Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných výsledků na území Libereckého kraje k 31. březnu 2019 žilo 442 452 obyvatel, z toho 224 521 žen (tj. 50,7 %). Od začátku roku se populace kraje rozrostla o 96 osob, a to pouze zásluhou zahraniční migrace. Počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 299 osob, vnitřním stěhováním kraj ztratil 84 obyvatel, přirozenou měnou přišel o 119 osob.

Graf: Pohyb obyvatel podle krajů na 1000 obyvatel v 1. čtvrtletí 2019

Celkový přírůstek obyvatel byl vykázán v okrese Liberec (+126 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel 2,9 osob) a v okrese Jablonec nad Nisou (+41 osob, na 1 000 obyvatel 1,8 osob). V okrese Česká Lípa byl zaznamenán úbytek ve výši 37 osob (-1,5 ‰) a v okrese Semily o 34 osob (-1,9 ‰). V jediném okrese Jablonec nad Nisou bylo dosaženo kladné přirozené měny (+1 osoba), ostatní okresy vykázaly přirozený úbytek obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech.

Od počátku roku 2019 se počet obyvatel kromě Libereckého kraje navýšil také v dalších sedmi krajích České republiky – ve Středočeském, Plzeňském, Pardubickém, Jihomoravském, Jihočeském, v Kraji Vysočina a Hlavním městě Praze. Šest regionů zaznamenalo úbytek populace. Napříč Českou republikou se tak celkový přírůstek/úbytek obyvatel v přepočtu na 1 000 obyvatel pohyboval v rozmezí od -4,9 ‰  v Moravskoslezském kraji do +10,4 ‰ ve Středočeském kraji, v absolutním vyjádření pak od -1 464 osob v Moravskoslezském kraji do +3 521 osob (Středočeský kraj). Pouze Hlavní město Praha vykázalo jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním. Absolutní přirozený úbytek u zbývajících krajů se pohyboval v intervalu od -87 osob ve Středočeském kraji do -870 osob v Moravskoslezském kraji, relativní od -0,3 ‰ ve Středočeském kraji do -3,3 ‰ v Karlovarském kraji. U dvou krajů se k úbytku obyvatel přirozenou měnou přidal i úbytek stěhováním – Moravskoslezský kraj tak přišel o dalších 594 obyvatel, Olomoucký kraj o 30 obyvatel (-363 obyvatel přirozenou měnou). Na druhé straně Středočeský kraj stěhováním získal 3 608 obyvatel (tj. 10,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu). Pouze o 28 osob (0,2 ‰) si tímto způsobem vylepšil bilanci Zlínský kraj.

V České republice ke konci března 2019 žilo 10 652 812 obyvatel, což je o 3 012 osob více než tomu bylo na začátku roku 2019. Největším regionem je Středočeský kraj s 1 372 853 obyvateli (12,9% podíl na republikovém úhrnu), nejmenším pak Karlovarský kraj s 294 707 s obyvateli (2,8 %). Liberecký kraj je druhým nejmenším kraje (podíl 4,2 %).

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 100 dětí (542 chlapců a 558 dívek), tj. meziročně o 34 dětí (3,0 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel to znamená 10,1 dětí, což je mezi kraji 7. nejvyšší hodnota, která mírně převyšuje průměrnou hodnotu za celou Českou republiku (10,0 dětí na 1 000 obyvatel). Jako první se narodilo 47,6 % živě narozených dětí, 37,3 % dětí se narodilo jako druhé, 15,1 % jako třetí a další. Téměř 54 % dětí se narodilo mimo manželství, v mezikrajském žebříčku Libereckému kraji patřila po Ústeckém (64,2 %) a Karlovarském kraji (59,8 %) 3. nejvyšší pozice. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství evidován v okrese Česká Lípa (62,6 %), kterému mezi 77 okresy České republiky patřilo 6. místo.

Statistiky zemřelých v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 evidovaly 1 219 osob (605 mužů a 614 žen), tj. o 169 osob (12,2 %) méně než ve stejném období roku 2018. Na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 3. nejnižší hodnota. Do jednoho roku od narození zemřelo 5 dětí  a kojenecká úmrtnost tak dosáhla 4,5 ‰. Do 28 dnů zemřely 3 děti, novorozenecká úmrtnost činila 2,7 ‰. Ve věkové struktuře zemřelých převažovaly osoby ve věku 70–79 let (29,4 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (28,5% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu prvních třech měsíců roku 2019 přistěhovalo 1 515 osob, z toho 635 osob z ciziny. Opačně, tedy z Libereckého kraje, se vystěhovalo 1 300 osob z toho 336 osob do ciziny. Meziročně byl vykázán jak přírůstek celkového počtu přistěhovalých (o 244 osob), tak nárůst celkového počtu vystěhovalých (o 131 osob). Celkově stěhováním Liberecký kraj získal 215 osob. Saldo vnitřního stěhování bylo záporné (-84 osob), naopak zahraniční migrace vykázala kladnou hodnotu (+ 299 osob).

V 1. čtvrtletí 2019 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 135 sňatků (meziročně méně o 36 událostí, tj. 21,1 %). V 69 případech byli oba snoubenci svobodní: O první sňatek ženicha se jednalo v 60,0 % sňatků, o první sňatek nevěsty v 60,7 %.  Rozvedeno bylo 338 manželství, tj. o 67 událostí (24,7 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Na návrh ženy bylo zahájeno 37,3 % rozvodů, společně byla žádost podána v 42,6 % řízení. Více než 63 % rozvodů se týkalo nezletilých dětí – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,5 %, se dvěma 32,0 %, se třemi a více dětmi 3,8 %. V 82,8 % se jednalo o první rozvod muže, v 81,7 % o první rozvod ženy.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2019

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (Aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel 1. čtvrtletí 2019
 • Sňatečnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2019