Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2022

 

 

revidované údaje

Počet obyvatel Libereckého kraje se v průběhu roku 2022 zvýšil o 11 607 obyvatel, a to v důsledku vysokého přírůstku obyvatel zahraničním stěhováním. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených o více než 1 tis. osob.

Podle definitivních údajů žilo na území Libereckého kraje k 31. 12. 2022 celkem 449 177 obyvatel, z toho 50,9 % představovaly ženy. Ve srovnání s koncem roku 2021 se počet obyvatel našeho regionu zvýšil o 11 607 osob. Tento výsledek výrazně ovlivnilo kladné saldo stěhováním, které dosáhlo hodnoty 12 699 obyvatel. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 1 092 osob.

Zvýšení počtu obyvatel bylo zaznamenáno také ve všech okresech našeho kraje. Největší nárůst byl vykázán v okrese Liberec (6 031 osob na 179 921 obyvatel, tj. v přepočtu na 1 000 obyvatel 33,7 osob) a dále v okrese Jablonec nad Nisou (2 737 osob na 92 908 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel 29,7 osob). V okrese Semily a Česká Lípa se počet obyvatel zvýšil přibližně stejně o 1 457 resp. 1 382 osob, v relativních hodnotách je to však větší rozdíl 20,0 resp. 13,4 ‰ a počet obyvatel těchto okresů tak dosáhl 73 004 resp. 103 144. Ve všech okresech bylo vykázáno záporné saldo přirozené měny, když nejvyšší pokles zaznamenal okres Česká Lípa (-333 obyvatel), těsně následován okresem Liberec (-323 obyvatel). Nejmenší úbytek přirozenou měnou zaznamenal okres Semily (-193 obyvatel).

Počet obyvatel se v průběhu roku 2022 zvýšil ve všech krajích. Absolutně i relativně největší nárůst vykázalo hlavní město Praha (81 920 osob, tj. 61,2 osob na 1 000 obyvatel). Praha také jako jediná vykázala kladný přirozený přírůstek obyvatel, když se tam narodilo o 718 dětí více než zemřelých obyvatel. Vysoký přírůstek obyvatel je také patrný ve Středočeském kraji (52 567, tj. 36,8 osob na 1 000 obyvatel), vysokou relativní hodnotu mají ještě kraje Plzeňský (44,6 ‰) a Karlovarský (35,6 ‰). Nejméně obyvatel přibylo v kraji Zlínském (8 099, tj. 14,0 osob na 1 000 obyvatel), relativně v kraji Moravskoslezském (9,8 osob na 1 000 obyvatel, tj. 11 685 osob).

Během roku 2022 se v Libereckém kraji živě narodilo 3 921 dětí, meziročně o 465 dětí (10,6 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel kraje tak připadlo 8,8 dětí, tj. po kraji Karlovarském (8,1 dětí) 2. nejnižší hodnota. Nejvíce dětí se z pohledu tohoto ukazatele narodilo v hlavním městě Praze (10,1 ‰). V rámci Libereckého kraje bylo nejvíce živě narozených dětí zaznamenáno v okrese Liberec (1 611 dětí, tj. 9,0 dětí na 1 000 obyvatel), nejméně v okrese Semily (618 dětí, tj. 8,5 ‰).

Graf - Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v roce 2022

Mezi živě narozenými v Libereckém kraji převažovali z 52,9 % chlapci, v okrese Jablonec nad Nisou dokonce z 54,3 %. Z hlediska pořadí narození se nejvíce dětí narodilo jako první (44,9 %), jako druhé přišlo na svět 38,4 % dětí, jako třetí a další pak 16,7 %. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 52,0 %, tj. meziročně o 2,3 p. b. méně, ovšem o 3,7 p. b. více než činí hodnota tohoto ukazatele za Českou republiku. Mezi kraji se jedná o 3. nejvyšší hodnotu, vyšší zastoupení dětí narozených nesezdaným párům evidoval kraj Ústecký (62,7 %) a Karlovarský (60,0 %). Na opačném konci se s 41,0% podílem umístilo hlavní město Praha.

V rámci našeho kraje se nejméně dětí mimo manželství narodilo v okrese Semily (49,2 %), lehce pod polovinou je i okres Liberec (49,8 %). V porovnání 77 okresů České republiky se tak na nejvyšší 38. příčce umístil okres Semily, následuje okres Liberec (41. příčka), okres Jablonec nad Nisou je na 54. příčce (52,6 %) a okres Česká Lípa se s podílem 57,1 % umístil na 66. místě. Napříč okresy České republiky byl pak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Zlín (38,6 %), nejvyšší pak v okrese Most (69,6 %).

V loňském roce v Libereckém kraji zemřelo 5 013 osob (z toho 2 563 mužů, tj. 51,1 % z celkového počtu zemřelých), ve srovnání s rokem 2021 je to o 867 úmrtí méně (-14,7 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel zemřelo 11,2 osob, tj. v rámci mezikrajského srovnání 6. nejnižší hodnota. Hrubá míra úmrtnosti se pohybovala v rozmezí od 9,6 ‰ v hlavním městě Praze do 12,6 ‰ v Moravskoslezském kraji. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele z pohledu okresů našeho kraje byla v loňském roce vykázána v okrese Česká Lípa (12,0 úmrtí na 1 000 obyvatel), nejnižší v okrese Liberec (10,7 ‰). Necelou jednu třetinu zemřelých v Libereckém kraji představovaly osoby ve věku 70–79 let, dalších 28,9 % připadlo na osoby ve věku 80–89 let. Mezi zemřelými však bylo bohužel také 8 dětí do 1 roku (z toho 4 děti do 28 dnů od narození) a 4 děti ve věku 1–14 let. Kojenecká úmrtnost v našem kraji dosáhla 2,0 ‰, novorozenecká 1,0 ‰.

Do Libereckého kraje se v průběhu roku 2022 přistěhovalo 17 151 osob, tj. o 11 262 osob a téměř 3x více než v roce 2021. Z ostatních krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 3 359 osob (meziročně o 69 osob a 2,0 % méně) a ze zahraničí 13 792 osob (+11 331 osob,  5,6x více). Z kraje se v loňském roce vystěhovalo 4 452 osob, tj. meziročně o 105 osob (2,4 %) více. Do jiných krajů České republiky zamířilo 3 750 osob (-90 osob, -2,3 %) a do zahraničí 702 osob (+195 osob, +38,7 %). Celkově stěhováním náš kraj získal 12 699 obyvatel – saldo zahraniční migrace představovalo +13 090 osob, saldo vnitřní činilo -391 osob. V rámci zahraničního stěhování přibylo 12 661 osob s ukrajinským státním občanstvím, tj. 96,7 % zahraničního přírůstku.

V uplynulém roce bylo v Libereckém kraji uzavřeno 2 257 sňatků, tj. ve srovnání s rokem 2021 o 308 událostí a 15,8 % více. V 1 359 případech (60,2 %) byli oba snoubenci svobodní, u obou se převážně jednalo o první sňatek. Počet rozvedených manželství meziročně poklesl o 103 událostí (-11,1 %) na 826 rozvodů. V 47,8 % případů podali manželé návrh společně, 34,9 % případů iniciovaly ženy.

 

Poznámka:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány v České republice v termínu, který umožnil jejich zařazení do statistiky.

Údaje za rok 2022 zahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace splňující statistickou definici obyvatelstva.

 

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2022
 • Zahraniční stěhování podle státního občanství v roce 2022
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2022
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v roce 2022
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v roce 2022
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v roce 2022
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů roce 2022
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v roce 2022
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2022
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v roce 2022
 • Sňatečnost podle krajů v roce 2022