Soupis ploch osevů k 31. 5. 2019 a odhad sklizně k 10. 6. 2019

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se v Libereckém kraji předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 106 357 tun a řepky ve výši 15 397 tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 3,4 tis. tun vyšší (+3,3 %), zatímco řepky se podle odhadu sklidí o 5,0 tis. tun méně (−24,6 %).

Graf: Struktura zemědělské půdy podle krajů

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2019 v Libereckém kraji činí 101 622 ha, tj. o 1 309 ha (1,3 %) méně než k 31. 5. 2018. Trvalé travní porosty představují 62 398 ha (tj. 61,4 % obhospodařované zemědělské půdy) a jejich rozloha se meziročně snížila o 615 ha (1,0 %). Orná půdy zaujímá 37 789 ha (37,2 % půdy), tj. ve srovnání s předchozím rokem méně o 669 hektarů (1,7 %). Snížení ploch bylo také vykázáno u chmelnic (o 1 ha na 15 ha) a zahrad (o 10 ha na 35 ha). Rozšíření ploch oproti roku 2018 zaznamenaly pouze ovocné sady, a to o 2,2 % (26 ha) na 1 187 ha. Úhorem  leží 657 ha půdy, tj. meziročně méně o 57 ha (o 8,0 %).

Zemědělci v Libereckém kraji k 31. 5. 2019 oseli celkem 37 132 ha půdy, což je o 611 ha (1,6 %) méně než ke stejnému datu loňského roku. Obiloviny jsou pěstovány na 20 460 ha (55,1 % osevní plochy) a  především se jedná o pšenici (12 143 ha) a ječmen (3 887 ha). Okopaniny tvoří 2,4 %, olejniny 15,3 % osevní plochy (z toho řepka činí 84,2 % z olejnin celkem). Necelou čtvrtinu představovaly pícniny na orné půdě, z toho kukuřice na zeleno a siláž představuje 35,4 %.

Obilovinami osetá plocha je o 63 ha (0,3 %) nižší než v minulém roce. Plocha osevu pšenice se snížila o 338 ha (2,7 %) s tím, že vzrostla plocha pšenice ozimé (o  878 ha, 8,3 %), ale významně poklesla plocha osevu pšenice jarní (-1 216 ha, - 64,2 %). Plocha osevu ovsa meziročně poklesla o 12,4 % (180 ha). Snížila se také osevní plocha ječmene (o 441 ha a 10,2 %), a to díky menší osevní ploše ječmene jarního (o 769 ha, 29,7 %). Plocha ječmene ozimého naopak vzrostla o 328 ha (18,9 %). Meziročně vyšší osevní plocha je vykázána u žita ozimého a jarního (o 48,9 %, 380 ha), u tritikale (o 27,1 %, 318 ha) a dále také téměř trojnásobně vzrostla osevní plocha kukuřice na zrno. Dále se rozšířila osevní plocha pícnin na orné půdě (o 10,2 %) a kukuřice na zeleno a siláž (o 6,1 %).

Odhad sklizně

Na základě výše uvedených výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2019 byl k 10. 6. 2019 proveden první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

Podle uvedeného odhadu by v Libereckém kraji mělo být sklizeno celkem 106 357 tun základních obilovin při výnosu 5,33 t/ha. V případě produkce to je o 3 435 tun (3,3 %) více, než bylo sklizeno v roce 2018. U hektarového výnosu se jedná o zvýšení o 0,32 t/ha (6,3 %). Navýšení produkce o 4,1 % na 68 805 tun při hektarovém výnosu 5,67 tun se rýsuje u pšenice. Lepší výsledky se očekávají u žita  – sklizeň by měla dosáhnout 5 822 tun (tj. o téměř 58 % než při loňské sklizni) při výnosu 5,03 t/ha. Vyšší úroda se dále předpokládá ještě u tritikale, při hektarovém výnosu 4,78 tun by měla dosáhnout 1 861 tun (+35,3 %). Naopak propad sklizně se očekává v případě ječmene, jehož sklizeň by měla dosáhnout 19 887 tun (-7,0 % ve srovnání se sklizní 2018) při výnosu 5,12 t/ha. Úroda ovsa by měla činit 4 703 tun při výnosu 3,69 t/ha, tzn. snížení produkce o 10,7 %. Sklizeň řepky by podle prvního odhadu měla dosáhnout 15 397 tun (s výnosem 3,23 t/ha), tedy téměř o čtvrtinu méně než v roce 2018.

Soupis ploch osevů – k 31. květnu 2019

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2019

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Soupis ploch osevů k 31. 5. 2019 a odhad sklizně k 10. 6. 2019
  • Tabulky
  • Struktura ploch osevů v Libereckém kraji v letech 2009 - 2019
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 10. 6. 2019
  • Grafy
  • Podíl orné půdy na zemědělské půdě podle krajů k 31. 5. 2019
  • Struktura zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2019