Příjmy a životní podmínky domácností 2020 – Liberecký kraj

 

Podle výsledků šetření Životní podmínky činil v Libereckém kraji v roce 2019 průměrný čistý peněžní příjem na osobu v domácnosti 197 866 Kč a mezi kraji byl 6. nejnižší. Nejvíce domácností v kraji mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí do 15 do 20 tis. Kč.

V roce 2020 v Libereckém kraji hospodařilo 182 556 domácností (tj. 4,1 % republikového úhrnu 4 464 505 domácností) s průměrným počtem 2,39 členů. Hrubé peněžní příjmy domácností na osobu v roce 2019 představovaly částku 235 280 Kč a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšily o 13 390 Kč (6,0 %). Struktura příjmů se dlouhodobě nemění. Největší položkou byly příjmy ze závislé činnosti (63,9 %), 21,4 % představovaly sociální příjmy, 12,4 % příjmy z podnikání a 2,3 % ostatní příjmy. Průměrné čisté peněžní příjmy domácností meziročně vzrostly o 10 271 Kč (5,5 %) na 197 866 Kč na osobu. Nominální relativní přírůstek představoval 5,5 %, vzhledem k 2,8% zvýšení spotřebitelských cen v České republice jejich reálný růst činil 2,6 %. Celkové čisté příjmy (včetně naturálních příjmů) zaznamenaly meziroční nárůst o 12 632 Kč (6,5 %) na 206 636 Kč.

V rámci mezikrajského srovnání byly uvedené hodnoty všech příjmů domácností v Libereckém kraji 6. nejnižší a pohybovaly se pod republikovými průměry. Nejvyšší částky těchto ukazatelů byly vykázány v hlavním městě Praze (332 696 Kč hrubé peněžní příjmy, 270 657 Kč čisté peněžní příjmy, 280 219 Kč celkové čisté příjmy). Naopak nejnižší příjmy byly zjištěny ve Zlínském kraji (hrubé peněžní příjmy 215 387 Kč, čisté peněžní příjmy 184 754 Kč a celkové čisté příjmy 192 468 Kč).

Graf - Průměrné celkové čisté roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2019

Podle velikosti čistého měsíčního příjmu na osobu náleželo 27,3 % domácností v Libereckém kraji do skupiny s příjmem od 15 001 do 20 000 Kč (tj. meziročně více o 1,2 procentních bodů). Druhé nejvyšší zastoupení měly domácnosti v příjmové skupině 12 001 až 15 000 Kč (25,2 %). Meziroční nárůst o 3,5 p. b. na 21,0 % zaznamenaly domácnosti v příjmové kategorii 20 001 až 30 000 Kč. Nejnižší příjmy do 6 000 Kč vykázalo 1,3 % domácností, do kategorie nad 50 tis. Kč na osobu se zařadilo 0,4 % domácností v kraji. Nejvyšší zastoupení domácností v příjmové kategorii 20 001 až 30 000 Kč mělo hlavní město Praha (26,1 %), v kategorii od 15 001 do 20 000 Kč Zlínský kraj (31,3 %). Naopak v Olomouckém a Pardubickém kraji náleželo nejvíce domácností do kategorie 12 001 až 15 000 Kč (27,0 %, resp. 26,6 %). Ve všech ostatních krajích měly nejvyšší zastoupení domácnosti s příjmy od 15 001 do 20 000 Kč.

Více než 55 % domácností v Libereckém kraji bydlelo v bytovém domě, dalších 43,1 % žilo v rodinném domě. Z hlediska právního důvodu užívání bytu převažovaly z 39,6 % byty ve vlastním domě, následovaly byty v osobním vlastnictví (25,3 %) a byty pronajaté (26,4 %). V družstevním bytě žilo 4,9 % domácností.

Průměrné měsíční náklady na bydlení domácnosti v Libereckém kraji v roce 2020 dosáhly částky 5 900 Kč a představovaly 15,0 % čistých peněžních příjmů domácnosti. Největší položkou nákladů na bydlení byla elektřina (1 719 Kč, tj. 29,1 % nákladů na bydlení), druhou významnou položkou bylo nájemné nebo úhrada za užívání bytu (1 560 Kč, 26,4 %). Na plyn z dálkového zdroje vynaložily domácnosti 763 Kč (tj. 12,9 % výdajů na bydlení), na vodné a stočné 637 Kč (10,8 %), na teplo a teplou vodu 501 Kč (8,5 %).

Nejvyšší měsíční náklady na bydlení měly domácnosti v hlavním městě Praze (8 221 Kč), nejnižší v Kraji Vysočina (4 827 Kč). V Libereckém kraji byly náklady na bydlení 5. nejvyšší a o 79 Kč se pohybovaly pod průměrem za Českou republiku (5 979 Kč). Náklady na bydlení tvořily největší část čistých peněžních příjmů v případě domácností v hlavním městě Praze (17,3 %), na opačné straně žebříčku byl Kraj Vysočina s 12,1 %.

Uvedené šetření také mapuje subjektivní názory domácností na různé oblasti. V roce 2020 v Libereckém kraji vycházelo se svými příjmy s velkými obtížemi nebo s obtížemi 10,8 % domácností (meziročně méně o 2,6 p. b.). Menší obtíže pociťovala čtvrtina domácností. Na druhé straně 64,0 % domácností s příjmem vycházelo docela snadno, snadno či velmi snadno.

Graf - Jak vycházely domácnosti v České republice a v Libereckém kraji se svými příjmy

S rostoucími příjmy se zlepšil také pohled domácností v našem kraji na náklady na bydlení. Podíl domácností, pro které byly výdaje na bydlení velkou zátěží, meziročně poklesl o 2,1 p. b. na 14,6 %. Na druhé se straně se 1,1 p. b. na 17,5 % zvýšil  podíl domácností, pro které úhrada nebyla vůbec žádnou zátěží.

V roce 2020 mělo v Libereckém kraji půjčku (kromě bytových) 13,2 % domácností (7. nejnižší podíl mezi kraji). Pro 3,4 % domácností bylo jejich splácení velkou zátěží, pro 7,9 % jistou zátěží a pro 1,9 % domácností to nebylo vůbec zátěží. Z mezikrajského pohledu nejvíce domácností zatížených půjčkou bylo vykázáno v Karlovarském (17,3 %), nejméně v Jihomoravském kraji (9,7 %).

S ohledem na příjmovou situaci bylo pro 28,0 % domácností v našem kraji problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 12 000 Kč, necelá pětina domácností si nemohla alespoň jednou v roce dopřát týdenní dovolenou mimo domov. Dalších 5,7 % domácností si nemohlo dovolit jíst obden maso a 2,4 % domácností dostatečně vytápět byt.

Více informací, včetně metodických vysvětlivek naleznete v publikaci: Příjmy a životní podmínky domácností - 2020

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Příjmy a životní podmínky domácností 2020 – Liberecký kraj (celá aktualita v pdf)
 • Tabulka
 • Složení domácností v Libereckém kraji a roční příjmy na osobu
 • Grafy
 • Průměrné celkové čisté roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2019
 • Struktura hrubých peněžních příjmů v Libereckém kraji
 • Příjmové rozložení domácnosti podle krajů v roce 2019
 • Náklady domácnosti na bydlení v Libereckém kraji a České republice
 • Měsíční náklady na bydlení podle krajů v roce 2020
 • Podíl měsíčních nákladů na bydlení na čistých peněžních příjmech domácností v roce 2020
 • Struktura nákladů na bydlení podle krajů v roce 2020
 • Jakou zatěží jsou pro domácnost náklady na bydlení
 • Co si domácnost v roce 2020 nemohla dovolit?
 • Jak vycházely domácnosti v České republice a v Libereckém kraji se svými příjmy