Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019

 

Mateřské školy v Libereckém kraji navštěvovalo v minulém školním roce 15 078 dětí, z toho 11,9 % mladších tří let a naopak 7,0 % šestiletých a starších. Počet žáků základních škol v Libereckém kraji vzrůstá, za posledních deset let o 13,0 %. V uplynulém školním roce se zastavil pokles žáků středních škol, kterých meziročně studovalo o 0,8 % více. Nadále pokračoval pokles počtu studentů vyšších odborných škol.

V minulém školním roce 2018/2019 působilo v Libereckém kraji 235 mateřských škol, počet zařízení předškolní péče tak proti předchozímu roku o jedno zařízení poklesl. Uvedená zařízení v 673 třídách navštěvovalo 15 078 dětí, tj. o 86 dětí (0,6 %) více než ve školním roce 2017/2018. Ve struktuře dětí z 52,5 % převažovaly dívky a z 29,9 % pětileté děti. Dalších 26,6 % dětí bylo čtyřletých a necelá čtvrtina dětí byla ve věku 3 let. Školky také navštěvovalo 11,9 % dětí, kterým bylo méně než 3 roky. Meziročně jejich počet vzrostl o 5,0 %, nárůst za 5 let představoval 33,2 % a za 10 let pak 42,3 %. Naopak ve věku 6 a více let do předškolních zařízení docházelo 7,0 % dětí. V mezikrajském srovnání to byl nejvyšší podíl dětí v mateřských školách v tomto věku, na opačném konci pomyslného žebříčku bylo Hlavní město Praha s 4,4 % podílem. Podíl dětí ve věku do tří let byl nejvyšší v předškolních zařízeních Olomouckého kraje (16,0 %), naopak v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji byla tato hodnota pod 10 % (9,3 %, resp. 9,9 %).

Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol jsou v Libereckém kraji obce (215 školek, tj. 91,5 % z celkového počtu), 15 zařízení bylo soukromých, 4 školky založil Liberecký kraj a 1 církevní organizace. V předškolních zařízeních Libereckého kraje v přepočtu na plně zaměstnané pracovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 1 259 učitelů (meziročně více o 2 osoby a 0,1 %), z toho pouze 3 muži. Na 1 třídu připadlo 22,4 dětí a na jednoho pedagoga 12,0 dětí. Zájem o předškolní vzdělávání v minulém školním roce reprezentovalo 6 206 podaných žádostí o přijetí do mateřské školy, z toho 1 151 žádostem (18,5 %) nebylo vyhověno. Do mateřské školy nakonec nenastoupilo 135 dětí, tj. 2,7 % z 5 055 schválených žádostí.

Počet základních škol byl ve školním roce 2018/2019 o 1 zařízení nižší než tomu bylo v roce předcházejícím a v kraji tak základní vzdělání zajišťovalo 201 zařízení. Základní školy ve 2 071 třídách navštěvovalo 41 124 žáků (meziročně více o 402 žáků a 1,0 %), z toho 60,4 % na 1. stupni. Od školního roku 2011/2012 počet žáků základních škol v našem kraji každoročně roste. Do 1. ročníku bylo nově přijato 4 517 žáků – 0,4 % z nich bylo mladších 6 let, 75,9 % bylo šestiletých a 23,8 % sedmiletých a starších. Zřizovatelem 183 základních škol byla obec, ve sledovaném školním roce je navštěvovalo 39 452 žáků. Liberecký kraj zřídil 8 škol (726 žáků), 5 soukromých základních škol v kraji navštěvovalo 507 žáků. Zřizovatelem 3 zařízení bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (99 žáků) a 2 školy založila církevní organizace (340 žáků). Vyučování na základních školách zajišťovalo v přepočtu na plně zaměstnané 2 836 pedagogů (z toho 430 mužů, tj. 15,2 %), tj. o 1,4 % více než v roce 2017/2018. Na 1 třídu připadlo v průměru 19,9 žáků a na 1 pedagoga 14,5 žáků.

Graf – Podíl žen a mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2018/2019

Středoškolské vzdělání v uplynulém školním roce  v Libereckém kraji poskytovalo celkem 48 škol, tedy o 1 školu méně než v roce předchozím. Počet studentů meziročně vzrostl o 0,8 % (121 osob) na 15 583 studentů a zastavil se tak dlouhodobější každoroční pokles (-7,6 % ve srovnání s rokem 2013/2014, -27,8 % ve srovnání s rokem 2008/2009). Ve struktuře podle pohlaví mírně převažovali chlapci (50,1 %). Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku (o 204 osob, tj. o 4,8 % na 4 485 osob). Většina z výše uvedeného celkového počtu studentů studovala v rámci denního studia (97,5 % všech studentů), zbývajících 388 osob se vzdělávalo v rámci ostatních forem studia. Mezi denními studenty převažovaly z hlediska věku osoby 16leté (3 408 studentů, tj. 22,4 %), následovali sedmnáctiletí (3 302 osob, 21,7 %) a osmnáctiletí studenti (3 088 osob, 20,3 %). Denně se také vzdělávalo 89 studentů ve věku 25 let a více (0,6 % studentů denní formy studia). Tato věková kategorie převažovala mezi studenty ostatních forem studia (63,4 %). Výuku na středních školách zajišťovalo 1 423 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), z toho 70 z nich nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných výjimek.

Počet vyšších odborných škol se v Libereckém kraji posledních osm let nezměnil a tuto formu vzdělání tak ve školním roce 2018/2019 nabízelo 6 zařízení. Meziročně stejný byl také počet studijních skupin denního studia (19 skupin). Ve srovnání se školním rokem 2017/2018 však poklesl celkový počet studentů (o 10,2 % na 230 studentů) i počet studentů denní formy vzdělávání (o 10,5 % na 222 studentů). Pedagogickou činnost na vyšších odborných školách zajišťovalo 32 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané), z toho 20 žen.

Z pohledu ostatních školských zařízení v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019 působilo 20 základních uměleckých škol s 21 pobočkami, ve kterých svůj talent rozvíjelo 9 624 žáků (z toho 72,3 % dívek). Největší zájem žáci projevili o obory hudební (64,6 % všech žáků), jedna pětina navštěvovala obory výtvarné, více než jedna desetina obory taneční. Literárně–dramatickým oborům se věnovalo 4,9 % žáků. Rodiče mohli své děti umístit do 194 družin s 504 odděleními, ve kterých bylo zaměstnáno 553 vychovatelů (z toho 97,6 % žen) a 77 ostatních pedagogických pracovníků (85,7 % žen). Celkem bylo v družinách zapsáno 12 877 žáků, z 98,8 % je tvořili žáci 1. stupně ZŠ.

Více v publikaci Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Školství v Libereckém kraji ve školním roce 2018/2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Mateřské a základní školy v Libereckém kraji
  • Střední školy v Libereckém kraji
  • Vyšší odborné školy v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Žádosti o přijetí do mateřské školy celkem podle krajů ve školním roce 2018/2019
  • Podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí podle krajů ve školním roce 2018/2019
  • Věková struktura dětí v mateřských školách podle krajů ve školním roce 2018/2019
  • Podíl žen a mužů na celkovém počtu pedagogů podle stupně základní školy podle krajů ve školním roce 2018/2019