůst ceny vykázaly také zbývající regiony. Zvýšení se pohybovalo od +1,00 Kč v Jihočeském, Karlovarském a Jihomoravském kraji do +3,50 Kč v hlavním městě Praze. Cena stočného v Libereckém kraji byla mezi kraji nejvyšší a republikovou cenu (36,50 Kč) překročila o 7,90 Kč. Nejnižší průměrná cena stočného byla zjištěna v Kraji Vysočina (30,20 Kč).

V roce 2020 bylo v Libereckém kraji v provozu 85 čistíren odpadních vod (meziročně méně o 1 zařízení), z toho 84  čistíren s mechanicko-biologickým principem čištění. Celková kapacita čistíren však meziročně nepatrně poklesla o 10 m3 za den na 133 767 m3/den. Množství vyprodukovaných kalů vzrostlo o 14,2 % na 5 745 tun sušiny.

Další informace naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2020

Kontakt:

Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz 
web: www.liberec.czso.cz

 • Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2020
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizaci v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2020
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů
 • Vývoj objemu fakturované pitné vody v Libereckém kraji
 • Vývoj specifického množství vody fakturované celkem a fakturované domácnostem v Libereckém kraji
 • Vývoj ceny vody a stočného
 • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2019
 • Počet čistíren odpadních vod celkem a na 100 km2 podle krajů v roce 2020