Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2018

 

Podle výsledku strukturálního šetření v Libereckém kraji v roce 2018 vzrostly průměrné hrubé měsíční mzdy meziročně o 8,6 % na 31 615 Kč. Rozdíl mezi průměrnou mzdou a mzdovým mediánem, jehož výše činila 28 882 Kč, dosáhl 2 733 Kč.

Graf: Medián mezd podle pohlaví v Libereckém kraji

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování především v tom, že jsou sledovány přímo mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli jen jejich celkový objem na úrovni podniků či organizací. Podrobně jsou navíc zjišťovány nejen všechny složky hrubého výdělku, ale také důležité personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk).

Průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhla částky 31 615 Kč, tj. o 2 494 Kč (8,6 %) více než v roce 2017. Výdělek na straně mužů činil 34 774 Kč a byl tak o 6 940 Kč vyšší než příjem žen, který tak představoval 80,0 % mzdy mužů. Meziroční mzdový nárůst v případě mužů činil 2 790 Kč (8,7 %), zatímco mzda žen vzrostla o 2 133 Kč (8,3 %).

Meziročně vyšší průměrné mzdy zaznamenaly také všechny ostatní kraje České republiky. Absolutně nejvyšší přírůstek o 8 164 Kč, ale relativně nejnižší nárůst o 6,8 % vykázalo Hlavní město Praha a i nadále jsou zde vypláceny nejvyšší mzdy (42 502 Kč).  Relativně nejvýrazněji výdělek vzrostl ve Zlínském kraji (o 10,0 % na 30 317 Kč). Absolutně nejméně si polepšili zaměstnanci v Karlovarském kraji (o 2 462 Kč) a jejich průměrná mzda ve výši 29 236 Kč je mezi kraji nejnižší. Mzda v Libereckém kraji byla pátou nejvyšší.

Nejvyšší absolutní příjmy na straně mužů i žen připadly na Hlavní město Praha (47 739 Kč, resp. 36 570 Kč), o poslední příčku pomyslného žebříčku se rozdělily dva kraje – v případě mzdy mužů to byl Karlovarský kraj (31 911 Kč) a v případě mzdy žen Zlínský kraj (26 420 Kč). Průměrné hrubé měsíční mzdy mužů byly ve všech krajích vyšší než mzdy žen. Absolutně nejvyšší rozdíl byl vykázán v Hlavním městě Praze (o 11 169 Kč), nejméně se mzdy z tohoto pohledu lišily v Karlovarském a Olomouckém kraji (o 5 300 Kč, resp. o 5 301 Kč). Nejvíce se průměrné mzdy obou pohlaví přiblížily v Olomouckém a Karlovarském kraji, když zde mzda žen tvořila 83,6 %, resp. 83,4 % mzdy mužů. Nejnižší poměr byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (76,6 %).

Struktura průměrných hrubých měsíčních mezd zaměstnanců v Libereckém kraji se dlouhodobě nemění. Klíčovou položkou je nadále základní složka mzdy (65,7 % v roce 2018), následovaná prémiemi a odměnami (17,2 %) a mzdovými náhradami (10,9 %). V porovnání s ostatními kraji však bylo zastoupení základní složky ve mzdě Libereckého kraje nejnižší, a to ve prospěch zastoupení prémií a odměn, které bylo naopak v našem regionu nejvyšší.

Z hlediska hlavních tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO pobírali v roce 2018 v Libereckém kraji nejvyšší průměrné mzdy řídící pracovníci (66 095 Kč). Průměrná mzda specialistů dosáhla 42 131 Kč, technických a odborných pracovníků 35 411 Kč. Nejnižší mzdy byly vypláceny pomocným a nekvalifikovaným pracovníkům (21 822 Kč). Meziročně si polepšili zaměstnanci všech tříd zaměstnání – absolutně nejvíce řídící pracovníci (o 4 045 Kč, tj. 6,5 %), relativně nejvíce pracovníci ve službách a prodeji (o 10,8 %, tj. o 2 198 Kč). Nejnižší absolutní mzdový nárůst ve výši 1 654 Kč (6,9 %) zaznamenaly úřednické profese.

Výsledkem strukturálního šetření mezd je také medián mzdy, který ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a mnohem lépe vypovídá o skutečné mzdové úrovni. Jeho hodnota za Liberecký kraj v roce 2018 dosáhla 28 882 Kč, což bylo o 2 130 Kč (8,0 %) více než v roce předchozím. Medián mzdy mužů činil 31 195 Kč (nárůst o 2 505 Kč, tj. o 8,7 %) a medián mzdy žen 26 447 Kč (nárůst o 1 861 Kč, tj. o 7,6 %). Rozdíl mezi mediánem mužů a žen činil 4 748 Kč, medián mzdy žen tak představoval 84,8 % mediánu mzdy mužů.

Nejvyšší mzdový medián byl v roce 2018 zjištěn v Hlavním městě Praze (34 338 Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (26 774 Kč). Liberecký kraj obsadil čtvrtou nejvyšší příčku. Z hlediska pohlaví byl nejvyšší mzdový medián jak u mužů, tak žen vykázán v Hlavním městě Praze (37 497 Kč, resp. 31 616 Kč). Nejnižší medián v případě mužů vykázal Olomoucký (29 106 Kč) a v případě žen Zlínský kraj (24 251 Kč).

Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou a mediánem mezd v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhl 2 733 Kč (v případě mužů 3 579 Kč a v případě žen 1 387 Kč). Nejmarkantnější diference byla zjištěna v Hlavním městě Praze (8 164 Kč), nejméně se hodnoty obou ukazatelů od sebe vzdálily v Karlovarském kraji (o 2 462 Kč).

Další informace naleznete v publikaci Struktura mezd zaměstnanců – 2018

https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2018

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Struktura mezd zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví a krajů v roce 2018
 • Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018
 • Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2018
 • Grafy
 • Průměrná hrubá mzda podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Podíl průměrné hrubé měsíční mzdy žen na mzdě mužů podle krajů v roce 2018
 • Medián mezd podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Podíl mediánu mzdy žen na mediánu mužů podle krajů v roce 2018
 • Rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou a mediánem mezd podle krajů v roce 2018
 • Změna průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO v Libereckém kraji mezi roky 2014 a 2018