Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2022

 

Podle výsledků strukturální statistiky dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji  v roce 2022 částky 39 746 Kč, medián mezd byl o 4 103 Kč nižší.  Mzda žen představovala 85,7 % mzdy mužů.

Podle výsledků Strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji v roce 2022 částky 39 746 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem se absolutně zvýšila o 1 891 Kč, relativně pak o 5,0 %. Mzda mužů meziročně rostla dynamičtěji, zvýšila se o 2 514 Kč (6,3 %) na  42 504 Kč a poprvé tak překročila 40 tis. hranici. Mzda žen se zvýšila o 1 206 Kč a 3,4 % na 36 435 Kč. Uvedená hodnota se o 6 069 Kč se pohybovala pod mzdou mužů, v relativním vyjádření tak představovala 85,7 % jejich mzdy.

Struktura mzdy se dlouhodobě nemění – také v roce 2022 z 66,5 převažovala základní složka, prémie a odměny tvořily 15,5 %, náhrady mzdy 11,7 % a zbývajících 6,2 % představovaly příplatky za práci přesčas, ostatní příplatky a odměny za pohotovost.

Tradičně nejvyšší průměrné mzdy z pohledu hlavních tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO pobírali v Libereckém kraji v roce 2022 řídící pracovníci, a to 85 634 Kč (meziročně více o 5 087 Kč, +6,3 %). Na druhé straně mzdového žebříčku se umístili pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s průměrným výdělkem 25 853 Kč (+ 1 123 Kč, +4,5 %). Rozdíl mezi těmito třídami dosáhl částky 59 781 Kč. Průměrná mzda specialistů dosáhla 54 400 Kč (+2 848 Kč, +5,5 %), technických a odborných pracovníků 44 844 Kč (+2 554 Kč, +6,0 %). Řemeslníci a opraváři v průměru měsíčně pobírali 34 997 Kč (+1 652 Kč, +5,0 %), pracovníci obsluhy strojů a zařízení a montéři 33 298 Kč (+2 021 Kč, +6,5 %) a pracovníci ve službách a prodeji 31 139 Kč (+122 Kč, +0,4 %). Mzda úředníků v průměru dosáhla 32 567 Kč (+2 016 Kč, +6,6 %).

Meziročně si ve mzdové sféře polepšili zaměstnanci ve všech krajích – nejvyšší absolutní přírůstek vykázalo hlavní město Praha (+3 521 Kč), relativně pak mzda nejvýrazněji vzrostla ve Středočeském kraji (+7,3 %). S nejnižší intenzitou se průměrná mzda zvýšila v našem kraji (+1 891 Kč, +5,0 %). Muži si absolutně nejvíce polepšili v hlavním městě Praze (+4 416 Kč), relativně v Jihomoravském kraji (+8,5 %). Nárůst jejich mzdy byl absolutně nejnižší v Karlovarském kraji (+2 465 Kč), relativně opět v našem a Plzeňském kraji (+6,3 %). Absolutní přírůstek v případě žen se pohyboval v intervalu od 1 196 Kč v Královéhradeckém kraji do 2 680 Kč v hlavním městě Praze, relativní v intervalu od 3,4 % v Libereckém a Královéhradeckém kraji do 6,0 % v hlavním městě Praze.

Graf - Vývoj průměrné hrubé mzdy a mediánu mezd v Libereckém kraji

Pomyslné první místo mezikrajského žebříčku s výrazným odstupem od ostatních krajů s celkovou mzdou (54 015 Kč), mzdou mužů (60 160 Kč) a žen (47 186 Kč) obsadilo hlavní město Praha. Nejnižší celkový výdělek a výdělek mužů vykázal Karlovarský kraj (37 512 Kč, resp. 39 594 Kč), v případě žen byla nejnižší mzda vyplácena ve Zlínském kraji (34 782 Kč). Celková mzda vykázaná v Libereckém kraji byla 7. nejnižší, mzda mužů 5. nejnižší a mzda žen 8. nejnižší. Největší rozdíl mezi mzdou mužů a žen byl vykázán v hlavním městě Praze (12 974 Kč), podíl dosáhl 78,4 %. Nejvíce se průměrná mzda žen přiblížila mzdě mužů v Karlovarském kraji (rozdíl  4 409 Kč, podíl 88,9 %).

V rámci strukturálního šetření mezd také zjišťován mzdový medián, který charakterizuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení a lépe vypovídá o skutečné mzdové úrovni. Medián mzdy v Libereckém kraji v roce 2022 dosáhl 35 643 Kč, tj. o 1 749 Kč a 5,2 % více než v roce 2021. V případě mužů činil 38 011 Kč (+2 405 Kč, +6,8 %), v případě žen 33 356 Kč (+1 464 Kč, +4,6 %) a tato úroveň představovala 87,8 % mediánu mužů.

Mezi kraji České republiky se mzdový medián pohyboval od 33 679 Kč v Karlovarském kraji do 43 950 Kč v hlavním městě Praze. Nejvyšší absolutní meziroční přírůstek zaznamenal medián v hlavním městě Praze (+2 854 Kč), relativní v Jihomoravském kraji (+7,4 %). Hlavnímu městu Praha patřilo také prvenství v případě mediánu mužů a žen (47 844 Kč, resp. 40 841 Kč). Nejnižší mzdový medián byl v případě mužů vykázán v Karlovarském kraji (37 767 Kč), v případě žen ve Zlínském kraji (31 431 Kč).  Liberecký kraj z pohledu celkového mediánu obsadil v mezikrajském žebříčku 6. nejhorší pozici, medián mužů byl 5. nejnižší a medián žen byl 6. nejvyšší. Nejvíce se medián žen přiblížil mediánu mužů v Karlovarském kraji (88,3 %), nejméně ve Zlínském kraji (82,8 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda vykázaná v Libereckém kraji v roce 2022 převyšovala medián mezd o 4 103 Kč, jeho podíl na průměrné mzdě představoval 89,7 %. Větší diference byla vykázána mezi průměrem a mediánem mzdy mužů (+4 493 Kč) než žen (+3 079 Kč). Největší rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd byl v rámci mezikrajského srovnání vykázán v hlavním městě Praze (celkem +10 065 Kč, u mužů +12 316 Kč, u žen +6 345 Kč). Nejmenší rozdíl byl mezi oběma celkovými hodnotami a hodnotami za ženy zjištěn v Pardubickém kraji (+3 509 Kč, resp. +2 486 Kč), v případě mužů se obě mzdové úrovně nejméně lišily v Karlovarském kraji (o 3 827 Kč). 

 

Poznámka:

Strukturální šetření mezd zaměstnanců vzniká sloučením výsledných databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV) a administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí. Přímo sleduje mzdy jednotlivých zaměstnanců (nikoliv jen jejich celkový objem na úrovni podniků či organizací), složky hrubého výdělku a důležité personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk).

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý  rok. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby.

Takto vypočtená průměrná mzda však není a nemůže být shodná s průměrnou mzdou zjišťovanou z podnikového výkaznictví ČSÚ, kde je celkový objem mzdových prostředků poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku, v němž jsou však zahrnuti i zaměstnanci nemocní nebo s neplacenou nepřítomností kratší než 4 týdny. Další rozdíly mezi mzdovou úrovní ve srovnání s jinými statistickými zdroji mohou plynout (kromě vlivu neplacených absencí a odlišného základního souboru šetření) z faktu, že do výsledků strukturální statistiky se nezahrnují zaměstnanci s týdenním úvazkem kratším než 30 hodin.

Další informace naleznete v publikaci Struktura mezd zaměstnanců – 2022

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví a krajů v roce 2022
 • Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2022
 • Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2022
 • Grafy
 • Vývoj průměrné hrubé mzdy a mediánu mezd v Libereckém kraji
 • Podíl průměrné hrubé měsíční mzdy žen na mzdě mužů podle krajů v roce 2022
 • Podíl mediánu mzdy žen na mediánu mužů podle krajů v roce 2022
 • Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou a mediánem mezd podle krajů v roce 2022
 • Změna průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO v Libereckém kraji mezi roky 2021 a 2022