Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2017

 

Podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního lesní pozemky v Libereckém kraji v roce 2017 zabíraly území o rozloze 140 852 hektarů, tj. 5,3% podíl na celorepublikové výměře 2 671 659 ha (mezi kraji 3. nejnižší hodnota). Většinu těchto pozemků tvořila půda porostní (97,8 %).

V průběhu roku 2017 bylo v Libereckém kraji uměle obnoveno (tzn. zalesněno) celkem 617 ha a ve srovnání s rokem 2016 je to o 179 ha (22,5 %) méně. Při výsadbě opět převažovaly jehličnaté dřeviny (65,8% podíl na zalesněné ploše). Smrk byl použit k zalesnění 215 ha (53,0 % plochy zalesněné jehličnany), borovice byla vysazena na rozloze 151 ha (37,2 %) a jedle na rozloze 25 ha (6,2 %). Z listnatých dřevin, kterými bylo osázeno 34,2 % zalesněné plochy, se opět nejvíce využíval buk. Bylo jím zalesněno 117 ha (55,5 % plochy zalesněné listnatými dřevinami). Dub byl vysazen na 74 ha (35,1 %), javor na 6 ha (8,1 %). Přirozenou obnovou došlo k zalesnění 195 ha lesa, tj. o 74 ha méně než v roce 2016.

V mezikrajském srovnání bylo nejvíce lesů zalesněno v Olomouckém kraji (3 250 ha, tj. 16,3% podíl z celorepublikového úhrnu). V Libereckém kraji byla uměle obnovena 2. nejmenší plocha (3,1% podíl). Listnaté dřeviny při zalesnění převažovaly pouze ve čtyřech krajích – v Hlavním městě Praze (76,7 % na celkové zalesněné ploše v kraji), v Moravskoslezském (62,4 %), Jihomoravském (56,9 %) a Olomouckém kraji (50,9 %). V ostatních krajích převážily při výsadbě jehličnany, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (74,5% podíl).

Graf – Těžba dřeva podle krajů v roce 2017

Těžba dřeva v Libereckém kraji v roce 2017 představovala 502,2 tis. m3 dřeva bez kůry (tj. meziroční méně o 4,7 %) a z hlediska druhu opět převažovaly jehličnany (83,5 % celkové těžby). Nejvíce bylo vytěženo smrků – 292,9 tis. m3, tj. 58,3 % celkové těžby dřeva a 69,9 % těžby jehličnanů. Z listnatých dřevin, kterých se v kraji vytěžilo celkem 83,0 tis m3, měl nejvyšší zastoupení buk (7,0 % z celkové těžby a 42,1 % těžby listnatých dřevin). Nahodilou těžbou bylo zpracováno 134,3 tis. m3 dřeva bez kůry, z toho 61,5 % připadlo na živelní těžbu a jedna čtvrtina na těžbu hmyzovou.

V celé České republice se v loňském roce vytěžilo 19 387,1 tis. m3 dřeva bez kůry, nejvíce v kraji Olomouckém (2 870,4 tis. m3, 14,8 % republikového úhrnu) a Moravskoslezském (2 826,8 tis. m3, 14,6 %). Liberecký kraj se s 2,6% podílem umístil na 3. nejnižší pozici po Hlavním městě Praze (0,1 %) a Ústeckém kraji (2,2 %). Podíl nahodilé těžby mezi kraji se pohyboval od 24,6 % v Ústeckém kraji do 91,4 % v kraji Moravskoslezském, když podíl Libereckého kraje (26,7 %) byl 2. nejnižší.

Prořezávky (výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu) byly v průběhu roku 2017 v Libereckém kraji provedeny na 2 356 ha. Probírky, které slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu, byly uskutečněny na 2 573 ha lesní půdy. Chemické nebo biologické ošetření se dotklo 1 157 ha lesa. Zvěř na území Libereckého kraje způsobila škodu ve výši 753 tis. Kč.

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví - 2017.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2017 - komentář
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za Liberecký kraj
 • Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2017
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2017
 • Doplňující údaje podle krajů v roce 2017
 • Grafy
 • Zalesňování a přirozená obnova lesa, zalesňování podle druhu dřeviny v Libereckém kraji (2008 až 2017)
 • Zalesňování podle krajů v roce 2017
 • Těžba dřeva celkem a zpracovaná nahodilá těžba, podíl zpracované nahodilé těžby živelní na celkové zpracované nahodilé těžbě v Libereckém kraji (2008 až 2017)
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2017
 • Struktura zpracované nahodilé těžby podle krajů v roce 2017