Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2019

 

Ke konci roku 2019 v Libereckém kraji meziročně vzrostl počet právnických osob o 576 jednotek na 23 339 subjektů, naopak o 1 781 jednotek poklesl počet fyzických osob, kterých bylo celkem registrováno 93 965 subjektů.

Graf: Struktra ekonomických subjektů podle převažující činnostu a krajů

K 31. 12. 2019 bylo v Libereckém kraji v Registru ekonomických subjektů (RES) zapsáno 117 304 ekonomických subjektů se sídlem v kraji (tj. 4,1 % z republikového úhrnu 2,9 mil. subjektů) a ve srovnání s koncem roku 2018 byl zaznamenán pokles o 1 205 subjektů (1,0 %). U  48,0 % subjektů byla podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů zjištěna aktivita. Počet právnických osob se zvýšil o 576 jednotek (2,5 %) na 23 339 subjektů, tj. 19,9% podíl na celkovém počtu subjektů v Libereckém kraji. Počet fyzických osob poklesl o 1 781 jednotek (1,9 %) na 93 965 subjektů (80,1% podíl).

Na zvýšení počtu právnických osob se podílely zejména obchodní společnosti (nárůst o 360 subjektů, +2,8 %), zejména pak společnosti s ručením omezeným (+383 subjektů, tj. 3,2 %). Dále také vzrostl počet spolků (+114 subjektů, tj. 2,8 %). Naopak ubylo veřejných obchodních společnosti (-16 subjektů, -3,6 %), snížil se také počet akciových společností (o 6 subjektů méně,  -1,2 %). Fyzických osob ubylo především díky fyzickým osobám nepodnikajícím podle živnostenského zákona (tzv. svobodným povoláním), jejichž počet se meziročně snížil o 1 686 subjektů (38,8 %), ubylo také živnostníků (-102 subjektů, -0,1 %)  a pokles o 0,9 % zaznamenaly také zahraniční fyzické osoby. Naopak se zvýšil počet zemědělských podnikatelů (+16 subjektů, +0,8 %).

K 31. 12. 2019 tak bylo v Libereckém kraji např. zaregistrováno 88 232 živnostníků (z toho 44,9 % aktivních), 12 278 společností s ručením omezeným (72,7 % aktivních), 475 akciových společností (82,9 % aktivních). Registr ekonomických subjektů dále evidoval 4 154 spolků (24,2 % aktivních).

Ve struktuře ekonomických subjektů se zjištěným počtem zaměstnanců ze 79,3 % převažují subjekty bez zaměstnanců, jejich počet meziročně vzrostl o 637 subjektů (1,8 %) na 36 956 subjekt. Pouze 74 jednotek (0,2 %) patřilo do kategorie velkých podniků s 250 a více zaměstnanci, přičemž jejich počet se meziročně nezměnil.

Struktura ekonomických subjektů podle převažující činnosti se dlouhodobě nemění. Jedna pětina ekonomických subjektů se sídlem v Libereckém kraji spadá do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (23 417 jednotek). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou průmyslové podniky (17 730 jednotek, 15,1% podíl na celkovém počtu subjektů), mezi nimi převažují subjekty zabývající se zpracovatelským průmyslem (93,6 % podniků z odvětví průmyslu). Ve stavebnictví se realizuje 13,9 % subjektů, 11,1 % subjektů patří do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Nejvyšší meziroční absolutní přírůstek byl evidován v odvětví ostatní činnosti (+213 subjektů) a administrativní a podpůrné činnosti (+188 subjektů). Naopak velmi výrazný úbytek subjektů zaznamenalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (-1 458 subjektů, tj. pokles o 76,7 %).

V rámci Libereckého kraje bylo k 31. 12. 2019 nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Liberec (50 067 subjektů, tj. 42,7 % subjektů v kraji, nejméně v okrese Semily (20 034 subjektů, tj. 17,1 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje převažují fyzické osoby nad osobami právnickými. Nižší než 80% zastoupení fyzických osob vykazuje pouze okres Liberec (76,5 %). Krajskému složení odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle odvětví činnosti. Nejvyšší zastoupení mělo i v jednotlivých okresech odvětví velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel. V okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily patřila druhá příčka průmyslu, třetí stavebnictví, v okrese Liberec bylo pořadí odvětví obrácené.

Mezi kraji České republiky bylo nejvíce ekonomických subjektů k 31. 12 2019 registrováno v Hlavním městě Praze (632 250 subjektů, tj. 21,9 % z celorepublikového počtu). Více než jedna desetina subjektů byla evidována na území Středočeského (344 580 subjektů, tj. 11,9 %) a Jihomoravského kraje (320 758 subjektů, tj. 11,1 %). Nejméně subjektů bylo registrováno v Karlovarském kraji (74 190 subjektů, tj. 2,6 %). Nejvyšší podíl subjektů v odvětví zemědělství, lesnictví a rybolov byl zjištěn v Kraji Vysočina (8,6 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (1,7 %). Náš kraj se s 4,7% podílem v rámci mezikrajského srovnání zařadil na 6. nejnižší pozici. V odvětví průmyslu dominoval Zlínský kraj (16,0% podíl na celkovém počtu subjektů v kraji), následován krajem Pardubickým (15,2 %) a Libereckým (15,1 %). Na opačné straně žebříčku bylo s 8,1% podílem Hlavní město Praha. V odvětví stavebnictví mezi kraji dosáhly nejvyššího podílu Liberecký a Ústecký kraj (13,9 %), na opačném konci žebříčku zůstalo Hlavní město Praha (7,9 %) Zastoupení subjektů ve službách se pohybovalo v intervalu od 59,5 % v Kraji Vysočina do 79,6 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji byl společně s Jihočeským krajem zaznamenán 5. nejnižší podíl (shodně 64,1 %).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2019 (text aktuality ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle krajů k 31. 12. 2019
 • Grafy
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2019
 • Struktura ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti a podle krajů k 31. 12. 2019
 • Struktura ekonomických subjektů podle převažující činnosti a podle krajů k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v České republice a v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti podle krajů k 31. 12. 2019