Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022 a odhad sklizně k 10. 6. 2022

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se v Libereckém kraji předpokládá nižší sklizeň základních obilovin. Propad ve srovnání se sklizní v roce 2021 se očekává u pšenice, žita a ovsa.

Na základě soupisu osevních ploch k 31. 5. 2022 byla v Libereckém kraji zjištěna výměra obhospodařované zemědělské půdy ve výši 100 901 ha, tj. o 258 ha (0,3 %) méně než ke stejnému datu roku 2021. Největší část z uvedené plochy zaujímají trvalé travní porosty, které tvoří 61,6 %. Oproti minulému roku se jejich rozloha zvětšila o 18 ha na 62 155 ha. Orná půda se rozprostírá na 37 141 ha (36,8 % obhospodařované zemědělské půdy) a její výměra se meziročně snížila o 274 ha (-0,7 %). Snížila se také výměra ovocných sadů, a to o 53 ha (-4,3 %) na 1 201 ha. Naopak meziroční nárůst rozlohy vykázaly zahrady (+56 ha, tj. +141,8 %, na 96 ha), stejná zůstala rozloha chmelnic (18 ha). Úhorem leží 466 ha půdy, tj. meziročně o 208 ha (30,8 %) méně.

Zemědělci v Libereckém kraji k 31. 5. 2022 oseli celkem 36 675 ha půdy, což je o 66 ha (0,2 %) méně než ke stejnému datu loňského roku. Z výše uvedené osevní plochy představovaly největší část zrniny (57,0 %). Z jejich celkové plochy 20 921 ha připadlo více než 95 % na obiloviny, přičemž 11 358 ha (57,0 % celkové plochy obilovin) bylo oseto pšenicí a 4 451 ha (22,3 %) ječmenem. Více než pětinu osevní plochy představovaly pícniny na orné půdě, 16,2 % připadalo na olejniny (z toho 87,1 % na řepku), zastoupení luskovin na zrno dosáhlo 2,7 % a okopanin 2,6 %.

Graf - Struktura obhospodařované zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2022

V porovnání s osevem v roce 2021 se zvýšila plocha zrnin a obilovin (o 5,1 %, resp. 4,1 %). Plocha osevu pšenice se zvýšila o 696 ha (+6,5 %). Důvodem je zvýšení plochy pšenice ozimé o 843 ha (+8,8 %), pšenice jarní bylo naopak vyseto o 146 ha méně (-13,7 %). O 406 ha (+10,0 %) se rozšířila také osevní plocha ječmene, přičemž osevní plocha ječmene jarního se zvětšila o 169 ha (+8,2 %) a plocha ječmene ozimého o 237 ha (+11,9 %). Plocha osevů triticale se navýšila nepatrně, tj. o 16 ha (+1,0 %). Více bylo zaseto také kukuřice na zrno (+119 ha, +36,1 %). Meziročně menší osevní plocha je vykázána u žita (-226 ha, -20,9 %) a ovsa (-195 ha, -14,4 %). Přibylo osevních ploch luskovin na zrno (+32,2 %) a vysazeno bylo více okopanin (+0,1 %). Osevní plocha se zmenšila v případě pícnin na orné půdě (-8,2 %) a olejnin (-6,4 %), z toho plocha řepky se snížila o 2,2 %.

Na základě výše uvedených výsledků soupisu ploch osevů byl k 10. 6. 2021 proveden první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

Podle uvedeného odhadu by v Libereckém kraji mělo být sklizeno celkem 103 716 tun základních obilovin při výnosu 5,34 t/ha. V případě produkce to je o 480 tun (-0,5 %) méně, než bylo sklizeno v roce 2021, u hektarového výnosu se jedná o snížení o 0,22 t/ha (-4,0 %). Propad sklizně se očekává v případě pšenice – při výnosu 5,71 t/ha by měla dosáhnout 64 867 tun (-0,9 % ve srovnání se sklizní 2021). Úroda ječmene by měla činit 22 715 tun při výnosu 5,10 t/ha, tzn. zvýšení produkce o 7,0 %. Vyšší sklizeň ve výši 7 711 tun se očekává v případě triticale (+4,7 %). Vzhledem ke zmenšení osevních ploch se snížení produkce očekává u žita, a to o 21,5 % na 4 322 tun při hektarovém výnosu 5,05 tun. Podobné výsledky se očekávají u ovsa – sklizeň by měla dosáhnout 4 102 tun při výnosu 3,52 t/ha (meziročně o 11,1 tun méně). Větší úroda se dále předpokládá u řepky, při hektarovém výnosu 3,09 tun by měla dosáhnout 16 016 tun (nárůst o 1,8 %).

Další informace najdete v publikaci Soupis ploch osevů – k 31. květnu 2022
a Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2022

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022 a odhad sklizně k 10. 6. 2022 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Struktura ploch osevů v Libereckém kraji
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 10. 6. 2022
  • Grafy
  • Podíl orné půdy na obhospodařované zemědělské půdě podle krajů k 31. 5. 2022
  • Struktura obhospodařované zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2022
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji