Mzdy učitelů v Libereckém kraji

 

Průměrná měsíční mzda učitelů1) v Libereckém kraji v roce 2019 meziročně vzrostla o 4 842 Kč na 39 660 Kč. Nejvyšší průměrný příjem ve výši 41 846 Kč pobírali učitelé na středních školách, na učitele základních škol připadlo 41 031 Kč a pedagogičtí pracovníci v mateřských školkách v průměru na výplatních páskách zaznamenali 34 048 Kč.

V roce 2019 působilo v regionálním školství v celé České republice více než 126 tis. učitelů, včetně vedoucích pracovníků. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda činila 39 656 Kč (meziročně více o 5 160 Kč, tj. +15,0 %). Mezi lety 2012 až 2019 vzrostla průměrná hrubá mzda učitelů v regionálním školství o 54,1 % (+13 928 Kč). Hrubá průměrná mzda v národním hospodářství zaznamenala v tomto období nárůst o 40 %. V poměru k průměrné měsíční mzdě zaměstnanců v národním hospodářství dosáhla v roce 2012 mzda učitelů 98,8 % tohoto výdělku, v roce 2019 to bylo již 109,1 %. Ovšem při porovnání se mzdou zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním2) pobírali v roce 2012 učitelé 59,6 % a v roce 2019 pouze 71,1 % jejich výdělku. Průměrná hrubá měsíční mzda žen (39 253 Kč) byla o 2 185 Kč nižší než mzda mužů (41 438 Kč).

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství podle krajů v roce 2019

V Libereckém kraji činila v roce 2019 průměrná měsíční hrubá mzda učitelů1) 39 660 Kč, mezi kraji to byla 4. nejvyšší hodnota po hlavním městě Praze (42 784 Kč), Středočeském (40 097 Kč) a Plzeňském kraji (40 084 Kč). Pod celorepublikovým průměrem se nacházela průměrná hrubá mzda učitelů v 10 krajích, nejnižší částku ve výši 38 152 Kč pobírali učitelé ve Zlínském kraji. Mezi roky 2012 až 2019 nejvíce vzrostly mzdy učitelů v hlavním městě Praze (+59,4 %, +15 943 Kč), nejnižší relativní nárůst byl zaznamenán v Ústeckém kraji (+48,4 %, +12 910 Kč), nejnižší absolutní přírůstek byl vykázán ve Zlínském kraji (+12 723 Kč, +50,0 %). V Libereckém kraji se mzdy v tomto období zvýšily o 13 929 Kč (+54,1 %), tj. 4. nejvyšší mezikrajské hodnota. V meziročním srovnání si vyučující v našem kraji polepšili o 4 842 Kč (+13,9 %).

Poměr mzdy učitelů k průměrné hrubé mzdě všech zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2019 dosáhl 115,9 % (7. nejnižší mezikrajská hodnota). Jediným krajem, ve kterém učitelé ve srovnání s celokrajským průměrem za všechny zaměstnance pobírali nižší mzdu, bylo hlavní město Praha (93,2 %). Naopak tomu bylo v Karlovarském kraji, kde mzda učitelů dosáhla 123,8 % průměrné celokrajské mzdy za všechna odvětví. Poměr mezd učitelů k průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v daném kraji se pohyboval v intervalu od 64,9 % v hlavním městě Praze do 83,7 % v Karlovarském kraji. Učitelé v Libereckém kraji pobírali 76,8 % této částky (5. nejnižší pozice mezi kraji).

Průměrné hrubé měsíční mzdy učitelů v mateřských školách v Libereckém kraji se od roku 2012 do roku 2019 zvýšily o více než 12 tis. Kč na 34 048 Kč. Nejvyšší mzdy byly v roce 2019 vypláceny v Ústeckém kraji (34 478 Kč), nejnižší v Olomouckém kraji (31 686 Kč). V mezikrajském porovnání se Liberecký kraj umístil na 5. nejvyšší příčce. Průměrná mzda učitelů mateřských škol v Libereckém kraji v roce 2019 dosáhla 99,5 % průměrné hrubé mzdy zaměstnanců v kraji. Medián mezd, který ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení, činil u učitelů mateřských škol v roce 2019 v Libereckém kraji 33 979 Kč a dosáhl 109,8 % mediánu hrubé měsíční mzdy všech zaměstnanců v kraji.

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda pedagogických pracovníků  v Libereckém kraji

Na základních školách Libereckého kraje byla v roce 2019 průměrná hrubá měsíční mzda učitelů 41 031 Kč (5. nejvyšší hodnota mezi kraji. V období 2012–2019 tato mzda vzrostla o 14 699 Kč (+55,8 %). Nejvíce vydělávali učitelé základních škol v hlavním městě Praze (45 808 Kč), naopak tomu bylo v Pardubickém kraji (39 642 Kč). Poměr mezd učitelů základních škol k průměrné mzdě všech zaměstnanců v Libereckém kraji v roce 2019 činil 119,9 % a k průměrné mzdě všech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v kraji 79,5 %. Medián hrubé měsíční mzdy učitelů základních škol v Libereckém kraji (40 885 Kč) dosáhl 132,2 % mediánu mzdy všech zaměstnanců Libereckého kraje a 93,7 % mediánu mzdy zaměstnanců v kraji s vysokoškolským vzděláním.

Průměrná mzda učitelů na středních školách v Libereckém kraji byly po celé hodnocené období vyšší než mzda učitelů v mateřských a základních školách. Mezi roky 2012 až 2019 se zvýšila o 14 556 Kč (+53,3 %) na 41 846 Kč. Mzdy učitelů středních škol v Libereckém kraji byly 4. nejvyšší po hlavním městě Praze (45 728 Kč), Středočeském (44 350 Kč) a Jihomoravském kraji (41 971 Kč). V relaci ke krajské průměrné hrubé mzdě všech zaměstnanců Libereckého kraje pobírali učitelé v kraji 122,3 % jejich výdělku, avšak dosáhli pouze na 81,1 % průměrné mzdy zaměstnanců kraje s vysokoškolským vzděláním. Medián hrubé měsíční mzdy učitelů středních škol v Libereckém kraji (41 316 Kč) byl mezi regiony 3. nejvyšší, dosahoval 133,6 % mediánu mzdy všech zaměstnanců kraje a 94,6 % mediánu hrubé měsíční mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Více informací v publikaci: Mzdy učitelů v regionálním školství

1) Kategorie učitelé v regionálním školství zahrnuje učitele v mateřských, na základních, středních školách (vč. konzervatoří), vyšších odborných školách a učitele pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

2) Zahrnuje magisterský a doktorský stupeň.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Mzdy učitelů v Libereckém kraji (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Průměrná hrubá měsíční mzda pedagogických pracovníků v Libereckém kraji
  • Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství podle krajů
  • Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů podle typu škol a krajů
  • Grafy
  • Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství podle krajů v roce 2019
  • Průměrná hrubá měsíční mzda pedagogických pracovníků v Libereckém kraji