Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2018

 

Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech v roce 2018 v Libereckém kraji se meziročně zvýšila o 0,7 litru na 87,5 litrů na osobu. Dlouhodobě v kraji roste jak cena vody, tak cena stočného. V obou případech se v rámci krajů České republiky jedná o nejvyšší částky.

Graf: Vývoj ceny vodného a stočného

Vodou z veřejných vodovodů bylo v roce 2018 zásobováno 408,3 tis. obyvatel Libereckého kraje, tedy o 1 116 obyvatel více než v předchozím roce. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů zůstal na úrovni roku 2017, tj.  92,4 % (v rámci mezikrajského srovnání 4. nejnižší podíl). Úplné napojení obyvatel na veřejné vodovody vykázaly v roce 2018 pouze dva regiony, a to Hlavní město Praha a Karlovarský kraj. Nejnižší podíl byl vykázán v Plzeňském kraji (86,3 %). Délka vodovodní sítě se v průběhu roku 2018 v našem kraji nepatrně zkrátila o 4 km na 3 900 km. Poklesl jak počet vodovodních přípojek (o 0,1 % na 88 042 kusů), tak počet osazených vodoměrů (o 0,3 % na 88 144 kusů).

Výroba vody určené k realizaci v roce 2018 meziročně mírně poklesla o 67 tis. m3 (0,3 %) a dosáhla tak 25 695 tis. m3. Naopak se zvýšilo množství vody fakturované celkem, a to o 1,1 % na 18 654 tis. m3. Domácnosti z tohoto objemu odebraly 13 044 tis. m3 (meziročně o 1,1 % více), na ostatní odběratele připadlo 5 610 tis. m3 (ve srovnání s rokem 2017 +0,9 %). Objem nefakturované vody dosáhl 7 041 tis. m3, z toho 78,3 % tvořily ztráty v trubní síti.

Specifické množství vody fakturované celkem v Libereckém kraji v roce 2018 meziročně vzrostlo o 1,0 litru na 125,2 litrů na osobu a den, tj. 7. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvyšší celková spotřeba byla vykázána v Hlavním městě Praze (174,0 litrů na osobu a den), nejnižší ve Zlínském kraji (114,6 litrů na osobu a den). Průměr za Českou republiku činil 133,5 litrů na osobu a den.

V případě vody fakturované domácnostem došlo v našem kraji naopak k nárůstu spotřeby, a to o 0,7 litru na 87,5 litrů na osobu a den. Nejvyšší spotřebu vykázaly domácnosti v Hlavním městě Praze (107,5 litrů na osobu a den), opačný výsledek domácnosti ve Zlínském kraji (75,7 litrů). Spotřeba domácností v našem kraji je 7. nejvyšší, průměr za Českou republiku dosáhl 89,2 litrů na osobu a den.

Tržby za vodné (bez DPH) v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhly hodnoty 825,0 mil. Kč, tj. meziročně více o 4,7 %. Také cena vody (bez DPH) opět vzrostla, a to o 1,50 Kč (nejvyšší nárůst mezi regiony) na 44,20 Kč za 1 m3 vody. Uvedená hodnota převyšovala republikový průměr (38,10 Kč) o 6,10 Kč a v rámci mezikrajského srovnání byla nejvyšší. Průměrná cena 1 m3 fakturované vody se meziročně zvýšila také v dalších 12 krajích. Nejnižší nárůst o 0,30 Kč vykázaly shodně dva kraje – Královéhradecký a Zlínský, druhé nejvyšší zvýšení (po našem kraji) ve výši 1,40 Kč zaznamenalo Hlavní město Praha. V Ústeckém kraji zůstala cena vody na úrovni roku 2017, za 1 m3 jeho obyvatelé zaplatili 43,40 Kč (2. nejvyšší cena mezi kraji). Nejnižší cenu vody měli obyvatelé v Olomouckém kraji, a to 33,10 Kč.

V roce 2018 v domech napojených na kanalizaci žilo 69,6 % obyvatel Libereckého kraje (meziročně o 0,6 p. b. více).  Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci končící čističkou odpadních vod se navýšil 0,5 p. b. na 68,5 %. Kanalizační síť v našem kraji se ve srovnání s rokem 2017 prodloužila o 20 km a měřila 1 596 km. Bylo evidováno 46 896 kanalizačních přípojek, tj. meziročně o 982 staveb (2,1 %) více.

Do kanalizace bylo v roce 2018 vypuštěno 16 647 tis. m3 odpadních vod (včetně zpoplatněných srážkových vod), tj. o 1,0 % více než v roce 2017. Objem čištěných vod meziročně poklesl o 16,0 % na 34 516 tis. m3, podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace zůstal na úrovni roku 2017 a dosáhl 98,5 %. Do vodních toků bylo ve sledovaném roce vypuštěno 35 366 tis. m3 vody a také v případě tohoto ukazatele byl zaznamenán meziroční pokles o 15,8 %.

Cena za odvádění odpadních vod (tedy stočné) se v roce 2018 v Libereckém kraji meziročně zvýšila o 0,30 Kč na 42,50 Kč za m3 (bez DPH). Mezi ostatními kraji byla tato nejvyšší částka a republikový průměr převyšovala o 9,10 Kč. Nejnižší průměrná cena stočného byla vykázána v Plzeňském kraji (27,80 Kč).

Ve sledovaném roce bylo v provozu 85 čistíren (o 2 zařízení více než v roce 2017), z toho 84 s mechanicko-biologickým principem čištění. Přestože počet čistíren vzrostl, kapacita těchto zařízení meziročně mírně poklesla o 0,1 % na 133 902 m3/den. Množství kalů vyprodukovaných v čističkách odpadních vod se zvýšilo o 0,5 % na 4 933 tun sušiny, přičemž 93,0 % tohoto objemu bylo zlikvidováno přímou aplikací a rekultivací.

Další informace naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2018

https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2018

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2018
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizacích v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2018
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů v roce 2009 a 2018 a jeho změna mezi uvedenými roky
 • Vývoj objemu fakturované pitné vody v Libereckém kraji
 • Vývoj ceny vodného a stočného
 • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2018
 • Počet čistíren odpadních vod celkem a na 100 km2 podle krajů v roce 2018
 • Kapacita čistíren odpadních vod podle krajů v roce 2018