Sociální služby v Libereckém kraji v roce 2020

 

Nejvýznamnější terénní sociální službou byla v Libereckém kraji pečovatelská služba, nejvíce „nedostatkovou“ terénní sociální službou byla osobní asistence.

Z hlediska výdajů byla v roce 2020 nejvýznamnější terénní sociální službou v Libereckém kraji pečovatelská služba, když výdaje na ni dosáhly hodnoty 211 055 tis. Kč. Meziročně se tak objem výdajů spojených s pečovatelskou službou navýšil o 27 090 tis. Kč (+14,7 %). Příjmy spojené s poskytováním pečovatelské služby ve sledovaném roce činily 206 211 tis. Kč a meziročně vzrostly o 21 797 tis. Kč (+11,8 %). Počet klientů pečovatelské služby se však oproti roku 2019 nepatrně snížil o 143 osob (3,8 %) na 3 653 uživatelů.

Druhou nejvýznamnější terénní sociální službou z hlediska objemu výdajů byla osobní asistence, na které bylo ve sledovaném roce vynaloženo 64 701 tis. Kč, tj. meziročně o 2 427 tis. Kč (3,9 %) více. Příjem z poskytnutí této služby zaznamenal 7,8% meziroční nárůst a činil 67 585 tis. Kč. Službu v roce 2020 využívalo 530 klientů (o 11 více než v roce 2019).

Výdaje spojené s poskytováním odlehčovací služby se meziročně navýšily o 26,3 % (8 551 tis. Kč) na 41 026 tis. Kč. Podobně se vyvíjely také příjmy spojené s těmito službami, když meziročně vzrostly o 22,4 % (7 256 tis. Kč) na 39 705 tis. Kč. Služba však proti roku 2019 zaznamenala pokles počtu klientů, a to o 29 osob na 423 uživatelů.

Do sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi bylo vloženo 19 633 tis. Kč, což představuje meziroční pokles ve výši 3 221 tis. Kč (-14,1 %). V souvislosti s tím poklesl také příjem z této služby, a to o 3 653 tis. Kč (16,0 %) na 19 234 tis. Kč. Výrazně o 819 osob na 127 osob se snížil počet klientů této služby.

Službu na podporu samostatného bydlení v roce 2020 v našem kraji využilo 215 klientů, tedy o 45 více než v roce 2019. Výdaje spojené s touto službou se navýšily o 9,3 % (1 727 tis. Kč) na 20 259 tis. Kč a příjmy o 12,9 % (o 2 399 tis. Kč) na 21 063 tis. Kč.

Nejvíce „nedostatkovou“ terénní sociální službou byly v roce 2020 v našem regionu služby osobní asistence se 135 neuspokojenými žádostmi. Dalších 112 žadatelů neuspělo se svou žádostí o odlehčovací služby, 76 neuspokojených žádostí bylo evidováno v případě pečovatelské služby a 37 v případě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

Graf - Počet neuspokojených žádostí o umístění v domově pro seniory na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let

Rozložení neuspokojených žádostí podle typu sociální služby je rozdílné v jednotlivých krajích. Nejvíce neuspokojených žádostí (1 143 dokumentů) o pečovatelskou službu v roce 2020 bylo v Jihomoravském kraji. Hlavní město Praha vykázalo největší počet neuspokojených žádostí o službu osobní asistence (1 445 žádostí) a o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (152 žádostí). Ve Zlínském kraji byl největší nedostatek odlehčovací služby (569 žádostí). Celkově nejmenší počet neuspokojených žádostí o sociální služby byl zaznamenán v případě Ústeckého a Plzeňského kraje. Počet žádostí však nemusí odpovídat skutečnému počtu žadatelů (osob), neboť jedna osoba může podat více žádostí najednou.

V Libereckém kraji k 31. 12. 2020 fungovalo 20 domovů pro seniory s kapacitou 1 067 míst a 20 domovů se zvláštním režimem s 969 místy. Služby pro osoby se zdravotním postižením nabízelo 20 zařízení s 343 místy. V regionu se nacházely 2 týdenní stacionáře (39 míst), 6 zařízení s kapacitou 137 míst poskytovalo chráněné bydlení. V 8 azylových domech mohlo najít útočiště 223 osob. K dispozici bylo dále 20 sociálních poraden, 14 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež nebo 10 denních stacionářů. V kraji bohužel chybí zařízení pro poskytnutí krizové pomoci. 

K 31. 12. 2020 bylo v Libereckém kraji v domovech pro seniory celkem evidováno 896 osob (meziročně o 86 osob méně), v domovech se zvláštním režimem pak 771 osob (meziročně o 24 osob více). V domovech pro osoby se zdravotním postižením ke konci roku 2020 pobývalo 330 osob (oproti konci roku 2019 o 15 osob více) a v týdenních stacionářích 37 osob (k 31. 12. 2019 to bylo 39 osob). Služeb chráněného bydlení, využívalo 132 klientů tj. meziročně o 59 osob více. Azylové domy ke konci roku 2020 evidovaly 101 uživatelů, tedy o 16 méně než na konci roku 2019.

V případě ambulantních služeb v průběhu roku 2020 s nejvíce klienty pracovaly sociální poradny (9 776 klientů), 1 437 osob navštívilo některé z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

Ke konci roku 2020 nebylo v Libereckém kraji uspokojeno 1 088 žádosti o umístění v domově pro seniory, což je o 54 žádostí méně než v roce 2019. Stejný meziroční vývoj zaznamenaly také žádosti o umístění v domově se zvláštním režimem – v tomto případě se počet neuspokojených žádostí snížil o 130 na 610 žádostí. Zájem a možnost okamžitě do domova skutečně nastoupit má pouze část těchto žadatelů, řada z nich si totiž podává žádost dopředu pro případ budoucího možného zhoršení zdravotního stavu. Nedostatečná je kapacita azylových domů, ve kterých se svou žádostí neuspělo 231 žadatelů. V případě žadatelů o umístění do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebylo úspěšných 92 žádostí. 

Graf - Počet neuspokojených žádostí o umístění v domově se zvláštním režimem na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let

Nejvyšší počet neuspokojených žádostí o umístění v domově pro seniory v přepočtu na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let byl evidován v Jihočeském kraji (46,2 žádostí), nejméně v Karlovarském kraji (8,6 žádostí). V pořadí druhý nejnižší počet neuspokojených žádostí byl evidován v Libereckém kraji (12,0 žádostí). V případě žádostí o místo v domově se zvláštním režimem vykázal nejvyšší počet neuspokojených žadatelů Jihomoravský kraj (16,1 žádostí na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let), nejméně kraj Pardubický (5,1 žádostí), za kterým se s 6,7 žádostmi umístil kraj Liberecký. I zde je třeba si uvědomit, že počet žádostí neodpovídá skutečnému počtu žadatelů, neboť žadatel si zpravidla podává více žádostí o umístění na různá místa, a zároveň se nemusí jednat o žádosti v rámci jednoho kraje.

Více informací naleznete v publikaci Vybrané údaje o sociálním zabezpečení – 2020

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 821
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Sociální služby v Libereckém kraji v roce 2020 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Výdaje na vybrané terénní a ambulantní sociální služby podle krajů v roce 2020
 • Výše příjmů celkem za vybrané terénní a ambulantní sociální služby podle krajů v roce 2020
 • Počet uživatelů (klientů) vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb podle krajů v roce 2020
 • Evidovaný počet neuspokojených žádostí o vybrané sociální služby podle krajů v roce 2020
 • Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2020
 • Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb podle krajů v roce 2020
 • Evidovaný počet neuspokojených žádostí v zařízeních sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2020
 • Počet zařízení sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2020
 • Počet míst v zařízeních sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2020
 • Grafy
 • Počet neuspokojených žádostí o umístění v domově pro seniory na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let
 • Počet neuspokojených žádostí o umístění v domově se zvláštním režimem na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let