Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2020

 

Těžba dřeva v Libereckém kraji se v roce 2020 zvýšila o 46,8 % na 1 156,7 tis. m3 dřeva bez kůry a zcela jednoznačně převažovala nahodilá těžba (96,2 %). Většina vytěženého dřeva pocházela z jehličnatých stromů, při zalesňování naopak převažovaly listnaté dřeviny.

Lesní pozemky se v Libereckém kraji v roce 2020 se podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního rozkládaly na 141 295 ha (tj. 5,3 % republikového celku 2 677,3 tis. ha) a převážnou většinu lesní plochy tvořila půda porostní (97,3 %).

Graf - Zalesňování podle druhu dřeviny a přirozená obnova lesa v Libereckém kraji

V uplynulém roce bylo v Libereckém kraji uměle obnoveno (tzn. zalesněno) 626 ha, tj. o 52 ha (9,1 %) více než v předchozím roce. Podíl na 33 671 zalesněných ha v celé České republice ve výši 1,9 % byl nejnižší mezi kraji. Největší plocha lesů tímto procesem prošla v Kraji Vysočina (6 190 ha, tj. 18,4% podíl na celorepublikovém úhrnu). Stejně jako v roce 2019 byly při zalesňování více použity listnaté dřeviny (355 ha, tj. 56,7 % zalesněné plochy), mezi kterými převažoval buk (158 ha, 44,5 % plochy zalesněné listnatými dřevinami) a dub (142 ha, 40,0 %). U jehličnatých dřevin, kterými bylo osázeno 271 ha (43,3 %) plochy převažovala borovice (122 ha, tj. na 44,9 % plochy zalesněné jehličnany). Druhým v pořadí byl smrk (87 ha, tj. 32,1 % plochy osázené jehličnany). Samovolně, tedy přirozenou obnovou, došlo k zalesnění 203 ha lesů, v předchozím roce byla tato plocha menší o 57 ha.

Listnaté dřeviny při zalesňování převažovaly v dalších šesti krajích – Moravskoslezském (64,4 % na celkové zalesněné ploše v kraji), Zlínském (62,2 %), Jihomoravském (60,2 %), Olomouckém (55,5 %), Pardubickém (56,0 %) a Královéhradeckém (53,7 %). V ostatních krajích při výsadbě převážily jehličnany, nejvýrazněji v Plzeňském kraji (63,2% podíl). Největší rozlohu přirozenou cestou obnoveného lesa vykázal Moravskoslezský kraj – 2 168 ha představovalo téměř třetinu z 6 615 ha lesů přirozeně obnovených v České republice.

Ve sledovaném roce bylo v Libereckém kraji vytěženo 1 156,7 tis. m3 dřeva bez kůry, což bylo o 368,9 tis. m3 (46,8 %) více než v roce 2019. Jehličnanů bylo vytěženo 1 115,4 m3 (tj. 96,4 % celkové těžby) a oproti roku 2019 se jejich produkce zvýšila o 52,4 %. Ve struktuře zásadně převažoval smrk (92,6 % na celkovém objemu vytěžených jehličnanů), s velkým odstupem následovala borovice (6,3 %). Těžba listnatých dřevin v objemu 41,2 tis. m3 a s meziročním poklesem o 26,0 % se orientovala převážně na buk (40,3 % těžby listnatých dřevin). Nahodilou těžbou bylo zpracováno 1 112,1 tis. m3 dřeva bez kůry, tj. 96,2 % z celkové těžby. Více než 82 % této těžby připadlo na nutnou těžbu z hmyzové kalamity, 12,1 % bylo vytěženo z důvodu živelních příčin.

Graf - Struktura zpracované nahodilé těžby podle krajů v roce 2020

V celé České republice se v  roce 2020 vytěžilo 35 753,6 tis. m3 dřeva bez kůry, přičemž největším producentem dřeva byl Kraj Vysočina s těžbou 8 711,0 tis. m3 dřeva (24,4 % republikového úhrnu). Podíl Libereckého kraje byl 2. nejnižší (3,2 %). Podíl nahodilé těžby na celkové těžbě v kraji byl ve všech regionech vysoký, pohyboval se od 76,5 % ve Zlínském kraji do 99,4 % v Kraji Vysočina. Liberecký kraj obsadil v pomyslném mezikrajském žebříčku 4. nejvyšší příčku.

Prořezávky (výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu) byly v Libereckém kraji v průběhu roku 2020 provedeny na 1 698 ha, tj. o 11,5 % více než v roce 2019. Probírky (tzn. úmyslné zásahy v předmýtních porostech sloužící k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu) byly provedeny na 726 ha lesní půdy (meziročně o 17,0 % více). Množství dřeva získané z těchto zásahů dosáhlo 17 008 m3 (meziročně o 5 606 m3 bez kůry méně, tj. -24,8 %).

Chemicky nebo biologicky bylo v Libereckém kraji ošetřeno 366 ha lesní půdy. Škody, které byly způsobeny zvěří, byly ohodnoceny na částku 1 294 tis. Kč, tj. 3,9 % republikové hodnoty 33 274 tis. Kč a 3. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání. Nejvyšší škodu vykázal Ústecký kraj (4 306 tis. Kč, 12,9 % republikového úhrnu).

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví – 2020

Kontakt:

Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2020 (Celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za Liberecký kraj
 • Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2020
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2020
 • Doplňující údaje podle krajů v roce 2020
 • Grafy
 • Zalesňování podle druhu dřeviny a přirozená obnova lesa v Libereckém kraji
 • Podíl zalesněných lesních pozemků podle krajů v roce 2020
 • Těžba dřeva celkem a zpracovaná nahodilá těžba v Libereckém kraji
 • Struktura zpracované nahodilé těžby podle krajů v roce 2020
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2020
 • Těžba dřeva na 1 ha lesních pozemků podle krajů v roce 2020