Důchody v Libereckém kraji v roce 2017

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v prosinci roku 2017 v Libereckém kraji evidováno celkem 123 548 příjemců důchodů (z toho 72 960 žen, tj. 59,1 %) a ve srovnání s koncem roku 2016 jejich počet vzrostl pouze nepatrně (o 8 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel kraje připadlo 280 příjemců, tj. 6. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejvíce příjemců důchodů z tohoto pohledu bylo registrováno v Královéhradeckém kraji (292 příjemců), nejméně v Hlavním městě Praze (238 příjemců).

Vyšší počet příjemců oproti konci roku 2016 vykázaly 3 okresy Libereckého kraje. V okrese Česká Lípa se počet zvýšil o 51 osob na 28 536 osob, v okrese Liberec o 84 osob na 47 014 osob a v okrese Semily o 64 osob na 21 809 osob. Pouze v okrese Jablonec nad Nisou počet příjemců důchodů meziročně poklesl o 191 osob na 26 189 osob.

Graf - Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle krajů v roce 2017

Nejpočetněji byli mezi příjemci důchodů v Libereckém kraji zastoupeni starobní důchodci (včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem). Do této skupiny v roce 2017 patřilo 101 704 osob, tj. 82,3 % všech příjemců penzí. Pouze starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) pobíralo 77 601 osob (62,8 % z celkového počtu příjemců). Vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do důchodu a ztížené možnosti uplatnění osob ve vyšších věkových kategoriích na trhu práce roste v posledních letech zájem o předčasný důchod. V roce 2010 v našem kraji pobíralo předčasný starobní důchod 17,7 % starobních důchodců, v roce 2017 již celá čtvrtina (nárůst o 7,3 procentních bodů). Mezi kraji České republiky se zastoupení příjemců předčasných starobních důchodů pohybovalo v rozmezí od 13,6 % v Hlavním městě Praze do 32,5 % v Kraji Vysočina. Podíl za Liberecký kraj byl 4. nejnižší. Z hlediska pohlaví ve všech krajích vykazovali vyšší zastoupení předčasných starobních důchodců muži. V Libereckém kraji jejich podíl dosáhl 27,2 %, předčasný důchod pak pobíralo 23,6 % žen.

Druhou nejpočetnější skupinou ve struktuře příjemců důchodů Libereckého kraje jsou příjemci vdovských a vdoveckých důchodů (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Vdovský důchod ke konci roku 2017 pobíralo 21 570 žen (meziročně o 317 osob méně), vdovecký důchod byl vyplácen 4 119 mužům (meziročně o 19 příjemců více). Některý z invalidních důchodů pobíralo v kraji v úhrnu 18 498 osob, tj. 15,0 % z celkového počtu příjemců a meziročně více o 35 osob. Nejčastěji se jednalo o příjemce invalidního důchodu 3. stupně (7 935 osob, tj. 42,9 % uvedeného počtu) a 1. stupně (7 309 osob, 39,5 %). Zbývajících 3 254 osob pobíralo důchod pro invaliditu 2. stupně. Nárok na sirotčí důchod mělo 1 648 osob (meziročně o 109 osob méně).

Bez ohledu na typ důchodu činila průměrná penze v roce 2017 v Libereckém kraji 11 319 Kč. Meziročně se zvýšila o 348 Kč (3,2 %) a byla o 116 Kč nižší než republikový průměr (11 435 Kč). Důchod mužů činil 12 052 Kč, ženy pobíraly částku 10 810 Kč. V porovnání s ostatními kraji byl celkový průměrný důchod v našem regionu 7. nejvyšší. V rámci České republiky se pak částka pohybovala v rozmezí od 11 162 Kč v Ústeckém kraji do 12 360 Kč v Hlavním městě Praze. Nejnižší důchod mezi okresy Libereckého kraje byl vyplácen v okrese Česká Lípa (11 172 Kč), nevyšší v okrese Jablonec nad Nisou a Liberec (shodně 11 384 Kč).

Graf - Průměrný důchod celkem a průměrný plný starobní důchod podle krajů v prosinci 2017

Průměrná měsíční výše starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v prosinci 2017 v našem kraji dosáhla 11 750 Kč (meziročně o 369 Kč více, tj. o 3,2 %). V rámci kraje pak nejvyšší důchod pobírali senioři z okresu Jablonec nad Nisou (11 845 Kč), nejnižší průměrná částka byla vyplácena penzistům z okresu Semily (11 610 Kč). Nejvyšší starobní důchod ve srovnání krajů byl vykázán v Hlavním městě Praze (12 691 Kč), nejnižší v Olomouckém kraji (11 504 Kč).

Vdovecký důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) meziročně vzrostl o 507 Kč na 13 862 Kč, vdovský důchod se navýšil o 394 Kč na 12 454 Kč. Invalidní důchod 3. stupně v roce 2017 dosáhl částky 10 617 Kč (meziroční nárůst o 278 Kč), 2. stupně 6 893 Kč (+162 Kč) a 1. stupně 5 988 Kč (+123 Kč). Sirotčí důchod byl vyplácen v průměrné částce 6 030 Kč, tj. ve srovnání s rokem 2016 více o 179 Kč.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Tabulky
 • Příjemci důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů podle okresů Libereckého kraje v roce 2017 (stav v prosinci)
 • Průměrné výše důchodů podle krajů v roce 2017 (stav v prosinci)
 • Průměrný měsíční starobní důchod (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) podle okresů ČR v prosinci 2017
 • Grafy
 • Příjemci důchodů a průměrné výše důchodů (stav v prosinci)
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle krajů v roce 2017
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů v Libereckém kraji
 • Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle pohlaví v Libereckém kraji
 • Průměrný důchod celkem a průměrný plný starobní důchod podle krajů v prosinci 2017