Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2020/2021

 

Počet dětí navštěvujících mateřské školky v Libereckém kraji meziročně poklesl o 1,7 %, naopak počet žáků základních škol se zvýšil o 0,3 %. Nárůst vykázal také počet studujících na středních školách a studentů vyšších odborných škol.

Ve školním roce 2020/2021 bylo v Libereckém kraji evidováno 236 mateřských škol, tj. o 1 zařízení více než v předchozím roce. V návaznosti na to se zvýšil celkový počet tříd na 710 (o 13 tříd více než v minulém roce). Uvedené školky a třídy ve sledovaném roce navštěvovalo 14 962 dětí, jejich počet se meziročně snížil o 266 dětí (-1,7 %). Ve struktuře dětí z pohledu pohlaví z 52,0 % převažovali chlapci, z hlediska věku měly nejvyšší zastoupení děti ve věku 4 a 5 let (shodně 29,3 %). Podíl dětí mladších 3 let představoval 9,1 %, podíl dětí 6 a více letých dosáhl 6,6 %.  Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol v Libereckém kraji jsou obce (215 školek, tj. 91,1 % z celkového počtu), 16 zařízení bylo privátních, 4 školky založil Liberecký kraj a 1 církevní organizace.

Předškolní výchovu ve školním roce 2020/2021 zajišťovalo v přepočtu na plně zaměstnané celkem 1 419,0 učitelů (meziročně více o 30 osob, 2,1 %). Zájem o předškolní vzdělávání v tomto školním roce reprezentovalo 5 700 podaných žádostí o přijetí do mateřské školy, z toho 968 žádostem (17,0 %) nebylo vyhověno. Rodiče k zápisu do mateřských školek přihlásili celkem 5 580 dětí, zapsáno bylo 3 833 dětí, 808 žádostí bylo zamítnuto, v 56 případech byl zápis neuzavřen, v 883 případech bylo zastaveno správní řízení. Do mateřských škol nakonec nastoupilo 4 529 dětí.

Graf - Podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí podle krajů ve školním roce 2020/2021

Základní vzdělání ve školním roce 2020/2021 v Libereckém kraji zajišťovalo 201 škol (stejný počet jako v loňském školním roce) ve kterých bylo zřízeno 2 169 tříd (meziročně o 43 tříd více). Ty navštěvovalo 41 772 žáků (o 109 žáků, tj. 0,3 % více než v roce 2019/2020), z toho 56,6 % na 1. stupni. Od školního roku 2011/2012 počet žáků základních škol v našem kraji každoročně roste. Do 1. ročníku bylo nově přijato 4 485 žáků, v tom 0,5 % žáků bylo mladších 6 let, 74,5 % bylo šestiletých a 25,1 % sedmiletých a starších. Zřizovatelem 184 základních škol byla obec, v končícím školním roce se výuky v těchto zařízeních účastní 40 093 žáků. Liberecký kraj zřídil 7 škol (711 žáků), 5 soukromých základních škol navštěvuje 547 žáků. Zřizovatelem 3 zařízení s 84 žáky bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2 školy s 337 žáky založila církevní organizace. Vyučování na základních školách zajišťuje fyzicky 3 886 pedagogů, v přepočtu na plně zaměstnané pak 3 056,8 učitelů (z toho 482,4 mužů, tj. 15,8 %). Ve srovnání s předcházejícím školním rokem vyučovalo na základních školách o 109,2 pedagogů (3,7 %) více. Na 1 třídu připadá v průměru 19,3 žáků a na 1 pedagoga 13,7 žáků.

Středoškolské vzdělání ve školním roce 2020/2021 v Libereckém kraji poskytuje celkem 48 škol, jejich počet se meziročně nezměnil. Počet studentů se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 3,3 % (516 osob) na 16 274 studentů, v jejich struktuře podle pohlaví jsou rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku,  a to o 191 osob (+4,3 %) na 4 663 osob. Většina z výše uvedeného celkového počtu studentů studovala v rámci denního studia (97,8 % všech studentů), zbývajících 351 osob se vzdělávalo v rámci ostatních forem studia. Z hlediska věku mezi denními studenty převažovaly osoby 16leté (3 640 studentů, tj. 22,9 %), následovali sedmnáctiletí (3 497 osob, 22,0 %) a osmnáctiletí studenti (3 193 osob, 20,1 %). Denně se také vzdělávalo 62 studentů ve věku 25 a více let (0,4 % studentů denní formy studia). Tato věková kategorie naopak převažovala mezi studenty ostatních forem studia (57,3 %), více než čtvrtina těchto studentů (89 osob) pak byla ve věku 16–19 let. Výuku na středních školách zajišťovalo 1 529,9 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), meziročně o 44,3 osob (3,0 %) více.

Počet vyšších odborných škol v Libereckém kraji ve školním roce 2020/2021 se ustálil na 5 zařízení, počet studijních skupin denního studia se zvýšil o jednu na 18 skupin. Celkový počet studentů vzrostl o 12,6 % na 224 studentů, počet studentů denní formy vzdělávání se  zvýšil o 11,5 % (20 osob) na 194 studentů. Pedagogickou činnost na vyšších odborných školách v tomto školním roce zajišťovalo 20,7 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané), tj. meziročně o 1,4 pedagogického úvazku (7,3 %) více.

Z pohledu ostatních školských zařízení v Libereckém kraji ve školním roce 2020/2021 působilo 21 základních uměleckých škol s 34 pobočkami, ve kterých svůj talent rozvíjelo 9 596 žáků (z toho 72,4 % dívek). Více než 64 % žáků se účastnilo výuky v hudebním oboru, více než jedna pětina navštěvovala obory výtvarné, jedna desetina obory taneční. Literárně–dramatickým oborům se věnuje 5,5 % žáků. V kraji působí také 1 jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, ve které ve školním roce 2020/2021 vzdělávalo 6 žáků.

Pro děti bylo zřízeno 196 družin s 522 odděleními, ve kterých v přepočtu na plně zaměstnané pracovalo 440,1 vychovatelů a 44,8 ostatních pedagogických pracovníků. Celkem bylo v družinách zapsáno 12 557 žáků, mezi kterými z  98,8 % převažovali žáci 1. stupně ZŠ. Vzdělávací zařízení doplňují střediska volného času (domy dětí a mládeže, stanice zájmové činnosti). V Libereckém kraji působilo celkem 17 těchto zařízení s 932 zájmovými útvary, ve kterých pracovalo 103,8 zaměstnanců (v přepočtu na plně zaměstnané). Jejich služeb využívalo celkem 8 925 účastníků, z toho pětinu tvořily děti, 65,8 % žáci, 2,0 % studenti.

Na sedmi fakultách Technické univerzity v Liberci v roce 2020 studovalo 5 909 studentů, z toho 5 438 studentů se státním občanstvím České republiky (92,0 % z celkového počtu).

Další informace naleznete ve Statistické ročence školství na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Údaje o vysokých školách pod odborem statistiky, analýz a rozvoje eEducation

Kontakt:

Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2020/2021 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Mateřské a základní školy v Libereckém kraji
 • Střední školy v Libereckém kraji
 • Vyšší odborné školy v libereckém kraji
 • Studenti a absolventi Technické univerzity v Liberci v roce 2020
 • Grafy
 • Žádosti o přijetí do mateřské školy celkem podle krajů ve školním roce 2020/2021
 • Podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí podle krajů ve školním roce 2020/2021
 • Věková struktura dětí v mateřských školách podle krajů ve školním roce 2020/2021
 • Podíl žen a mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2020/2021