Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v roce 2017

 

(předběžné výsledky)

Podle předběžných výsledků k 31. 12. 2017 žilo na území Libereckého kraje celkem 441 300 obyvatel (z toho 224 259 žen). Ve srovnání s koncem roku 2016 se počet obyvatel zvýšil o 664 osob. V přepočtu na 1 000 obyvatel představoval celkový přírůstek 1,5 osob. Celkový přírůstek stěhováním dosáhl 618 osob a největší zásluhu na tomto výsledku měla zahraniční migrace – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých z ciziny o 1 023 osob. Naopak vnitřním stěhováním náš kraj ztratil 405 osob. Přirozený přírůstek obyvatel představoval pouze 46 osob.

Meziroční zvýšení počtu obyvatel vykázaly také 3 okresy Libereckého kraje. V okrese Liberec počet obyvatel vzrostl o 566 osob na 173 948 osob, tj. 39,4 % celkového počtu obyvatel kraje.  V okrese Jablonec nad Nisou celkový přírůstek dosáhl 242 osob a počet obyvatel k 31. 12. 2017 činil 90 376 osob (20,5 % obyvatel kraje). Okres Česká Lípa si polepšil o 119 osob na 103 094 obyvatel (23,4 %).  Ve všech uvedených okresech bylo vykázáno kladné přirozené i migrační saldo. Jediný okres Jablonec nad Nisou však získal jak vnitřním, tak zahraničním stěhováním. Počet obyvatel v okrese Semily poklesl v důsledku přirozené měny o 263 osob, stěhováním přišel o 158 osob a dosáhl tak 73 882 osob (16,7 %).

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších 7 krajích, z toho 5 krajů získalo jak přirozenou měnou, tak stěhováním. Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen v Hlavním městě Praze (14 005 osob, v přepočtu na 1 000 obyvatel 10,9 osob), s mírným odstupem následoval Středočeský kraj  (+13 813 osob, 10,3 ‰). Ztrátu obyvatel zaznamenalo 6 krajů, z toho 4 regiony vykázaly jak záporné saldo přirozené měny, tak záporné saldo stěhování. Nejvyšší absolutní úbytek vykázal Moravskoslezský kraj (-3 993 obyvatel, relativně -3,3 ‰), v přepočtu na 1 000 obyvatel však největší ztrátu „utrpěl“ Karlovarský kraj (-3,6 ‰).

V průběhu roku 2017 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 753 dětí, tzn. meziročně méně o 207 dětí (o 4,2 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel se narodilo 10,8 dětí a v porovnání s ostatními kraji se jedná o 4. nejvyšší porodnost. První místo mezikrajského žebříčku obsadilo Hlavní město Praha (11,9 ‰), poslední Karlovarský kraj (9,3 ‰). Mezi okresy Libereckého kraje byla nejvyšší porodnost zjištěna v okrese Liberec (11,1 ‰), nejnižší v okrese Semily (10,2 ‰).

Graf - Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství podle krajů v roce 2017

Mezi živě narozenými dětmi v kraji převažují  chlapci (51,9 %) a prvorozené děti (48,6 %). Jako druhé v pořadí se narodilo 35,9 % dětí, 15,5 % připadlo na děti, které se narodily jako třetí a další. Podíl dětí narozených nesezdaným párům dosáhl 55,4 %, tj. 3. nejvyšší hodnota mezi kraji.  V Ústeckém kraji se mimo manželství narodilo 64,5 %, v Karlovarském kraji 60,1 % dětí. Na druhé straně v Hlavním městě Praze hodnota tohoto ukazatele dosáhla 41,3 % a většina dětí se tak narodila sezdaným párům. Ve všech okresech našeho kraje většina dětí narodila nemanželským dvojícím – hodnota se pohybovala od 52,1 % v okrese Semily do 58,5 % v okrese Česká Lípa.

V roce 2017 v Libereckém kraji zemřelo 4 707 osob, tj. meziročně o 322 osob (7,3 %) více. Hrubá míra úmrtnosti dosáhla 10,7 ‰ a mezi kraji se jednalo o 7. nejvyšší hodnotu. Nejnižší hodnota byla vykázána v Hlavním městě Praze (9,5 ‰), nejvyšší v Karlovarském kraji (11,5 ‰). Z pohledu okresů našeho kraje se hodnota ukazatele nacházela v intervalu od 10,1 ‰ (okres Liberec) do 12,3 ‰ (okres Semily). Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých v Libereckém kraji z 50,8 % převažovali muži, z hlediska věku 30,8 % představovaly osoby ve věku 80–89 let. Ve věku do jednoho roku zemřelo 18 dětí, z toho 13 dětí skonalo do 28 dnů. Kojenecká úmrtnost tak dosáhla 3,8 ‰ (3. nejvyšší hodnota mezi kraji), novorozenecká 2,7 ‰ (2. nejvyšší hodnota).

Počet přistěhovalých do Libereckého kraje v roce 2017 dosáhl 4 960 osob (z toho 49,8 % mužů) a ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet  zvýšil o 126 osob (2,6 %). Z jiných krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 3 457 osob, z ciziny 1 503 osob. Počet vystěhovalých za stejné období letošního roku představoval 4 342 osob (z toho 47,4 % mužů), tj. meziročně méně o 70 osob (1,6 %). Do jiných krajů směřovalo 3 862 osob, do zahraničí 480 osob. V obyvatelstvu Libereckého kraje zahraničním stěhováním přibylo nejvíce osob s mongolským státním občanstvím (268 osob), druhé nejvyšší kladné saldo zahraničního stěhování měl náš kraj s občany Slovenska (179 osob), třetí s občany Ukrajiny (173 osob).

Graf - Zahraniční migrace podle státního občanství v Libereckém kraji v roce 2017

Obyvatelé Libereckého kraje v roce 2017 uzavřeli 2 289  sňatků, tj. o 163 událostí (7,7 %) více než v roce 2016 a nejvíce událostí od roku 2009. V 62,3 % sňatků byli oba snoubenci svobodní, u 71,7 % událostí se v případě ženicha jednalo o první sňatek, u nevěst hodnota ukazatele dosáhla 73,0 %. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo v našem kraji 5,2 sňatků, tj. společně s Karlovarským krajem nejvyšší sňatečnost v rámci mezikrajského srovnání. Nejméně sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Pardubickém kraji (4,7).  Z okresů Libereckého kraje evidoval relativně nejvyšší sňatečnost okres Liberec (5,4 ‰), nejnižší okres Semily (4,6 ‰).  

Podle dostupných informací se v průběhu roku 2017 v Libereckém kraji rozvedlo 1 158 manželství, tj. v meziročním srovnání o 56 událostí (5,1 %) více. Téměř 45 % rozvodů iniciovaly ženy, ve 30,1 % případů podali manželé návrh společně. Většina rozvodů se týkala manželství s nezletilými dětmi (tj. 58,3 %). Rozvodovost na 1 000 obyvatel se napříč Českou republikou pohybovala v rozmezí od 2,1 ‰ (Zlínský kraj) do 2,8 ‰ (Středočeský kraj). Hodnota za Liberecký kraj (2,6 ‰) byla třetí nejvyšší.

Z důvodu potratu bylo v roce 2017 v našem kraji ukončeno 1 628 těhotenství, tj. o 212 událostí (11,5 %) méně a z dlouhodobého ohledu se jedná o nejnižší hodnotu od roku 1990. V 58,4 % případů se jednalo o umělé přerušení těhotenství. Nejvyšší hrubou potratovost zaznamenal Ústecký kraj (4,2 potratů na 1 000 obyvatel), opačně tomu bylo v Jihomoravském, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina (shodně 2,9 ‰). Potratovost zjištěná v Libereckém kraji (3,7 ‰) byla druhá nejvyšší.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2017
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v letech 1990–2017
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2017
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji
 • Živě narození a zemřelí v Libereckém kraji
 • Přistěhovalí a vystěhovalí v Libereckém kraji
 • Podíl živě narozených v manželství a mimo manželství podle krajů v roce 2017
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v roce 2017
 • Přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním podle krajů v roce 2017
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v roce 2017
 • Zahraniční migrace podle státního občanství v Libereckém kraji v roce 2017
 • Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství podle krajů v roce 2017