Narození v Libereckém kraji v roce 2021

 

V roce 2021 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 386 dětí, ve většině případů se jednalo o chlapce. Více než 54 % živě narozených přivedly na svět nesezdané páry. Nejfrekventovanějším měsícem porodu byl červenec, nejméně dětí se narodilo v listopadu. Prvorodičkám bylo v průměru 28,8 let.

V roce 2021 se v Libereckém kraji živě narodilo 4 386 dětí, meziročně o 171 dětí (3,8 %) méně. V posledních 20 letech se nejvíce dětí narodilo v roce 2008 (5 220 dětí), nejméně jich přišlo na svět v roce 2003 (4 045 dětí). V dlouhodobé časové řadě počet živě narozených spíše klesal, zejména v období let 2009 až 2014 a také mezi roky 2017 a 2021. Naopak v letech 2006 až 2008 počet živě narozených rostl a v podstatě se přiblížil počtu živě narozených z počátku 90. let minulého století.

V úhrnu za Českou republiku přišlo v roce 2021 na svět 111 793 živě narozených dětí, tj. o 1 593 dětí (1,4 %) více než v roce 2020. Nejvýrazněji se na celorepublikovém počtu živě narozených podílelo hlavní město Praha (15 157 živě narozených, tj. 13,6 % republikového počtu). Více než 10 000 dětí se narodilo také ve Středočeském (15 111 živě narozených, tj. 13,5 %), Jihomoravském (13 085 živě narozených, tj. 11,7 %) a v Moravskoslezském kraji (11 978 živě narozených, tj. 10,7 %). Na opačném konci žebříčku se s 2 619 živě narozenými (2,3 %) umístil kraj Karlovarský a hned za ním kraj Liberecký (3,9% podíl).

Graf - Vývoj živě narozených v Libereckém kraji a jeho okresech

V přepočtu na 1 000 obyvatel se v České republice živě narodilo 10,6 dětí. Nad tímto průměrem se hodnota ukazatele pohybovala v hlavním městě Praze (12,0 ‰), Jihomoravském kraji (11,1 ‰), Kraji Vysočina (11,0 ‰) a ve Středočeském kraji (10,9 ‰). I v tomto případě evidoval nejméně živě narozených Karlovarský kraj (9,2 ‰), následoval Ústecký kraj (9,9 ‰) a hodnota za Liberecký region (10,0 ‰) byla 3. nejnižší.

Meziročně vyšší porodnost zaznamenalo 9 krajů. Nejvíce se počet živě narozených zvýšil ve Středočeském kraji (+674 dětí, +4,7 %), nejméně v Královéhradeckém kraji (+11 dětí, +0,2 %). Ve zbývajících 5 krajích se v roce 2021 narodilo méně dětí, než tomu bylo v roce 2020 – absolutně nejvyšší úbytek evidoval Olomoucký kraj (-190 dětí, -2,9 %), relativně došlo k nejvyššímu propadu v našem kraji.

Většinu živě narozených tvořili v roce 2021 v našem kraji chlapci (2 231 dětí, tj. 50,9 %) a bylo tomu tak po celé 20leté období. Na 100 dívek se pak v loňském roce narodilo 103,5 chlapců. Více než 43 % živě narozených dětí přišlo na svět v pořadí jako první (1 895 dětí), dalších 40,3 % jako druhé (1 769 dětí). Jako třetí se rodičům narodilo 519 dětí (11,8 %). Zbývajících 203 dětí (4,6 %) bylo čtvrtým a dalším dítětem, z toho 2 děti byly v pořadí dokonce desátým narozeným dítětem.

Jednou z nejvýraznějších změn reprodukce je možné sledovat ve struktuře narozených dětí podle rodinného stavu jejich matky. Zatímco před 20 lety představovali živě narození svobodným matkám zhruba čtvrtinu všech živě narozených dětí, v roce 2021 to bylo již 50,1 %. Naopak podíl živě narozených vdaným ženám postupně klesá, mezi roky 2002 a 2021 se snížil o 22,4 procentních bodů na současných 45,7 %. Celkový počet živě narozených mimo manželství (tzn. děti narozené svobodným, rozvedeným a ovdovělým matkám) se za posledních 20 let téměř zdvojnásobil, tj. vzrostl z 1 318 živě narozených v roce 2002 na 2 381 živě narozené v roce 2021, což znamená 80,7% nárůst. Podíl živě narozených mimo manželství se pak zvýšil z 31,9 % v roce 2002 na 54,3 % v roce 2021.

Z hlediska nejvyššího ukončeného vzdělání se nejvíce dětí v roce 2021 v našem kraji narodilo ženám se středním vzděláním s maturitou, nástavbou nebo pomaturitním studiem (1 340 živě narozených, tj. 30,6 % všech živě narozených). S nepatrným odstupem následovali živě narození matkám s vysokoškolským vzděláním (1 200 dětí, tj. 27,4 %). Otcové měli nejčastěji střední vzdělání s maturitou, nástavbou či pomaturitním studiem (1 402 živě narozených, tj. 32,0 %) a střední vzdělání bez maturity vč. vyučení (1 123 živě narozených, tj. 25,6 %).

České státní občanství mělo v roce 2021 v Libereckém kraji 4184, tj. více než 95 % živě narozených dětí. V případě 3 732 živě narozených (85,1 %) měli české občanství oba rodiče, u 348 dětí bylo české občanství odvozeno po matce. Dále bylo evidováno 202 živě narozených dětí s tzv. odvozeným cizím státním občanstvím (státní občanství dítěte se na statistickém hlášení přímo nesleduje, odvozuje se od občanství rodičů; cizí státní občanství ČSÚ udává pouze u dětí, u kterých ani jeden z rodičů neměl v době narození dítěte státní občanství ČR). Nejpočetnější skupinu těchto dětí tvořily děti s mongolským občanstvím (67 živě narozených, tj. 33,2 % dětí s cizím občanstvím), na druhém místě byly děti s ukrajinským (35 živě narozených, tj. 17,3 %) a na třetím s vietnamským státním občanstvím (23 živě narozených, tj. 11,4 %). U 227 dětí nebyl údaj o občanství otce znám.

Graf - Živě narozené děti podle porodní délky v Libereckém kraji v roce 2021

Nejvíce dětí se v loňském roce narodilo v průběhu měsíce července (422 živě narozených), druhý nejvyšší počet živě narozených připadl na září (394 dětí). Nejméně příznivým měsícem pak byl z tohoto pohledu listopad, v průběhu kterého se v kraji živě narodilo 338 dětí. Ve většině měsíců převažovali mezi živě narozenými chlapci, více dívek než chlapců se narodilo pouze v únoru, květnu, listopadu a v prosinci. V lednu byl u obou pohlaví zaznamenán stejný počet živě narozených (182 dětí).

Porodní váha novorozenců narozených v Libereckém kraji v roce 2021 se nejčastěji pohybovala od 3,1 do 3,5 kg (1 758 živě narozených, tj. 40,1 % všech živě narozených). Více než čtvrtina živě narozených vážila 3,6 až 4,0 kg (1 123 dětí). S váhou převyšující 4,5 kg přišlo v loňském roce v našem kraji na svět 17 dětí, u jednoho z novorozenců se pak váha ustálila na 5,1 kg. Naopak porodní váhu do 2,4 kg mělo 5,9 % živě narozených tedy 258 dětí. Většina novorozenců měřila 50 cm (975 živě narozených), dále 49 cm (711 živě narozených) a 51 cm (620 živě narozených). 45 a méně cm mělo 170 dětí. Naopak 54 a více cm naměřili porodnice u 81 dětí – 1 novorozenec měřil dokonce 61 cm.

Průměrný věk matky při narození dítěte činil v kraji ve sledovaném roce 30,7 let. Prvorodičkám pak bylo v průměru 28,8 let (tedy stejně jako v předchozích dvou letech), za posledních 20 let se tento průměr navýšil o 3,4 roku. Z hlediska počtu narozených podle jednotek věku se nejvíce dětí narodilo 30letým ženám (364 živě narozených). Muži pak měli možnost být u porodu nejčastěji ve věku 32 let (295 živě narozených). Nejmladší mamince bylo v roce 2021 v kraji 15 a nejstarší 49 let. Nejmladšímu otci pak bylo 17 a nejstaršímu 73 let. Z hlediska kombinace věku ženy a muže přivedli na svět nejvíce dětí 29leté ženy s 31letými muži (44 živě narozených) a pak také páry, ve kterých oběma rodičům bylo 30 let (44 živě narozených).

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Narození v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje o živě narozených za Liberecký kraj
 • Živě narození podle vybraných státních občanství rodičů v Libereckém kraji v roce 2021
 • Živě narození podle vzdělání rodičů v Libereckém kraji v roce 2021
 • Grafy
 • Vývoj živě narozených v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2021
 • Živě narození chlapci na 100 živě narozených dívek podle krajů v roce 2021
 • Živě narození podle pohlaví a měsíce v Libereckém kraji v roce 2021
 • Živě narozené děti podle porodní váhy v Libereckém kraji v roce 2021
 • Živě narozené děti podle porodní délky v Libereckém kraji v roce 2021
 • Živě narození podle věku otce v Libereckém kraji v roce 2021
 • Živě narození podle věku matky v Libereckém kraji v roce 2021