Naděje dožití obyvatel Libereckého kraje

 

Naděje dožití (tj. střední délka života) udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry zjištěné ve sledovaném období. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití při narození. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví a na krajské úrovni jsou s ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů zpracovány za dvouleté kalendářní období.

V roce 2018 při výpočtu dat za rok 2017 (resp. 2016–2017) přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek. Změna se primárně týká způsobu zpracování vstupních reálných dat a spočívá v inovaci funkce pro vyhlazování reálných měr úmrtnosti a v inovaci funkce pro modelování úmrtnosti v nejvyšších věcích. Dále došlo k úpravě způsobu výpočtu průměrné délky života v prvním a posledním roce života a formy převodu měr úmrtnosti na kvocienty.

Podle nově zveřejněných údajů se muž narozený v roce 2017 v Libereckém kraji pravděpodobně dožije 75,67 let, žena pak 81,69 let. Z regionálního pohledu by nejdéle měli žít muži v Hlavním městě Praze (78,06 let), ženy v Hlavním městě Praze a Kraji Vysočina (shodně 82,75 let). Naopak nejnižší hodnoty naděje dožití vykazuje v případě obou pohlaví Ústecký kraj (74,10 let u mužů a 79,81 let u žen). Střední délka života v Libereckém kraji je v mezikrajském srovnání v případě mužů i žen 6. nejnižší, přičemž obě dvě hodnoty se pohybují pod republikovou úrovní (76,00 let muži, 81,85 let ženy).

Graf – Naděje dožití při narození podle krajů – průměr let 2016–2017

Naděje dožití žen je poměrně významně vyšší než naděje dožití mužů a tato skutečnost je dána biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Nejvyšší rozdíl u tohoto ukazatele při narození podle pohlaví je možné sledovat ve Zlínském kraji a činil 6,73 roku. Naopak nejméně se hodnoty lišily v Hlavním městě Praze, a to o 4,69 roku. Rozdíl v Libereckém kraji ve výši 6,02 let byl 6. nejvyšší.

Muž, který v roce 2017 v Libereckém kraji dovršil 60 let, má pravděpodobně před sebou ještě 19,50 let života, stejně stará žena pak 23,72 let. Mezi kraji se hodnota ukazatele v případě mužů pohybovala v rozmezí od 18,36 let v Ústeckém kraji do 21,00 let v Hlavním městě Praze, v případě žen pak od 22,53 let v Ústeckém kraji do 24,64 let v Jihomoravském kraji. Naděje dožití 60letých mužů v Libereckém kraji byla v porovnání s ostatními regiony 4. nejnižší, zatímco na straně žen se jednalo o 6. nejnižší hodnotu. Nejvyšší rozdíl v naději dožití mužů a žen je ve věku 60 let zaznamenán v Moravskoslezském kraji (o 4,62 let), nejnižší v Hlavním městě Praze (o 3,61 let). v Libereckém kraji je tento rozdíl 5. nejvyšší a dosáhl 4,22 let.

Další informace naleznete v publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2016 - 2017

S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou tabulky pro regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) zpracovány za dvouleté kalendářní období.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Naděje dožití obyvatel Libereckého kraje - komentář
 • Tabulky
 • Naděje dožití podle jednotek věku a pohlaví v Libereckém kraji v období 2016–2017
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví v Libereckém kraji mezi roky 1991 a 2017
 • Naděje dožití ve věku 60 let podle pohlaví v Libereckém kraji mezi roky 1991 a 2017
 • Naděje dožití podle krajů v období let 2016-2017
 • Grafy
 • Naděje dožití při narození v Libereckém kraji
 • Naděje dožití ve věku 60 let v Libereckém kraji
 • Naděje dožití při narození podle krajů – průměr let 2016–2017
 • Naděje dožití ve věku 60 let podle krajů – průměr let 2016–2017