Soupis ploch osevů k 31. 5. 2018 a odhady sklizně

 

Soupis ploch osevů

Výměra obhospodařované zemědělské půdy v Libereckém kraji zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2018 činila 102 931 ha, tj. o 878 ha (0,9 %) více než ke stejnému datu roku 2017. Největší část z uvedené plochy zaujímají trvalé travní porosty, které tvoří 61,2 % (63 013 ha). Meziročně se jejich rozloha zvýšila o 1 275 ha (2,1 %). Orná půda s 38 457 ha tvořila 37,4 % obhospodařované půdy a oproti předchozímu roku poklesla její rozloha o 431 ha (1,1 %). Meziroční nárůst zaznamenala výměra ovocných sadů, a to o 81 ha (7,5 %) na 1 161 ha. Naopak u zahrad došlo ve srovnání s rokem 2017 ke snížení plochy o 2 ha (5,1 %) na 44 ha. Plocha úhoru v Libereckém kraji meziročně vzrostla o 82 ha (13,0 %) na 714 ha a tvořila 1,9 % výše uvedené výměry orné půdy.

Výměra celkové osevní plochy meziročně poklesla o 513 ha (1,3 %) na 37 744 ha. Necelých 57 % uvedené plochy (21 355 ha) připadlo na zrniny, přičemž z 96,1 % (20 522 ha) se jednalo o obiloviny (především pšenici a ječmen). Ve srovnání s rokem 2017 se plochy zrnin i obilovin snížily, a to v prvním případě o 703 ha a ve druhém o 628 ha. Nejvýrazněji se na uvedeném „propadu“ podílely osevní plochy pšenice, které se meziročně snížily o 377 ha (2,9 %) na 12 482 ha. Rozdílně se však vyvíjela plocha pšenice jarní a ozimé. Zatímco plocha pšenice ozimé meziročně poklesla o 682 ha (6,0 %), pšenice jarní zaznamenala vyšší osev o 305 ha (19,2 %). Meziročně nižší osev zaznamenala také kukuřice na zrno (o 236 ha, 59,8 %), triticale (o 160 ha, 12,0 %) a oves (o 102 ha, 6,5 %). Naopak vyšší osev zaznamenalo žito (o 82 ha, tj. 11,9 %), ječmen (o 65 ha, tj. 1,5 %) s tím, že plocha ječmene ozimého vzrostla o 222 ha (14,6 %), zatímco plocha ječmene jarního poklesla o 157 ha (5,7 %).

Graf 1 – Podíl orné půdy na zemědělské půdě podle krajů k 31. 5. 2018

Celková plocha pícnin na orné půdě vzrostla o 443 ha (5,7 %) na 8 192 ha, z toho podíl kukuřice na zeleno a siláž dosáhl 36,7 %. Její osevní plocha byla meziročně vyšší o 168 ha (5,9 %). Technickými plodinami bylo oseto 7 010 ha (meziročně o 3,3 % méně) a olejninami 6 832 ha půdy (meziročně o 3,1 % méně). Dominantní postavení mezi olejninami má dlouhodobě řepka, jejíž osevní plocha sice meziročně poklesla o 151 ha (2,5 %) na 5 946 ha, ale přes to zaujímala 87,0 % osevní plochy olejnin. Cukrovkou technickou bylo v tomto roce oseto 812 ha a bramborami 142 ha, což je v porovnání s jejich osevní plochou v roce 2017 o 74 ha (8,4 %) resp. o 9 ha (6,2 %) méně.

Odhad sklizně

Na základě výše uvedených výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2018 byl k 10. 6. 2018 proveden první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce. K 15. červenci 2018 byl pak proveden druhý zpřesněný odhad výnosů a produkce vybraných zemědělských plodin.

Předpokládaná sklizeň základních obilovin by v Libereckém kraji podle odhadu k 10. 6. 2018 měla dosáhnout 97 397 tun při hektarovém výnosu 4,82 tun. V porovnání se skutečností roku 2017 by tak úroda byla nižší o 12 459 tun (11,3 %) a hektarový výnos by poklesl o 0,39 tun. Podle druhého odhadu k 15. 7. 2018 by pak sklizeň základních obilovin měla dosáhnout 99 105 tun při hektarovém výnosu 4,90 tun. Ve srovnání s úrodou 2017 by produkce opět poklesla, tentokráte o 10 751 tun (9,8 %), hektarový výnos by se snížil o 0,31 tun.

Nižší produkce se očekává také u většiny základních obilovin. Nejvýraznější propad sklizně je v tuto chvíli patrný u triticale, a to o 16,8 % při 1. odhadu na 5 312 tun při hektarovém výnosu 4,52 tun, o 16,7 % při 2. odhadu při hektarovém výnosu 4,53 tun 5 321 tun. Sklizeň pšenice by podle prvního odhadu mohla při výnosu 5,11 tun (o 0,38 tun méně) dosáhnout 63 741 tun (o 6 805 tun, tj. o 9,6 % méně). Přestože druhý odhad úrodu zvýšil na 64 573 tun, tak propad oproti sklizni 2017 představuje 5 973 tun (8,5 %). Hektarový výnos je na úrovni 5,17 tun (o 0,31 tun méně než v loňském roce). První odhadovaná sklizeň ječmene ve výši 19 925 tun by při výnosu 4,60 tun znamenala pouze 91,2 % loňské úrody, druhá odhadovaná sklizeň ve výši 20 464 tun by při výnosu 4,73 tun představovala 93,6 % loňské úrody.

Odlišný vývoj se očekává u žita, které by mělo být sklizeno v objemu 3 532 tun (resp. 3 750 tun), což je oproti loňskému roku o 111 tun (329 tun) více.

V případě úrody řepky je k 10. 6. 2018 odhadován meziroční nárůst hektarového výnosu na 2,96 tun (více o 2,4 %). Její celková sklizeň by mohla dosáhnout 17 587 tun, tedy o 41 tun (0,2 %) méně než v roce 2017. Druhý odhad přinesl lepší výsledky – hektarový výnos by se měl zvýšit na 3,08 tun (o 6,6 % více než v roce 2017), celková sklizeň by pak mohla dosáhnout 18 329 tun (o 701 tun, tj. o 4,0 % více).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Soupis ploch osevů k 31. 5. 2018 a odhady sklizně - komentář
  • Tabulky
  • Struktura ploch osevů v Libereckém kraji v letech 2008–2018
  • Odhady výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Podíl orné půdy na zemědělské půdě podle krajů k 31. 5. 2018
  • Struktura zemědělské půdy podle krajů k 31. 5. 2018
  • Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2018