Soupis ploch osevů k 31. 5. 2021 a odhad sklizně k 10. 6. 2021

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se v Libereckém kraji předpokládá nižší sklizeň základních obilovin. Propad ve srovnání se sklizní v roce 2020 se očekává u pšenice a žita.

Na základě soupisu osevních ploch k 31. 5. 2021 byla v Libereckém kraji zjištěna výměra obhospodařované zemědělské půdy ve výši 101 159 ha, tj. o 95 ha (0,1 %) méně než ke stejnému datu roku 2020. Největší část z uvedené plochy zaujímají trvalé travní porosty, které tvoří 61,4 %. Oproti minulému roku se jejich rozloha zvětšila o 196 ha (0,3 %) na 62 138 ha. Orná půda se rozprostírá na 37 415 ha (37,0 % obhospodařované zemědělské půdy) a její výměra se meziročně snížila o 272 ha (0,7 %). Naopak meziroční nárůst rozlohy vykázaly ovocné sady, jejichž plocha se zvýšila o 14 ha (1,2 %) na 1 255 ha a zahrady (+21 ha, tj. +113,9 %, na 40 ha), stejná zůstala rozloha chmelnic (18 ha). Úhorem leží 674 ha půdy, tj. meziročně o 30 ha (4,3 %) méně.

Graf - Struktura zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2021

Zemědělci v Libereckém kraji k 31. 5. 2021 oseli celkem 36 741 ha půdy, což je o 242 ha (0,7 %) méně než ke stejnému datu loňského roku. Z výše uvedené osevní plochy představovaly zrniny 54,2 %. Z jejich celkové plochy 19 898 ha připadlo více než 96 % na obiloviny, přičemž 10 662 ha (55,7 % celkové plochy obilovin) bylo oseto pšenicí a 4 044 ha (21,1 %) ječmenem. Okopaniny tvoří 2,6 %, olejniny 17,3 % celkové osevní plochy a více než čtvrtinu představovaly pícniny na orné půdě.

V porovnání s osevem v roce 2020 poklesla plocha zrnin a obilovin (o 1,4 %, resp. 1,0 %). Plocha osevu pšenice se snížila o 193 ha (1,8 %). Důvodem je snížení plochy pšenice ozimé o 796 ha (7,7 %), pšenice jarní bylo naopak vyseto více o 603 ha (130,6 %). O 307 ha (8,2 %) se rozšířila také osevní plocha ječmene, přičemž osevní plocha ječmene jarního se zvětšila o 326 ha (18,9 %) a plocha ječmene ozimého se snížila o 18 ha (0,9 %). Meziročně se také zvětšila plocha osevu ovsa o 109 ha, tj. o 8,7 % a tritikale (+89 ha, +6,1 %). Méně bylo zaseto kukuřice na zrno (-45 ha, -12,0 %). Meziročně menší osevní plocha je vykázána u žita (-527 ha, -32,8 %). Dále se zmenšila osevní plocha pícnin na orné půdě (-5,1 %) a luskovin na zrno (-10,2 %), více bylo vyseto a vysazeno okopanin (+2,3 %).

Na základě výše uvedených výsledků soupisu ploch osevů byl k 10. 6. 2021 proveden první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

Podle uvedeného odhadu by v Libereckém kraji mělo být sklizeno celkem 98 472 tun základních obilovin při výnosu 5,26 t/ha. V případě produkce to je o 10 265 tun (9,4 %) méně, než bylo sklizeno v roce 2020, u hektarového výnosu se jedná o snížení o 0,48 t/ha (8,4 %). Propad sklizně se očekává v případě pšenice – při výnosu 5,64 t/ha by měla dosáhnout 60 123 tun (-9,7 % ve srovnání se sklizní 2020). Úroda ječmene by měla činit 20 587 tun při výnosu 5,09 t/ha, tzn. snížení produkce o 0,9 %. Jen nepatrně menší sklizeň ve výši 7 439 tun se očekává v případě triticale (-0,1 %). Vzhledem ke zmenšení osevních ploch se snížení produkce očekává u žita, a to o 40,3 % na 5 396 tun při hektarovém výnosu 4,98 tun. Podobné výsledky se očekávají u ovsa – sklizeň by měla dosáhnout 4 927 tun při výnosu 3,62 t/ha. Menší úroda se dále předpokládá u řepky, při hektarovém výnosu 3,12 tun by měla dosáhnout 16 522 tun (pokles o 4,1 %).

Další informace najdete v publikaci Soupis ploch osevů – k 31. květnu 2021
a Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2021

Kontakt:

Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Soupis ploch osevů k 31. 5. 2021 a odhad sklizně k 10. 6. 2021 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Struktura ploch osevů v Libereckém kraji
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 10. 6. 2021
  • Grafy
  • Podíl orné půdy na zemědělské půdě podle krajů k 31. 5. 2021
  • Struktura zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2021
  • Osevní plochy vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji
  • Hektarové výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji