Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2019

 

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků ke konci roku 2019 v Libereckém kraji žilo 443 690 obyvatel. Meziročně se počet obyvatel zvýšil o 1 334 osob, zásluhu na tomto výsledku měla zahraniční migrace. Přírůstek přirozenou měnou byl zanedbatelný.

Ke konci roku 2019 v Libereckém kraji žilo 443 690 obyvatel, z toho 225 029 žen (tj. 50,7 % z celkového počtu obyvatel). Ve srovnání s koncem roku 2018 se počet obyvatel zvýšil o 1 334 osob (0,3 %), v přepočtu na 1 000 obyvatel představoval celkový přírůstek 3,0 osoby. Přírůstek stěhováním dosáhl 1 282 osob, a to pouze zásluhou zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých z ciziny o 1 576 osob. Naopak vnitřním stěhováním kraj ztratil 294 osob. Přirozený přírůstek obyvatel v Libereckém kraji představoval 52 osob.

Meziroční zvýšení počtu obyvatel vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. V okrese Liberec vzrostl počet obyvatel o 815 osob na 175 626 obyvatel, tj. 39,6 % celkového počtu obyvatel kraje. Přirozenou měnou získal 152 obyvatel, zahraniční migrací 738 obyvatel, stěhováním v rámci České republiky však přišel o 75 osob. Okres Semily jako jediný z okresů zaznamenal kladné saldo vnitřního (+143 osob) a zahraničního (+188 osob) stěhování, avšak přirozenou měnou ztratil 116 osob.  Celkový přírůstek obyvatel činil 215 osob a počet obyvatel ke konci roku 2019 představoval 74 097 osob (16,7 % obyvatel kraje). V okrese Česká Lípa se počet obyvatel zvýšil o 165 osob na 103 300 osob (23,3 % obyvatel kraje). Zahraniční migrací tento okres získal 428 osob, ale vnitřním stěhováním a přirozenou měnou obyvatele ztratil (-220 osob, resp. -43 osob). Jedna pětina obyvatel Libereckého kraje žila ke konci roku 2019 v okrese Jablonec nad Nisou.  Počet obyvatel zde meziročně vzrostl o 139 osob na 90 667 osob. Přirozenou měnou získal 59 obyvatel, zahraničním stěhováním si polepšil o 222 osob, naopak vnitřním stěhováním přišel o 142 obyvatel.

Graf - Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v roce 2019

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších 9 krajích, z toho 4 regiony získaly obyvatele jak přirozenou měnou, tak stěhováním. Absolutně nejvyšší přírůstek byl zaznamenán ve Středočeském kraji (+15 809 osob), následovalo Hlavní město Praha (+15 645 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel si tyto kraje pořadí vyměnily (Hlavní město Praha +11,9 ‰, Středočeský kraj +11,5 ‰). Ztrátu obyvatel zaznamenaly 4 kraje, a to Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Karlovarský. Jediný Moravskoslezský kraj vykázal jak záporné saldo přirozené měny (-1 706 osob), tak záporné saldo stěhování (-1 054 osob). Zároveň také vykázal nejvyšší absolutní i relativní úbytek (-2 760 obyvatel, -2,3 ‰).

V průběhu roku 2019 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 659 dětí, tzn. meziročně méně o 66 dětí (-1,4 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel se narodilo 10,5 dětí a v porovnání s ostatními kraji se tak jednalo o 6. nejvyšší porodnost. První místo mezikrajského žebříčku obsadilo Hlavní město Praha (11,4 ‰), poslední Karlovarský kraj (9,6 ‰). Mezi okresy Libereckého kraje byla nejvyšší porodnost zjištěna v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou (10,9 dětí na 1 000 obyvatel), nejnižší v okrese Česká Lípa (9,9 dětí na 1 000 obyvatel).

Mezi živě narozenými dětmi v Libereckém kraji převažují z 50,5 % chlapci a ze 47,9 % prvorozené děti. Jako druhé v pořadí se narodilo 36,4 % dětí, 15,7 % dětí přišlo na svět jako třetí a další. Podíl dětí narozených v Libereckém kraji nesezdaným párům dosáhl 52,7 %, tj. o 4,5 p. b. více než hodnota tohoto ukazatele za Českou republiku (48,2 %). V rámci mezikrajského srovnání se jedná o 3. nejvyšší hodnotu. V Ústeckém kraji se mimo manželství narodilo 63,5 %, v Karlovarském kraji 59,6 % dětí. Na druhé straně v Hlavním městě Praze hodnota tohoto ukazatele dosáhla 40,3 % a většina dětí se tak narodila sezdaným párům. Z pohledu okresů našeho kraje pouze v okrese Semily se více dětí narodilo sezdaným párům (53,2 %). V ostatních okresech se většina dětí narodila nemanželským dvojicím. V okrese Liberec dosáhl podíl 50,5 %, v okrese Jablonec nad Nisou 55,7 % a v okrese Česká Lípa 58,3 % (tj. 11. nejvyšší hodnota mezi 77 okresy České republiky).

Graf - Živě narozené děti podle legitimity a krajů v roce 2019

V průběhu roku 2019 v Libereckém kraji zemřelo 4 607 osob, tj. meziročně o 98 osob (2,1 %) méně. Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých z 50,4 % převažovali muži, z hlediska věku osoby ve věku 70–79 let (29,8 %). Ve věku do jednoho roku zemřelo 13 dětí, z toho 8 dětí do 28 dnů. Hrubá míra úmrtnosti dosáhla 10,4 ‰ a mezi kraji se jednalo o 4. nejnižší hodnotu. Nejnižší hodnota byla vykázána v Hlavním městě Praze (9,3 ‰), nejvyšší v Karlovarském kraji (11,5 ‰). Kojenecká úmrtnost v našem kraji dosáhla 2,8 ‰, novorozenecká 1,7 ‰ (v prvním případě 5. a ve druhém 6. nejvyšší hodnota mezi kraji). 

V roce 2019 se do Libereckého kraje přistěhovalo 5 647 osob, tj. ve srovnání s předchozím rokem o 87 osob (1,6 %) více. Z jiných krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 3 401 osob, z ciziny 2 246 osob. Celkově se z Libereckého kraje vystěhovalo 4 365 osob, tj. meziročně o 159 osob (3,5 %) méně. Do jiných krajů ČR směřovalo 3 695 osob, do zahraničí 670 osob. V rámci zahraničního stěhování přibylo nejvíce osob s ukrajinským státním občanstvím (+673 osob).

V průběhu uplynulého roku bylo v Libereckém kraji uzavřeno 2 288 sňatků, tj. o 23 událostí (1,0 %) více než v roce 2018 a 5,2 sňatků na 1 000 obyvatel. Oba snoubenci byli svobodní v případě 62,2 % sňatků, u obou se převážně jednalo o první sňatek (71,1 % událostí u ženicha, resp. 71,0 % událostí u nevěsty).

Ve sledovaném roce bylo v kraji rozvedeno 1 180 manželství (meziročně více o 180 rozvodů, tj. +18,0 %). Ve 41,4 % případů podali manželé návrh společně, 36,8 % případů iniciovaly ženy. Většina rozvodů se týkala manželství s nezletilými dětmi (tj. 58,6 %). Rozvodovost na 1 000 obyvatel byla v Libereckém kraji v rámci mezikrajského srovnání nejvyšší (2,7 ‰). Nejnižší hrubá míra rozvodovosti byla vykázána v Kraji Vysočina (2,0 ‰). 

Z důvodu potratu bylo v roce 2019 v našem kraji ukončeno 1 612 těhotenství (meziročně méně o 90 případů, tj.  -5,3 %). V 59,1 % případech se jednalo o umělé přerušení těhotenství. Nejvyšší hrubou míru potratovosti zaznamenal Ústecký kraj (4,1 ‰), opačně tomu bylo v Pardubickém kraji (2,5 ‰). Potratovost vykázaná v Libereckém kraji byla druhá nejvyšší (3,6 ‰).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2019
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v roce 2019
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v roce 2019
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v roce 2019
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů roce 2019
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2019
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v roce 2019
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v roce 2019
 • Sňatečnost podle krajů v roce 2019