Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2021

 

V Registru ekonomických subjektů bylo ke konci roku 2021 zapsáno 118,3 tis. subjektů se sídlem v Libereckém kraji, přičemž 49,1 % z nich vykázalo ekonomickou aktivitu.

K 31. 12. 2021 podle Registru ekonomických subjektů (RES) v Libereckém kraji sídlilo 118 256 ekonomických subjektů, tj. meziročně o 180 subjektů (0,2 %) více. Podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů byla aktivita zjištěna u 49,1 % uvedených ekonomických subjektů (meziročně více o 0,7 p. b.). Na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů se sídlem v České republice (téměř 3 mil.) se Liberecký kraj podílel 4,0 %.

Z pohledu právní formy ovlivnily zmíněný nárůst ekonomických subjektů v našem kraji především právnické osoby. Jejich počet se zvýšil o 446 subjektů (1,9 %) na 24 363 jednotek (tj. 20,6 % všech subjektů v Libereckém kraji). Na dosaženém výsledku se podílely společnosti s ručením omezeným (+343 subjektů, +2,7 %), dále pak také spolky (+67 subjektů, +1,6 %). Přírůstky jsou však nižší než v  předchozím roce. Snížil se však počet akciových společností (-5 subjektů, -1,1 %), veřejných obchodních společností (-12 subjektů, -2,9 %) a ubyla také 4 družstva (-1,1 %). O 2 subjekty meziročně poklesl počet komanditních společností, přibyla 1 evropská společnost. Počet fyzických osob se snížil o 266 subjektů (-0,3 %) na 93 893 jednotek (79,4 % všech subjektů v kraji), což je dáno zejména úbytkem živnostníků (-200 subjektů, -0,2 %). Naopak mírně přibylo zemědělských podnikatelů (+14 subjektů, +0,7 %). U zahraničních fyzických osob došlo k výraznějšímu poklesu o 5,0 %. U tzv. svobodných povolání, tedy fyzických osob nepodnikajících podle živnostenského zákona, bylo také zaznamenáno snížení, a to o 27 subjektů (-1,0 %).

Graf - Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2021

K 31. 12. 2021 mělo v Libereckém kraji sídlo např. 88 200 živnostníků (z toho 46,2 % aktivních), 13 033 společností s ručením omezeným (73,6 % aktivních), 461 akciových společností (83,3 % aktivních), 403 veřejných obchodních společností (20,8 % aktivních). Registr ekonomických subjektů dále evidoval 7 státních podniků (z toho 2 aktivní) a 4 340 spolků (22,4 % aktivních). Z 21 evropských společností se sídlem v kraji byla aktivita zjištěna u 18 z nich.

Ve struktuře ekonomických subjektů se zjištěným počtem zaměstnanců převažovaly subjekty bez zaměstnanců. Ke konci roku 2021 bylo v této kategorii registrováno 38 751 subjektů a v porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu o 963 subjektů (+2,5 %). K navýšení o 18 subjektů na 426 podniků došlo také v kategorii středních podniků s 50–249 zaměstnanci, o 1 subjekt na 73 subjektů se rozšířila kategorie velkých podniků s 250 a více zaměstnanci. V ostatních velikostních kategoriích podniků se počet subjektů meziročně snížil. Počet mikropodniků s 1 až 9 zaměstnanci poklesl o 105 subjektů (-1,4 %) na 7 324 subjektů, u malých podniků s 10 až 49 zaměstnanci došlo ke snížení o jediný subjekt na 1 469 podniků. Velké zastoupení ve struktuře ekonomických subjektů mají subjekty s neuvedeným počtem zaměstnanců. K 31. 12. 2021 bylo evidováno 70 213 těchto subjektů (59,4 % celkového počtu subjektů v kraji), z toho 60 188 subjektů nevykázalo ekonomickou aktivitu.

Struktura ekonomických subjektů podle převažující činnosti se dlouhodobě nemění. Téměř 19 % ekonomických subjektů se sídlem v Libereckém kraji patřilo na konci roku 2021 do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (22 141 jednotek). Meziročně se jejich počet snížil o 702 subjektů (-3,1 %). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byly průmyslové podniky (18 005 jednotek, 15,2% podíl na celkovém počtu subjektů), mezi nimi převažovaly subjekty zabývající se zpracovatelským průmyslem (93,7 % podniků z odvětví průmyslu). Ve stavebnictví se realizovalo 13,9 % subjektů, 10,7 % subjektů příslušelo do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Tyto činnosti také zaznamenaly druhý výraznější pokles o 179 subjektů (-1,4 %), za zmínku stojí ještě pokles o 108 subjektů a 1,3 % v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Nejvyšší meziroční absolutní přírůstek byl evidován opět v odvětví ostatní činnosti (+174 subjektů), na druhém místě jsou informační a komunikační činnosti (+155 subjektů a nejvyšší relativní přírůstek ve výši 6,6 %).

V rámci Libereckého kraje je dlouhodobě nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Liberec, na konci roku 2021 to bylo 49 969 subjektů (tj. 42,3 % celkového počtu subjektů v kraji). Nejméně subjektů naopak sídlilo v okrese Semily (19 760 subjektů, tj. 16,7 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje výrazně převažují fyzické osoby nad osobami právnickými. Nižší než 80% zastoupení fyzických osob však vykazuje pouze okres Liberec (75,2 %). Krajskému složení odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle odvětví činnosti. Nejvyšší zastoupení mělo i v jednotlivých okresech odvětví velkoobchodu a maloobchodu; oprav a údržby motorových vozidel. V okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily patřila druhá příčka průmyslu, třetí stavebnictví, v okrese Liberec bylo pořadí odvětví obrácené. Tři zmíněné okresy mají také výrazně vyšší relativní podíl subjektů v oblasti ubytování, stravování a pohostinství.

Napříč Českou republikou sídlilo k 31. 12. 2021 nejvíce ekonomických subjektů v hlavním městě Praze (658 390 subjektů, tj. 22,1 % z celorepublikového počtu), následoval kraj Středočeský (358 087 subjektů, 12,0 %) a Jihomoravský (332 277 subjektů, 11,2 %). Na opačném konci žebříčku se umístil Karlovarský kraj (74 009 subjektů, 2,5 %). Liberecký kraj v tomto porovnání obsadil 3. nejnižší pozici.

Nejvyšší zastoupení ve všech krajích mělo odvětví služeb. V hlavním městě Praze představovalo 78,4 %, nejnižší podíl byl vykázán v Kraji Vysočina (58,6 %). V Libereckém kraji byl v tomto odvětví zaznamenán 5. nejnižší mezikrajský podíl (63,4 %). V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolov byl nejvyšší podíl zjištěn v Kraji Vysočina (8,8 %), nejnižší v hlavním městě Praze (1,8 %). Liberecký kraj se s podílem 4,9 % zařadil mezi kraji na 6. nejnižší pozici. V odvětví průmyslu dominoval Zlínský kraj (16,1% podíl z celkového počtu subjektů v kraji), následován kraji Pardubickým (15,3 %) a Libereckým (15,2 %). Nejnižší podíl ve výši 8,2 % vykázalo hlavní město Praha. Ve  stavebnictví dosáhl Liberecký kraj mezi regiony na 3. nejvyšší podíl (13,9 %) Ústeckém kraji (14,1 %) a Kraji Vysočina (14,0 %). Na opačném konci žebříčku se umístilo hlavní město Praha (7,8 %).

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2021 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2021
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2021
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2021
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle krajů k 31. 12. 2021
 • Grafy
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2021
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Libereckém kraji k 31. 12. 2021
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v České republice a v Libereckém kraji k 31. 12. 2021