Ekonomické subjekty v Libereckém kraji k 31. 12. 2017

 

K 31. 12. 2017 bylo v Libereckém kraji v Registru ekonomických subjektů (RES) zapsáno 117 854 ekonomických subjektů se sídlem v kraji (tj. 4,1 % z republikového úhrnu necelých 3 mil. subjektů) a ve srovnání s koncem roku 2016 byl zaznamenán nárůst o 1 179 subjektů (1,0 %). Aktivita podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů byla zjištěna u necelých 47 % uvedených ekonomických subjektů. Počet právnických osob vzrostl o 745 jednotek (3,5 %) na 22 158 subjektů (18,8% podíl na celkovém počtu subjektů v Libereckém kraji), počet fyzických osob se zvýšil o 434 jednotek (0,5 %) na 95 696 subjektů (81,2% podíl). Na zvýšení počtu právnických osob se podílely především společnosti s ručením omezeným (+532 subjektů, tj. 4,9 %), v případě fyzických osob přibylo nejvíce živnostníků (+1 843 subjektů, tj. 2,1 %). K 31. 12. 2017 tak bylo v Libereckém kraji např. zaregistrováno 88 079 živnostníků (z toho 44,4 % se zjištěnou aktivitou), 11 485 společností s ručením omezeným (70,6 % aktivních), 487 akciových společností (79,7 % aktivních). Registr ekonomických subjektů dále evidoval 3 911 spolků (24,3 % aktivních).

Ve struktuře ekonomických subjektů se zjištěným počtem zaměstnanců převažují subjekty bez zaměstnanců. Jejich počet meziročně vzrostl o 278 subjektů (0,8 %) na 35 508 subjektů (tj. 78,8 % z celkového počtu subjektů v Libereckém kraji). Pouze 78 subjektů (0,1 %) patřilo do kategorie velkých podniků s 250 a více zaměstnanci, jejich počet se meziročně rozrostl o 4 subjekty (5,4 %).

Graf - Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2017

Struktura ekonomických subjektů podle převažující činnosti se dlouhodobě nemění. Nejvíce ekonomických subjektů se sídlem v Libereckém kraji spadá do odvětví velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (25 064 jednotek, tj. 21,3 % z celkového počtu subjektů v kraji). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou průmyslové podniky (17 657 jednotek, 15,0 %), mezi nimi převažují subjekty zabývající se zpracovatelským průmyslem (93,6 % podniků z odvětví průmyslu). Ve stavebnictví se pak realizuje 13,6 % subjektů, 10,9 % subjektů patří do odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Právě subjekty s touto činností zaznamenaly nejvyšší meziroční absolutní přírůstek, a to o 720 subjektů. Naopak velmi výrazný úbytek subjektů zaznamenalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (-1 556 subjektů, tj. pokles o 42,5 %).

V rámci Libereckého kraje bylo k 31. 12. 2017 nejvíce ekonomických subjektů soustředěno v okrese Liberec (50 855 subjektů, tj. 43,2 % subjektů v kraji, nejméně v okrese Semily (19 696 subjektů, tj. 16,7 %). Struktura ekonomických subjektů podle právní formy odpovídá krajské situaci, tj. ve všech okresech kraje převažují fyzické osoby nad osobami právnickými. Nižší než 80% zastoupení fyzických osob vykazuje pouze okres Liberec (78,0 %). Krajskému složení odpovídá také struktura ekonomických subjektů jednotlivých okresů podle odvětví činnosti. Nejvyšší zastoupení mělo i v jednotlivých okresech odvětví velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel. V okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily patřila druhá příčka průmyslu, třetí stavebnictví. V okrese Liberec bylo pořadí odvětví obrácené.

Napříč Českou republikou bylo k 31. 12 2017 nejvíce ekonomických subjektů registrováno v Hlavním městě Praze (606 843 subjektů, tj. 21,3 % z celorepublikového počtu). Více než jedna desetina subjektů byla evidována na území Středočeského (336 540 subjektů, tj. 11,8 %) a Jihomoravského kraje (314 742 subjektů, tj. 11,0 %). Nejméně subjektů bylo registrováno v Karlovarském kraji (75 620 subjektů, tj. 2,7 %).

Nejvyšší zastoupení ve všech krajích mělo odvětví služeb. Podíl na celkovém počtu subjektů se pohyboval v intervalu od 60,9 % v Kraji Vysočina do 80,9 % v Hlavním městě Praze. V Libereckém kraji byl pak zaznamenán 4. nejnižší podíl (64,7 %). Nejvyšší podíl subjektů v odvětví zemědělství, lesnictví a rybolov byl zjištěn v Kraji Vysočina (8,2 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (1,6 %). Náš kraj se s 4,6% podílem mezi kraji zařadil na šestou nejnižší pozici. V odvětví průmyslu dominoval Zlínský kraj (15,8% podíl na celkovém počtu subjektů v kraji), následován krajem Libereckým s podílem 15,0 %. Na opačné straně žebříčku bylo s 8,0% podílem Hlavní město Praha. V odvětví stavebnictví mezi kraji dosáhl nejvyššího podílu Liberecký kraj (13,6 %), na opačném konci žebříčku zůstalo Hlavní město Praha (8,0 %).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Ekonomické subjekty se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v Libereckém kraji
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2017
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle krajů k 31. 12. 2017
 • Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2017
 • Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou se sídlem v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2017
 • Grafy
 • Ekonomické subjekty podle krajů k 31. 12. 2017
 • Struktura ekonomických subjektů podle převažující činnosti a podle krajů k 31. 12. 2017
 • Struktura ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti a podle krajů k 31. 12. 2017
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v Libereckém kraji k 31. 12. 2017
 • Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti v ČR a v Libereckém kraji k 31. 12. 2017