Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2019

 

K 15. září 2019 zpracoval Český statistický úřad již čtvrté a poslední odhady vybraných zemědělských plodin.

Graf: Sklizeň vybraných plodin v Libereckém kraji

Podle zjištěných odhadů by mělo být v Libereckém kraji sklizeno celkem 109 393 tun základních obilovin (tj. vč. triticale, bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) při průměrném výnosu 5,48 t/ha. Oproti odhadu z 15. 8. 2019 to představuje zvýšení objemu produkce o 113 tun (0,1 %), přičemž hektarový výnos zůstal na stejné úrovni. Ve srovnání s loňskou sklizní se očekává nárůst o 6 471 tun (6,3%), u hektarového výnosu se jedná o nárůst ve výši 0,47 t/ha (9,4 %).

Nejvýraznější nárůst úrody oproti loňské produkci je zřejmý u žita (+63,6 %), jehož sklizeň by při hektarovém výnosu 5,22 tun měla dosáhnout 6 032 tun. Úroda pšenice by měla činit 70 143 tun při výnosu 5,78 t/ha, tzn. zvýšení produkce o 6,2 % a výnosnosti o 9,1 %. Sklizeň pšenice ozimé by měla být vyšší o 8 906 tun a odhad sklizně tak činí 67 325 tun, naopak produkce pšenice jarní by měla být nižší o 4 839 tun a měla by dosáhnout 2 817 tun. U ječmene se předpokládá celková sklizeň ve výši 21 355 tun, tj. o 30 tun (0,1 %) méně než v loňském roce – očekává se výrazné zvýšení sklizně ječmene ozimého (o 3 600 tun a 41,6 %) a současně vysoký pokles sklizně ječmene jarního (o 3 629 tun, -28,5 %). Úroda by se měla zvýšit u triticale, a to o 2 018 tun (38,2 %) na 7 297 tun. Ovsa by se mělo sklidit 4 567 tun (tj. o 13,2 % méně než v roce 2018). Hektarový výnos ječmene je odhadován na 5,49 tun (+0,55 tun oproti loňské skutečnosti), ovsa na 3,58 tun (-0,04 tun) a triticale na 4,89 tun (+0,40 tun).

Úroda řepky by oproti výsledkům z roku 2018 měla být nižší o 5 772 tun (28,2 %) a měla by dosáhnout 14 662 tun při hektarovém výnosu 3,07 tun.

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 9. 2019

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 9. 2019
  • Grafy
  • Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2019