Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2019/2020

 

Od školního roku 2011/2012 v Libereckém kraji nepřetržitě přibývají žáci základních škol, do roku 2019/2020 vzrostl jejich počet o téměř 18 %. Zvýšil se také počet studujících na středních školách, naopak se snížil počet studentů vyšších odborných škol.

Ve školním roce 2019/2020 v Libereckém kraji  funguje 235 mateřských škol, tedy stejně jako v roce předchozím. Meziročně v těchto předškolních zařízeních přibylo 24 tříd, počet vzrostl na současných 697 tříd, které navštěvuje 15 228 dětí, tj. o 150 dětí (1,0 %) více než ve školním roce 2018/2019. Ve struktuře dětí podle pohlaví z 52,6 % převažují chlapci. Z pohledu věku  28,5 % představují pětileté děti, dalších 27,1 % dětí je čtyřletých a 26,2 % dětí je ve věku 3 let. Školky také navštěvuje 11,7 % dětí, kterým v době nástupu do školky bylo méně než 3 roky. Naopak ve věku 6 a více let do předškolních zařízení v našem kraji dochází 6,4 % dětí. Nejvyšší podíl dětí v tomto věku navštěvuje předškolní zařízení ve Zlínském a Olomouckém kraji (shodně 7,0 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (4,6 %).  Podíl dětí ve věku do tří let byl nejvyšší v předškolních zařízeních Olomouckého kraje (15,0 %), naopak v Hlavním městě Praze dosáhl jen 8,3 %.

Graf - Věková struktura dětí v mateřských školách podle krajů ve školním roce 2019/2020

Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol v Libereckém kraji jsou obce (215 školek, tj. 91,5 % z celkového počtu), 15 zařízení bylo soukromých, 4 školky založil Liberecký kraj a 1 církevní organizace. Předškolní výchovu ve školním roce 2019/2020 zajišťovalo v přepočtu na plně zaměstnané celkem 1 389 učitelů (meziročně více o 130 osob, tj. 10,3 %), z toho pouze 6 mužů. Na 1 třídu připadlo 21,8 dětí, jeden pedagog vzdělával 11,0 dětí. Zájem o předškolní vzdělávání v tomto školním roce reprezentovalo 6 496 podaných žádostí o přijetí do mateřské školy, necelé pětině z nich však nebylo vyhověno. Do mateřské školy nakonec nenastoupilo 260 dětí, tj. 5,0 % z 5 238 schválených žádostí.

V Libereckém kraji ve školním roce 2019/2020 zajišťuje základní vzdělání 201 škol (stejný počet jako v loňském školním roce) ve kterých je zřízeno 2 126 tříd (meziročně o 55 tříd více). Ty navštěvuje 41 663 žáků (o 539 žáků, tj. 1,3 % více než v roce 2018/2019), z toho 58,5 % na 1. stupni. Od školního roku 2011/2012 počet žáků základních škol v našem kraji každoročně roste. Do 1. ročníku bylo nově přijato 4 617 žáků, z nich bylo 0,5 % mladších 6 let, 75,1 % bylo šestiletých a 24,3 % sedmiletých a starších. Zřizovatelem 184 základních škol je obec, v současném školním roce se výuky v těchto zařízeních účastní 39 978 žáků. Liberecký kraj zřídil 7 škol (735 žáků), 5 soukromých základních škol navštěvuje 514 žáků. Zřizovatelem 3 zařízení s 89 žáky bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 2 školy s 347 žáky založila církevní organizace. Vyučování na základních školách zajišťuje v přepočtu na plně zaměstnané 2 948 pedagogů, z toho 455 mužů (tj. 15,4 %).  Ve srovnání s předcházejícím školním rokem vyučuje na základních školách o 112 pedagogů (3,9 %) více. Na 1 třídu připadá v průměru 19,6 žáků a na 1 pedagoga 14,1 žáků.

Graf - Podíl mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2019/2020

Středoškolské vzdělání ve školním roce 2019/2020 v Libereckém kraji poskytuje celkem 48 škol, jejich počet se meziročně nezměnil. Počet studentů  se ve srovnání s předchozím rokem  zvýšil o 1,1 % (175 osob) na 15 758 studentů (čtvrtá nejnižší hodnota v posledních 10 letech).  Ve srovnání se školním rokem 2010/2011 studuje na středních školách o 4 618 studentů (22,7 %) méně.

Ve struktuře podle pohlaví mírně převažují chlapci (50,2 %). Ve srovnání s předchozím rokem nepatrně poklesl počet nově přijatých žáků do 1. ročníku,  a to o -13 osob (-0,3 %) na 4 472 osob. Většina z výše uvedeného celkového počtu studentů studovala v rámci denního studia (97,8 % všech studentů), zbývajících 348 osob se vzdělávalo v rámci ostatních forem studia. Z hlediska věku mezi denními studenty převažovaly osoby 17leté (3 453 studentů, tj. 22,4 %), následovali šestnáctiletí (3 443 osob, 22,3 %) a osmnáctiletí studenti (3 020 osob, 19,6 %). Denně se také vzdělávalo 86 studentů ve věku 25 let a více (0,6 % studentů denní formy studia). Tato věková kategorie naopak převažovala mezi studenty ostatních forem studia (56,6 %), více než čtvrtina těchto studentů (90 osob) pak byla ve věku 16–19 let. Výuku na středních školách zajišťovalo 1 486 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), meziročně o 63 osob (4,4 %) více.

Počet vyšších odborných škol v Libereckém kraji ve školním roce 2019/2020 ve srovnání s předchozím rokem poklesl o jedno zařízení na 5 škol. Současně také poklesl počet studijních skupin denního studia z 19 na 17 skupin. Celkový počet studentů poklesl o 13,5 % na 199 studentů, počet studentů denní formy vzdělávání se snížil o více než pětinu (48 osob) na 174 studentů. Pedagogickou činnost na vyšších odborných školách v tomto školním roce zajišťuje 19 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané), tj. meziročně o 13 osob (39,3 %) méně.

Z pohledu ostatních školských zařízení v Libereckém kraji ve školním roce 2019/2020 působí 20 základních uměleckých škol s 22 pobočkami, ve kterých svůj talent rozvíjí 9 739 žáků (z toho 72,5 % dívek). Téměř 63 % žáků se účastní výuky v hudebním oboru, jedna pětina navštěvuje obory výtvarné, více než jedna desetina obory taneční. Literárně–dramatickým oborům se věnuje 5,2 % žáků. V kraji působí také 2 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, které ve školním roce 2019/2020 navštěvuje 1 488 žáků.

Pro děti je zřízeno 194 družin s 514 odděleními, ve kterých pracuje 421 vychovatelů a 37 ostatních pedagogických pracovníků (v přepočtu na plně zaměstnané). Celkem je v družinách zapsáno 12 762 žáků, mezi kterými z  98,8 % převažují žáci 1. stupně ZŠ. Vzdělávací zařízení doplňují střediska volného času (domy dětí a mládeže, stanice zájmové činnosti). V Libereckém kraji je celkem 17 těchto zařízení s 912 zájmovými útvary, ve kterých pracuje 105 zaměstnanců (v přepočtu na plně zaměstnané).  Jejich služeb využívá celkem 10 041 účastníků, z toho 64,9 % tvoří žáci, více než pětinu děti, 1,2 % studenti a 13,5 % dospělí.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2019/2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Mateřské a základní školy v Libereckém kraji
 • Střední školy v Libereckém kraji
 • Vyšší odborné školy v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Žádosti o přijetí do mateřské školy celkem podle krajů ve školním roce 2019/2020
 • Podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí podle krajů ve školním roce 2019/2020
 • Věková struktura dětí v mateřských školách podle krajů ve školním roce 2019/2020
 • Podíl žen na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2019/2020
 • Podíl mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2019/2020