Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2021

 

Těžba dřeva v Libereckém kraji se meziročně zvýšila o 10,3 % na 1 276,4 tis. m3 dřeva bez kůry, přičemž zpracovaná nahodilá těžba představovala 92,0 %. Většina vytěženého dřeva pocházela z jehličnatých stromů, při zalesňování naopak převažovaly listnaté dřeviny.

Lesní pozemky se v Libereckém kraji v roce 2021 podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního rozkládaly na 141 399 ha (tj. 5,3 % republikového celku 2 678,8 tis. ha), přičemž převážnou většinu lesní plochy tvořila půda porostní (97,2 %).

V uplynulém roce bylo v Libereckém kraji uměle obnoveno (tzn. zalesněno) 898 ha, tj. o 272 ha (43,4 %) více než v předchozím roce. Podíl na 40 679 zalesněných ha v celé České republice ve výši 2,2 % byl nejnižší mezi kraji. Největší plocha lesů tímto procesem prošla v Kraji Vysočina (9 310 ha, tj. 22,9% podíl na celorepublikovém úhrnu). Stejně jako v roce 2020 byly při zalesňování více použity listnaté dřeviny (553 ha, tj. 61,5 % zalesněné plochy), mezi kterými převažoval buk (297 ha, 53,8 % plochy zalesněné listnatými dřevinami) a dub (207 ha, 37,4 %). U jehličnatých dřevin, kterými bylo osázeno 346 ha (38,5 %) plochy převažovala borovice (164 ha, tj. na 47,4 % plochy zalesněné jehličnany). Druhým v pořadí byl smrk (112 ha, tj. 32,3 % plochy osázené jehličnany). Samovolně (tedy přirozenou obnovou) došlo k zalesnění 273 ha lesů, v předchozím roce byla tato plocha menší o 70 ha.

Listnaté dřeviny při zalesňování převažovaly v dalších osmi krajích – nejvíce v Moravsko-slezském (65,6 % na celkové zalesněné ploše v kraji), Zlínském (64,0 %) a Jihomoravském kraji (63,5 %), v dalším pořadí následují kraje Liberecký, Olomoucký, Ústecký, Pardubický, Královéhradecký a Kraj Vysočina. V ostatních krajích při výsadbě převážily jehličnany, nejvýrazněji v Plzeňském (63,7% podíl) a Karlovarském kraji (61,8% podíl), dále ještě v Jihočeském a Středočeském kraji včetně Prahy. Největší rozlohu přirozenou cestou obnoveného lesa vykázal Olomoucký kraj – 1 928 ha představovalo více než pětinu z 9 111 ha lesů přirozeně obnovených v České republice.

Ve sledovaném roce bylo v Libereckém kraji vytěženo 1 276,4 tis. m3 dřeva bez kůry, což bylo o 119,7 tis. m3 (10,3 %) více než v roce 2020. Jehličnanů bylo vytěženo 1 229,1 m3 (tj. 96,3 % celkové těžby) a oproti roku 2020 se jejich produkce zvýšila o 10,2 %. Ve struktuře zásadně převažoval smrk (87,5 % na celkovém objemu vytěžených jehličnanů), s velkým odstupem následovala borovice (11,6 %). Těžba listnatých dřevin v objemu 47,3 tis. m3 a s meziročním nárůstem o 14,7 % se orientovala nejvíce na buk (32,6 % těžby listnatých dřevin). Nahodilou těžbou bylo zpracováno 1 174,7 tis. m3 dřeva bez kůry, tj. 92,0 % z celkové těžby. Více než 80 % této těžby připadlo na nutnou těžbu z hmyzové kalamity, 12,1 % bylo vytěženo z důvodu živelních příčin.

V celé České republice se v  roce 2021 vytěžilo 30 256,5 tis. m3 dřeva bez kůry, největším producentem dřeva byl jako obvykle Kraj Vysočina s těžbou 7 446,1 tis. m3 dřeva (24,6 % republikového úhrnu). Podíl Libereckého kraje byl 5. nejnižší (4,2 %). Podíl nahodilé těžby na celkové těžbě v kraji byl ve většině regionech vysoký, pohyboval se od 71,7 % v Moravsko-slezském kraji do 98,3 % v Kraji Vysočina. Pouze dva kraje, a to Karlovarský a Zlínský, vykázaly výrazně nižší hodnoty (57,2 %, resp. 62,4 %). Liberecký kraj obsadil v pomyslném mezikrajském žebříčku 4. nejvyšší příčku.

Prořezávky (výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu) byly v Libereckém kraji v průběhu roku 2021 provedeny na 1 663 ha, tj. o 2,0 % méně než v roce 2020. Probírky (tzn. úmyslné zásahy v předmýtních porostech sloužící k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu) byly realizovány na 1 303 ha lesní půdy (meziročně o 79,5 % více). Množství dřeva získané z těchto zásahů dosáhlo 50 560 m3 (meziročně o 33 552 m3 bez kůry více, tj. +197,3 %).

Chemicky nebo biologicky bylo v Libereckém kraji ošetřeno 174 ha lesní půdy (meziročně méně o 192 ha), což je absolutně nejméně ze všech krajů a pouze 0,3 % z ošetřené plochy v České republice. Škody, které byly způsobeny zvěří, byly ohodnoceny na částku 1 091 tis. Kč, tj. 2,8 % republikové hodnoty 38 936 tis. Kč a 3. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Nejvyšší škodu vykázal Jihočeský kraj (5 112 tis. Kč, 13,1 % republikového úhrnu).

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví – 2021

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za Liberecký kraj (2011 - 2021)
 • Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2021
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2021
 • Doplňující údaje podle krajů v roce 2021
 • Grafy
 • Zalesňování a přirozená obnova lesa; Zalesňování podle druhu dřeviny v Libereckém kraji (2011 - 2021)
 • Podíl zalesněných lesních pozemků podle krajů v roce 2021
 • Těžba dřeva celkem a zpracovaná nahodilá těžba; Podíl zpracované nahodilé těžby živelní na celkové zpracované nahodilé těžbě v Libereckém kraji (2011 - 2021)
 • Struktura zpracované nahodilé těžby podle krajů v roce 2021
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2021
 • Těžba dřeva na 1 ha lesních pozemků podle krajů v roce 2021