Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje za prvních devět měsíců letošního roku zvýšil o více než 1 tis. osob na 443 398 obyvatel, a to především zásluhou zahraniční migrace. Meziročně mírně poklesl počet živě narozených dětí i počet zemřelých osob. Bylo také uzavřeno méně sňatků, naopak přibylo rozvodů.

Graf: Živě narození na 1000 obyvatel

Podle předběžných výsledků se počet obyvatel Libereckého kraje od počátku roku 2019 zvýšil o 1 042 osob na 443 398 osob, z toho ženy představovaly 50,7 %. Dosažený výsledek jednoznačně ovlivnila zahraniční migrace, počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 1 070 osob. Menší měrou se také podílela přirozená měna obyvatel – počet živě narozených byl o 165 osob vyšší než počet zemřelých. Vnitřním stěhování kraj přišel o 193 osob. Ve srovnání se stavem k 30. 9. 2018 se náš kraj  rozrostl o 1 251 obyvatel.

Zvýšení počtu obyvatel od počátku letošního roku vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. Okres Liberec se rozrostl o 612 obyvatel a k 30. 9. 2019 měl 175 423 obyvatel (tj. 39,6 % celkového počtu obyvatel kraje). Přirozenou měnou získal 179 obyvatel, zahraniční migrací 448 obyvatel, avšak stěhováním v rámci České republiky přišel o 15 osob. Celkový přírůstek v okrese Česká Lípa činil 195 osob a se 103 330 obyvateli je 2. největším okresem Libereckého kraje (23,3% podíl). Na uvedeném výsledku měla zásluhu pouze zahraniční migrace (+379 osob). Přirozenou měnou přišel okres Česká Lípa o 21 obyvatel, vnitřním stěhováním o 163 osob. Přírůstek v okrese Jablonec nad Nisou dosáhl 94 osob a celkový počet obyvatel činil 90 622 osob (tj. jedna pětina obyvatel kraje). Zahraniční migrací okres získal 131 osob, přirozenou měnou 87 osob a deficit vykázal pouze v případě vnitřního stěhování (-124 osob). Jediným okresem, který získal obyvatele jak vnitřním stěhováním (+109 osob), tak zahraniční migrací (+112 osob), je okres Semily. Přirozenou měnou však přišel o 80 osob, celkový přírůstek tak činil 141 osob. K 30. 9. 2019 zde žilo 74 023 obyvatel (16,7 % ze všech obyvatel kraje).

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších 8 krajích. Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen ve Středočeském kraji (+12 232 osob), s mírným odstupem následovalo Hlavní město Praha (+10 056 osob). Oba dva kraje vykázaly jak přirozený přírůstek obyvatel (+1 224 osob, resp. +2 158 osob), tak přírůstek stěhováním (+11 008 osob, resp. +7 898 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel nejvyšší celkový přírůstek vykázal opět kraj Středočeský (11,9 ‰), následovalo Hlavní město Praha (10,2 ‰). Úbytek počtu obyvatel vykázalo 5 regionů, z toho 2 kraje (Moravskoslezský a Olomoucký) vykázaly jak záporné saldo přirozené měny, tak záporné saldo stěhování. Nejvyšší absolutní i relativní úbytek vykázal Moravskoslezský kraj (‑2 078 obyvatel, -2,3 ‰).

Graf: Pohyb obyvatel v Libereckém kraji

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 3 578 dětí (tj. o 57 dětí a 1,6 % méně než ve stejném období roku 2018). V přepočtu na 1 000 obyvatel přišlo na svět v našem kraji 10,8 dětí (6. nejvyšší hodnota mezi kraji). Mezi živě narozenými z 50,1 % převažovali chlapci a ze 47,5 % děti narozené jako první. Mimo manželství se v Libereckém kraji narodilo 52,5 % dětí (tj. o 4,3 p. b. více než v celé České republice), což náš kraj zařadilo na 3. nejhorší pozici v mezikrajském srovnání. V Ústeckém kraji podíl dětí narozených nesezdaným párům dosáhl 64,0 %, v Karlovarském kraji 60,0 %. Nejnižší podíl byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (40,4 %). V okrese Česká Lípa zastoupení dětí narozených mimo manželství představovalo 57,6 % a patřila mu 13. nejhorší příčka mezi 77 okresy České republiky, nejlépe se z okresů Libereckého kraje umístil okres Semily – s 47,0% podílem obsadil 52. příčku.

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2019 v Libereckém kraji zemřelo 3 413 osob, tj. meziročně o 126 osob (3,6 %) méně. Na 1 000 obyvatel Libereckého kraje připadlo 10,3 zemřelých, tj. v rámci krajů České republiky 4. nejnižší hodnota. Z hlediska pohlaví ve struktuře zemřelých mírně převažovali muži (50,7 %), z hlediska věku osoby ve věku 70–79 let (29,0 %) a 80–89 let (28,3 %).  Ve věku do jednoho roku zemřelo 11 dětí, z toho 6 dětí do 28 dnů. Kojenecká úmrtnost tak dosáhla 3,1 ‰ (5. nejvyšší hodnota mezi kraji), novorozenecká 1,7 ‰ (6. nejvyšší hodnota).

Počet přistěhovalých do Libereckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí dosáhl 4 377 osob a ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2018 byl vykázán nárůst o 139 osob (3,3 %). Z jiných krajů České republiky našlo bydliště v našem kraji 2 672 osob, z ciziny 1 705 osob. Počet vystěhovalých za stejné období letošního roku představoval 3 500 osob, tj. meziročně více o 13 osob (0,4 %). Do jiných krajů v průběhu prvních devíti měsíců roku 2019 směřovalo 2 865 osob, do zahraničí 635 osob.

Ve sledovaném období letošního roku bylo v Libereckém kraji uzavřeno 1 970 sňatků, meziročně o 85 událostí (4,1 %) méně. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 5,9 událostí. V 64,3 % sňatků byli oba snoubenci svobodní, u 72,5 % událostí se v případě ženicha jednalo o první sňatek, u nevěst hodnota ukazatele dosáhla 72,0 %. Rozvedeno bylo 891 manželství, tj. o 146 událostí (19,6 %) více než ve srovnatelném období roku 2018. Ženy podaly 38,4 % návrhů, ve 40,4 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly z více než 60 % svazky s nezletilými dětmi – rozvody s jedním nezletilým dítětem představovaly 27,9 %, se dvěma 29,0 %, se třemi a více dětmi 3,5 %.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Sňatečnost podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1 až 3. čtvrtletí 2019
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 3. čtvrtletí 2019