Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných výsledků poklesl počet obyvatel Libereckého kraje za prvních devět měsíců letošního roku o 468 osob na 443 222 obyvatel, a to z důvodu úbytku obyvatel stěhováním. Počet živě narozených dětí meziročně poklesl o 3,8 % a nepatrně se snížil počet zemřelých (o 0,1 %). Bylo uzavřeno méně sňatků a současně bylo rozvedeno méně manželství.

Graf: Pohyb obyvatel v Libereckém kraji

Počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku 2020 podle předběžných výsledků poklesl o 468 osob na 443 222 obyvatel, z toho ženy představovaly 50,8 %. Dosažený výsledek ovlivnilo především záporné saldo migrace. Počet vystěhovalých převýšil počet přistěhovalých o 510 osob, přičemž vnitřním stěhování kraj přišel o 472 osob a zahraniční migrací ztratil 38 osob. Opačně se na vývoji podílela přirozená měna obyvatel – počet živě narozených byl o 42 osob vyšší než počet zemřelých. Ve srovnání se stavem k 30. 9. 2019 náš kraj pozbyl 258 obyvatel.

Úbytek počtu obyvatel od počátku letošního roku vykázaly také tři okresy Libereckého kraje. Výjimkou byl okres Liberec, který se rozrostl o 69 obyvatel a k 30. 9. 2020 měl 175 695 obyvatel (tj. 39,6 % celkového počtu obyvatel kraje). Přirozenou měnou získal 141 obyvatel, zahraniční migrací 38 obyvatel, avšak stěhováním v rámci České republiky přišel o 110 osob. Okres Česká Lípa ztratil 145 osob a se 103 155 obyvateli je 2. největším okresem Libereckého kraje (23,3% podíl). Přirozenou měnou přišel okres Česká Lípa o 41 obyvatel, vnitřním stěhováním o 201 osob. Pouze zahraniční migrací získal 97 obyvatel. Celkový úbytek v okrese Jablonec nad Nisou dosáhl 275 osob a počet obyvatel činil 90 392 osob (tj. jedna pětina obyvatel kraje). Zahraniční migrací okres ztratil 168 osob, vnitřním stěhováním 133 osob a přírůstek vykázal pouze přirozenou měnou (+26 osob). Počet obyvatel v okrese Semily se snížil jak v důsledku přirozené měny (-84 osob), tak vnitřní a zahraniční migrace (-28 osob, resp. -5 osob). K 30. 9. 2020 zde žilo 73 980 obyvatel (16,7 % obyvatel kraje).

Počet obyvatel ve sledovaném období poklesl také v dalších 6 krajích. Absolutně nejvyšší úbytek počtu obyvatel zaznamenal Moravskoslezský kraj (-5 106 osob), s odstupem následoval kraj Ústecký (-2 025 osob). Oba kraje ztratily obyvatele jak přirozenou měnou (-1 593 osob, resp. -880 osob), tak stěhováním (-3 513 osob, resp. -1 145 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel nejvyšší ztrátu vykázal opět kraj Moravskoslezský (-5,7 ‰), následoval Karlovarský kraj (-4,0 ‰). Naopak přírůstek počtu obyvatel vykázalo 7 krajů, z toho 4 regiony (Středočeský, hlavní město Praha, Jihomoravský a Kraj Vysočina) vykázaly jak kladné saldo přirozené měny, tak kladné saldo stěhování. Absolutně i v přepočtu na 1 000 obyvatel byl nejvyšší přírůstek dosažen ve Středočeském kraji (+10 829 osob, resp. +10,4 ‰), následovalo hlavní město Praha (+7 187 osob, +7,2 ‰).

V průběhu 1.  až 3. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 3 463 dětí (tj. o 138 dětí a 3,8 % méně než ve stejném období roku 2019). V přepočtu na 1 000 obyvatel přišlo na svět v našem kraji 10,4 dětí (7. nejvyšší hodnota mezi kraji). Mezi živě narozenými z 51,2 % převažovali chlapci a ze 44,8 % děti narozené jako první. Mimo manželství se v Libereckém kraji narodilo 53,2 % dětí (tj. o 4,9 p. b. více než v celé České republice). S uvedenou hodnotou se náš kraj v mezikrajském žebříčku zařadil na 3. nejhorší pozici. V Karlovarském kraji podíl dětí narozených nesezdaným párům dosáhl 63,5 %, v Ústeckém kraji 62,2 %. Nejnižší podíl byl vykázán v hlavním městě Praze (40,6 %). V okrese Česká Lípa zastoupení dětí narozených mimo manželství dosáhlo 60,5 % (12. nejvyšší hodnota mezi 77 okresy České republiky), nejlépe se z okresů Libereckého kraje umístil okres Liberec – s 49,3% podílem obsadil 42. příčku.

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2020 v Libereckém kraji zemřelo 3 421 osob, tj. meziročně o 2 osoby (0,1 %) méně. Na 1 000 obyvatel Libereckého kraje připadlo 10,3 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 4. nejnižší hodnota. Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých převažovali muži (51,8 %), z hlediska věku osoby ve věku 70–79 let (30,1 %) a 80–89 let (28,9 %). Ve věku do jednoho roku zemřelo 8 dětí, z toho 5  dětí do 28 dnů. Kojenecká úmrtnost tak dosáhla 2,3 ‰ (7. nejnižší hodnota mezi kraji), novorozenecká 1,4 ‰ (6. nejnižší hodnota).

Počet přistěhovalých do Libereckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí dosáhl 3 942 osob, což je  ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2019 o 393 osob (9,1 %) méně. Z jiných krajů České republiky v našem kraji našlo bydliště 2 491 osob (meziročně o 6,8 % méně), z ciziny 1 451 osob (-12,7 %). Počet vystěhovalých za stejné období letošního roku představoval 4 452 osob, tj. meziročně více o 1 063 osob (+31,4 %). Do jiných krajů České republiky v průběhu prvních devíti měsíců roku 2020 směřovalo 2 963 osob (+3,7 %). Meziroční nárůst vystěhovalých do zahraničí byl téměř trojnásobný a jejich počet činil 1 489 osob.

Ve sledovaném období letošního roku bylo v Libereckém kraji uzavřeno 1 610 sňatků, meziročně o 378 událostí méně (-19,0 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 4,8 událostí. V 61,6 % sňatků byli oba snoubenci svobodní, u 71,8 % událostí se v případě ženicha jednalo o první sňatek, u nevěst hodnota ukazatele dosáhla 74,2 %. Rozvedeno bylo 745 manželství, tj. o 147 událostí méně (-16,5 %) než ve srovnatelném období roku 2019 a v přepočtu na 1 000 obyvatel 2,2 události. Ženy podaly 34,2 % návrhů, ve 43,0 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly z 60,0 % svazky s nezletilými dětmi – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 29,5 %, se dvěma 28,3 %, se třemi a více dětmi 2,1 %.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Sňatečnost podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji