Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 

předběžné výsledky

Na konci června 2023 žilo v Libereckém kraji 450 352 obyvatel, tj. o 1 175 osob více než na začátku roku. Přírůstek populace opět zajistila zahraniční migrace.

Podle předběžných výsledků žilo k 30. červnu 2023 na území Libereckého kraje celkem 450 352 obyvatel, z toho 51,0 % představovaly ženy. Ve srovnání se stavem k 1. 1. 2023 se populace kraje zvýšila o 1 175 osob. Přirozenou měnou kraj ztratil 559 obyvatel, naopak stěhováním 1 734 obyvatel získal. Zásluhu na kladném migračním saldu mělo i v tomto období zahraniční stěhování – počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 1 965 osob. V rámci vnitřního stěhování kraj o 231 osob přišel.

Zvýšení počtu obyvatel vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje. Absolutně nejvyšší celkový přírůstek zaznamenal okres Liberec (+341 osob), v přepočtu tohoto ukazatele na 1 000 obyvatel však prvenství patřilo okresu Semily (+7,8 ‰). Ve všech okresech zemřelo v první polovině letošního roku více obyvatel, než se narodilo a okresy  tak vykázaly  přirozený úbytek obyvatel. Naopak všechny okresy zaznamenaly přírůstek obyvatel stěhováním s tím, že pouze okresy Česká Lípa a Semily získaly obyvatele jak vnitřní, tak zahraniční migrací. Ve zbývajících okresech se populace rozrostla jen díky zahraniční migraci.

Od počátku roku 2023 se počet obyvatel navýšil ve 13 krajích České republiky. Výjimkou byl pouze Ústecký kraj, ve kterém přírůstek obyvatel stěhováním (+1 030 osob) nestačil pokrýt pokles počtu obyvatel způsobený přirozenou měnou (-1 661 osob). Absolutně i relativně nevyšší nárůst populace zaznamenalo hlavní město Praha (+16 077 osob, tj. +23,7 osob na 1 000 obyvatel), nejméně se absolutně obyvatelstvo rozrostlo ve Zlínském (+348 osob) kraji, relativně pak v Moravskoslezském kraji (+0,6 ‰). S výjimkou hlavního města Prahy (+123 osob) vykázaly všechny ostatní kraje záporné saldo přirozené měny, ve všech regionech pak bylo dosaženo kladného salda migrace. Přírůstek zahraniční migrací byl dosažen ve všech regionech – pohyboval se v rozmezí od 1 526 osob ve Zlínském kraji do 15 883 osob v hlavním městě Praze, kladná hodnota salda vnitřní migrace byla evidována pouze v kraji Středočeském (+3 915 osob) a v hlavním městě Praze (+71 osob). V úhrnu za Českou republiku se počet obyvatel od počátku do konce června letošního roku zvýšil o 46 024 osob na 10 873 553 obyvatel. Přirozenou měnou stát ztratil 11 486 osob, stěhováním naopak 57 510 osob získal.

Graf - Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2023

V průběhu 1. pololetí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 808 dětí, z toho 936 chlapců. V přepočtu na 1 000 obyvatel to představuje 8,1 dětí, tj. 4. nejnižší krajská hodnota. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 přišlo na svět o 193 dětí (-9,6 %) méně. V pořadí jako první se narodilo 43,8 % uvedených dětí, 39,7 % se narodilo jako druhé a 16,6 % jako třetí a další. Většina živě narozených dětí v kraji se narodila nesezdaným párům (54,0 %). V mezikrajském žebříčku se jedná o 3. nejvyšší hodnotu, vyšší podíl živě narozených mimo manželství byl vykázán již jen v Ústeckém (62,5 %) a Karlovarském kraji (59,0 %). Na opačném konci srovnání se s podílem 39,4 % umístilo hlavní město Praha. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství vykázán v okrese Česká Lípa (60,9 %) a v rámci 77 okresů České republiky mu patřila 70. příčka. Okresu Jablonec nad Nisou  v tomto srovnání patřilo 61. místo (55,6 %) a okresu Liberec 48. místo (51,0 %). Okres Semily se s hodnotou 50,3 % umístil na 45. místě. Napříč okresy České republiky se pak podíl živě narozených mimo manželství pohyboval v rozmezí od 36,3 % v okrese Zlín do 66,8 % v okrese Most.  

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 2 367 osob, (tj. o 141 osob a 5,6 % méně než ve stejném období loňského roku), mezi kterými z 52,1 % převažovali muži. V přepočtu na 1 000 obyvatel připadlo 10,6 zemřelých, což je 7. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvíce zemřelých na 1 000 obyvatel bylo vykázáno v Ústeckém kraji (12,0 ‰), nejméně v hlavním městě Praze (8,9 ‰). Do jednoho roku od narození zemřelo v našem regionu 5 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 2,8 ‰. Mezi zemřelými byla nejčetněji zastoupena věková skupina osob ve věku 70–79 let (33,1 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (28,1% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. až 2. čtvrtletí 2023 přistěhovalo 2 840 osob z jiných krajů České republiky (tj. meziroční nárůst o 1 031 osob a 57,0 %) a 2 814 osob z ciziny (pokles o 7 531 osob a -72,8 %). Do jiných krajů se odstěhovalo 3 071 osob (meziročně +1 062 osob, +52,9 %), do zahraničí 849 osob (meziročně +491 osob, +137,2 %).

Během 1. pololetí 2023 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 794 sňatků (meziročně o 138 událostí méně, tj. -14,8 %). Na 1 000 obyvatel tak bylo v tomto období v našem kraji uzavřeno 3,6 manželství. Z pohledu krajů bylo relativně nejvíce manželství uzavřeno v hlavním městě Praze (3,9 ‰) a dále v Jihomoravském (3,8 ‰) a Olomouckém kraji (3,7 ‰), naopak nejméně v kraji Plzeňském (3,1 ‰). V případě 468 sňatků (58,9 %) byli oba snoubenci svobodní. Pro 536 ženichů a 551 nevěst se jednalo o první sňatek, do druhého a dalšího manželství pak vstupovalo 258 ženichů a 237 nevěst.

V průběhu prvních šesti měsíců letošního roku bylo 461 manželství rozvedeno, z toho více než pětina (21,7 %) na návrh ženy. O společný návrh se jednalo v 64,4 % případů. Mezi rozvedenými manželstvími převažovaly svazky s nezletilými dětmi – v 38,0 % s jedním dítětem, ve 23,0 % se dvěma a ve 4,8 % se třemi a více dětmi.

 

Poznámka:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

 

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2023

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Grafy
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí daného roku
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Přistěhovalí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1.až 2. čtvrtletí 2023
 • Vystěhovalí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí