Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2018 (předběžné údaje)

 

Podle předběžných výsledků žilo na území Libereckého kraje k 31. 12. 2018 celkem 442 356 obyvatel (z toho 224 565 žen, tj. 50,8 %). Ve srovnání s koncem roku 2017 se počet obyvatel zvýšil o 1 056 osob (0,2 %), v přepočtu na 1 000 obyvatel představoval celkový přírůstek 2,4 osoby. Celkový přírůstek stěhováním dosáhl 1 036 osob a největší zásluhu na tomto výsledku měla zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých z ciziny o 1 635 osob. Naopak vnitřním stěhováním náš kraj ztratil 599 osob. Přirozený přírůstek obyvatel představoval pouze 20 osob.

Graf: Živě narození na 1000 obyvatel podle krajů v roce 2018

Meziroční zvýšení počtu obyvatel vykázaly pouze 3 okresy Libereckého kraje. V okrese Liberec počet obyvatel vzrostl o 863 osob na 174 811 osob, tj. 39,5 % celkového počtu obyvatel kraje. Přirozenou měnou získal 184 obyvatel, zahraniční migrací 846 obyvatel, stěhováním v rámci České republiky však přišel o 167 osob. V okrese Jablonec nad Nisou celkový přírůstek dosáhl 152 osob a počet obyvatel k 31. 12. 2018 činil 90 528 osob (20,5 % obyvatel kraje). Zahraniční migrací získal 297 osob, přirozenou měnou 22 osob a deficit vykázal pouze v případě vnitřního stěhování (-167 osob). Okres Česká Lípa si polepšil pouze o 41 osob na 103 135 obyvatel (23,3 %). Na uvedeném výsledku měla zásluhu pouze zahraniční migrace (+389 osob). Přirozenou měnou přišel okres Česká Lípa o 66 obyvatel a vnitřním stěhováním o 282 osob. V okrese Semily se meziročně počet obyvatel nezměnil a ke konci roku 2018 v něm žilo 73 882 obyvatel (16,7 % obyvatel kraje). Jako jediný z okresů v kraji měl kladné saldo vnitřního (+17 osob) a zahraničního (+103 osob) stěhování. Saldo v přirozené měně však bylo záporné (‑120 osob).

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších 7 krajích, z toho 5 krajů získalo jak přirozenou měnou, tak stěhováním. Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen ve Středočeském kraji (+16 537 osob), následovalo Hlavní město Praha (+14 119 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo pořadí stejné (Středočeský kraj +12,2 ‰, Hlavním město Praha +10,9 ‰). Ztrátu obyvatel zaznamenalo 6 krajů, z toho 3 regiony vykázaly jak záporné saldo přirozené měny, tak záporné saldo stěhování. Nejvyšší absolutní úbytek vykázal Moravskoslezský kraj (‑2 587 obyvatel, relativně -2,1 ‰), v přepočtu na 1 000 obyvatel však byla největší ztráta zaznamenána v Karlovarském kraji (-2,7 ‰).

V průběhu roku 2018 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 725 dětí, tzn. meziročně méně o 28 dětí (o 0,6 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel se narodilo 10,7 dětí a v porovnání s ostatními kraji se tak jednalo o 4. nejvyšší porodnost. První místo mezikrajského žebříčku obsadilo Hlavní město Praha (11,9 ‰), poslední Karlovarský kraj (9,3 ‰). Mezi okresy Libereckého kraje byla nejvyšší porodnost zjištěna v okrese Liberec (11,2 dětí na 1 000 obyvatel), nejnižší v okrese Česká Lípa (10,2 dětí na 1 000 obyvatel).

Mezi živě narozenými dětmi v kraji převažují  z 50,9 % chlapci a ze 46,7 % prvorozené děti. Jako druhé v pořadí se narodilo 37,6 % dětí, 15,7 % dětí přišlo na svět jako třetí a další. Podíl dětí narozených v Libereckém kraji nesezdaným párům dosáhl 54,2 %, tj. o 5,7 p. b. více než hodnota tohoto ukazatele za Českou republiku. V rámci mezikrajského srovnání se jedná o 3. nejvyšší hodnotu. V Ústeckém kraji se mimo manželství narodilo 63,4 %, v Karlovarském kraji 61,7 % dětí. Na druhé straně v Hlavním městě Praze hodnota tohoto ukazatele dosáhla 40,7 % a většina dětí se tak narodila sezdaným párům. Ve všech okresech našeho kraje se většina dětí narodila nemanželským dvojícím – hodnota se pohybovala od 50,6 % v okrese Liberec do 60,3 % v okrese Česká Lípa. (11. nejvyšší hodnota mezi 77 okresy České republiky).

V průběhu roku 2018 v Libereckém kraji zemřelo 4 705 osob, tj. meziročně o 2 osoby méně. Hrubá míra úmrtnosti dosáhla 10,7 ‰ a mezi kraji se jednalo o 8. nejvyšší hodnotu. Nejnižší hodnota byla vykázána v Hlavním městě Praze (9,5 ‰), nejvyšší v Karlovarském kraji (11,8 ‰). Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých v našem kraji z 51,2 % převažovali muži, z hlediska věku 30,0 % představovaly osoby ve věku 80–89 let. Ve věku do jednoho roku zemřelo 18 dětí, z toho 12 dětí do 28 dnů. Kojenecká úmrtnost tak dosáhla 3,8 ‰, novorozenecká 2,5 ‰ (v obou případech 2. nejvyšší hodnota mezi kraji).

Počet přistěhovalých do Libereckého kraje v roce 2018 dosáhl 5 560 osob a ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet zvýšil o 600 osob (12,1%). Z jiných krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 3 341 osob, z ciziny 2 219 osob. Celkově se z Libereckého kraje vystěhovalo 4 524 osob, tj. meziročně o 182 osob (4,2 %) více. Do jiných krajů směřovalo 3 940 osob, do zahraničí 584 osob. Vlivem zahraničního stěhování přibylo nejvíce osob s ukrajinským státním občanstvím (511 osob), druhé nejvyšší kladné saldo měl náš kraj s občany Mongolska (329 osob), třetí s občany Slovenska (143 osob).

Obyvatelé Libereckého kraje v roce 2018 uzavřeli 2 265 sňatků, tj. o 24 událostí (1,0 %) méně než v roce 2017. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo v našem kraji 5,1 sňatků, tj. 8. nejvyšší sňatečnost v rámci mezikrajského srovnání. Oba snoubenci byli svobodní v případě 62,1 % sňatků, u 71,5 % událostí se jednalo o první sňatek v případě ženicha, u nevěst hodnota ukazatele dosáhla 74,2 %.

Ve sledovaném roce bylo rozvedeno 999 manželství. Téměř 44 % rozvodů iniciovaly ženy, ve 38,3 % případů podali manželé návrh společně. Většina rozvodů se týkala manželství s nezletilými dětmi (tj. 59,8 %). Rozvodovost na 1 000 obyvatel se napříč Českou republikou pohybovala v rozmezí od 1,9 ‰ v Pardubickém kraji do 2,5 ‰  v Ústeckém kraji. Hodnota za Liberecký kraj (2,3 ‰) byla sedmá nejvyšší.

Z důvodu potratu bylo v roce 2018 v našem kraji ukončeno 1 701 těhotenství a v 57,6 % případů se jednalo o umělé přerušení těhotenství. Nejvyšší hrubou potratovost zaznamenal Ústecký kraj (4,0 potraty na 1 000 obyvatel), opačně tomu bylo v Pardubickém kraji (2,6 ‰). Potratovost vykázaná v Libereckém kraji byla druhá nejvyšší (3,9 ‰).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2018
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2018
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v roce 2018
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2018
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v roce 2018
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2018
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2018
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v roce 2018
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v roce 2018