Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj

 

Podíl Libereckého kraje na republikovém hrubém domácím produktu dosáhl 3,2 %. Meziročně se HDP v běžných cenách nominálně snížil o 1,6 %, reálně dokonce o 6,1 %. Produktivita práce zaznamenala pokles 3,4 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) je základním makroekonomickým ukazatelem, který vyjadřuje výši hodnoty vytvořené v národním hospodářství (resp. regionu) za dané období a je významným ukazatelem ekonomické úrovně. HDP v běžných cenách v roce 2020 v Libereckém kraji dosáhl 179,7 mld. Kč, tj. 3,2 % HDP vytvořeného v celé České republice (5 694,4 mld. Kč). V mezikrajském srovnání představuje tento podíl 2. nejnižší hodnotu po Karlovarském kraji (1,7 %). Nejvyšší podíl dosáhlo hlavní město Praha (27,0 %), následované Středočeským (11,6 %) a Jihomoravským krajem (10,8 %).

Meziročně HDP v Libereckém kraji zaznamenal nominální pokles ve výši 1,6 %. Ve srovnání s rokem 2019 vykázalo nižní úroveň HDP také dalších 9 krajů, nejvýrazněji se pak hodnota ukazatele propadla v Ústeckém kraji (-4,2 %). Naopak k meziročnímu růstu HDP došlo v kraji Pardubickém a Kraji Vysočina (shodně +2,6 %), dále v Jihomoravském (+0,6 %) a Královéhradeckém kraji (+0,2 %).  V úhrnu za Českou republiku HDP nominálně poklesl o 1,7 %. Reálně (ve stálých cenách, tzn. po očištění od inflace) se HDP v Libereckém kraji meziročně snížil o 6,1 %. Nižší hrubý domácí produkt ve stálých cenách vykázaly také všechny ostatní kraje s tím, že největší pokles ekonomiky zaznamenal Ústecký kraj (-8,1 %), naopak nejméně se hodnota snížila v Pardubickém kraji (-1,2 %).

Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji

Hodnota HDP v přepočtu na 1 obyvatele v našem kraji v roce 2020 činila 405,5 tis. Kč v běžných cenách a meziročně se snížila o 1,7 %. Uvedená hodnota představovala 76,2 % HDP na obyvatele v průměru za Českou republiku (532,2 tis. Kč v běžných cenách). Tímto poměrem se Liberecký kraj umístil na 3. nejnižší pozici za krajem Karlovarským (62,4 %) a Ústeckým (69,8 %). Naopak hlavní město Praha s HDP ve výši 1 156,8 tis. Kč na 1 obyvatele představovalo 217,4 % celorepublikového průměru. Žádný jiný kraj již republikovou hodnotu nepřesáhl.

Produktivita práce, měřená podílem HDP na 1 zaměstnaného, dosáhla v roce 2020 v Libereckém kraji 883,0 tis. Kč, tj. ve srovnání s rokem 2019 pokles o 3,4 %. S uvedenou hodnotou se náš kraj v mezikrajském srovnání umístil na 3. nejhorší pozici. Produktivita na 1 zaměstnaného v celé České republice činila 1 066,3 tis. Kč, produktivita dosažená v našem kraji představovala 82,8 % průměru České republiky. Republikovou hodnotu převýšila regionální produktivita práce pouze v hlavním městě Praze (151,3 %) a Středočeském kraji (102,4 %), naopak v Karlovarském kraji dosáhla pouze 70,5 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) představuje rozdíl mezi celkovou produkcí zboží a služeb a mezi spotřebou (hodnotou statků a služeb spotřebovaných ve výrobě). Hodnota tohoto ukazatele v Libereckém kraji v roce 2020 dosáhla 163,5 mld. Kč (v běžných cenách), tj. meziročně o 0,9 % méně. Meziročně nižší hodnotu zaznamenala HPH také v úhrnu za celou Českou republiku (- 1,0 %). Pokles HPH mezi roky 2019 a 2020 vykázalo (vedle kraje Libereckého) dalších 7 krajů a jeho hodnota se pohybovala v rozmezí od -3,5 % v Ústeckém kraji do -0,6 % v Plzeňském kraji. V Jihočeském kraji se HPH prakticky nezměnila a ve zbývajících 5 regionech se její hodnota navýšila. Nejvýraznější nárůst byl patrný v Pardubickém kraji a Kraji Vysočina (shodně +3,3 %).

Liberecký kraj má ve srovnání se strukturou hrubé přidané hodnoty České republiky vyšší podíl sekundárního sektoru (+9,7 p. b.) a naopak nižší podíl primární (-0,5 p. b.) a terciární sféry (-9,2 p. b.). V mezikrajském srovnání byl podíl sekundárního sektoru na HPH v Libereckém kraji v roce 2020 ve výši 43,5 % 5. nejvyšší, a to po krajích Zlínském (47,3 %), Kraji Vysočina (44,7 %), Královéhradeckém (44,6 %) a Středočeském (44,0 %). Nejméně se tento sektor podílel na HPH v hlavním městě Praze (15,2 %). V případě primárního sektoru obsadil Liberecký kraj s 1,6% podílem 2. nejnižší příčku pomyslného žebříčku, nižší podíl vykázalo jen hlavní město Praha (0,4 %). Nejvyšší podíly dlouhodobě evidují „zemědělské kraje“ – Kraj Vysočina (5,7 %) a Jihočeský kraj (4,2 %). V případě podílu terciárního sektoru ve výši 54,9 % patřila našemu kraji 6. nejnižší pozice. Nejvíce na tvorbu HPH služby přispívají v hlavním městě Praze (84,5 %), nejméně v Kraji Vysočina (49,7 %).

Graf - Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji a ČR

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) odráží úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v daném regionu. V roce 2020 dosáhl v Libereckém kraji v běžných cenách úrovně 115,1 mld. Kč a meziročně relativně vzrostl o 4,8 %, tj. 3. nejnižší přírůstek mezi kraji. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal Ústecký kraj (+7,5 %), nejnižší Karlovarský kraj (+2,3 %).

V Libereckém kraji dosáhl čistý disponibilní důchod domácností v přepočtu na 1 obyvatele 259,7 tis. Kč (5. nejnižší hodnota v mezikrajském porovnání), což představovalo 91,6 % průměru České republiky. Republikový průměr 283,4 tis. Kč na 1 obyvatele převýšily pouze dva regiony – hlavní město Praha (376,5 tis. Kč, tj. 132,8 % průměru ČR) a Středočeský kraj (301,1 tis. Kč, tj. 106,2 % průměru ČR). Na poslední příčce pomyslného žebříčku se umístil kraj Karlovarský (250,1 tis. Kč, tj. 88,3 % průměru ČR).

Investice vyjádřené tvorbou hrubého fixního kapitálu (THFK) dosáhly v Libereckém kraji v roce 2020 hodnoty 50,9 mld. Kč v běžných cenách. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o 4. nejnižší částku, méně investoval pouze kraj Karlovarský (25,1 mld. Kč), Královéhradecký (48,5 mld. Kč) a Kraj Vysočina (49,0 mld. Kč). První místo žebříčku již tradičně obsadilo hlavní město Praha (436,3 mld. Kč). Meziročně vyšší objem investic zaznamenaly pouze dva kraje, a to Liberecký (+17,4 %) a pak také Plzeňský (+2,4 %). Ve zbývajících regionech investiční činnost poklesla, nejvýrazněji v hlavním městě Praze (-7,5 %).

V přepočtu na 1 obyvatele Libereckého kraje bylo v roce 2020 vytvořeno 114,9 tis. Kč hrubého fixního kapitálu, tedy o 24,4 tis. Kč méně než připadá na 1 obyvatele celé České republiky. Objem prostředků investovaných v našem kraji tak tvořil 82,5 % republikového průměru (139,3 tis. Kč) a z tohoto pohledu Liberecký kraj obsadil 4. nejvyšší příčku pomyslného mezikrajského žebříčku. Ten uzavírá Karlovarský kraj (85,4 tis. Kč, tj. 61,3 % republikového průměru). Naopak nadprůměrný objem investic do tvorby hrubého fixního kapitálu přepočtený na 1 obyvatele vykázalo v roce 2020 hlavní město Praha (328,7 tis. Kč a 236,0 % republikového průměru) a také Středočeský kraj (169,0 tis. Kč, 121,3 %).

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 821
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Makroekonomické ukazatele v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji
 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Kč podle krajů v roce 2020
 • Vývoj regionálního hrubého domácího produktu ve stálých cenách (předchozí rok = 100 %)
 • Hrubý domácí produkt na zaměstnaného v Libereckém kraji
 • Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji a ČR
 • Podíl sektorů na tvorbě hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2020
 • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v Kč podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
 • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2016 až 2020