Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2022

 

Nejmenší obcí z hlediska počtu obyvatel byla v roce 2022 obec Troskovice, místní obyvatelé v porovnání s ostatními obcemi kraje také vykázali  nejvyšší průměrný věk. Děti do 14 let představovaly největší část populace v obci Olešnice, podíl obyvatel nad 65 let byl nejvyšší v obci Jiřetín pod Bukovou.

K 31. 12. 2022 žilo v Libereckém kraji 449 177 obyvatel, z toho 345 136 osob (76,8 %) v jednom z 39 měst. Na území 4 městysů bylo evidováno 2 724 obyvatel (0,6 %) a ve zbývajících 172 obcích mělo bydliště 101 317 obyvatel kraje (22,6 %).

Z hlediska velikosti byly nejpočetněji zastoupeny obce z kategorie 200–499 obyvatel, když v 64 takto velkých obcích ke konci loňského roku žilo 20 579 obyvatel (4,6 % krajského úhrnu). Největší velikostní skupinu s 50 000 a více obyvateli reprezentuje v našem kraji pouze město Liberec se 107 389 obyvateli (23,9 % krajské populace). Do kategorie méně než 200 obyvatel v našem kraji patřilo 26 obcí, ve kterých k 31. 12. 2022 pobývalo 3 707 osob (0,8 % obyvatel kraje). Vůbec nejméně lidnatou obcí byla obec Troskovice, ve které bylo evidováno pouze 88 obyvatel. Méně než 100 obyvatel měla ještě také obec Janovice v Podještědí (93 osob), obec Holenice (97 osob) a obec Luka (99 osob).

Meziročně se snížil počet obcí v kategorii do 199 obyvatel a 200–499 obyvatel (shodně -2 obce), zároveň se v těchto skupinách snížil také počet obyvatel – v první došlo k úbytku populace o 7,4 % a ve druhé o 3,9 %. Počet obcí ve velikostních skupinách 500–999 a 1 000–1 999 obyvatel se naopak proti roku 2021 zvýšil (v prvním případě o 3 a ve druhém o 1 obec). Zbývající velikostní kategorie zůstaly co do počtu obcí beze změny. Největší přírůstek obyvatel byl zaznamenán u velikostní skupiny 500–999 obyvatel (+4,9 %), více než 4% nárůst evidovala také ještě kategorie 1 000–1 999 obyvatel (+4,6 %) a město Liberec (+4,3 %).

Graf - Sídelní struktura Libereckého kraje k 31. 12. 2022

Z hlediska pohlaví převažovaly mezi obyvateli kraje z 50,9 % ženy. Nejvyšší zastoupení měly ženy v obci Radimovice (56,5 %), naopak tomu bylo v obci Rakousy (40,8 %). Více než polovinu populace tvořily ženy v celkem 78 obcích kraje, ve 130 obcích představovali většinu muži a v 7 obcích bylo zastoupení žen a mužů rovnoměrné.

V obci Olešnice tvořily téměř čtvrtinu místní populace děti do 14 let (23,5 %). Druhý nejvyšší podíl této složky obyvatel byl vykázán v obci Radvanec (22,7 %), o třetí místo se v tomto žebříčku dělila obec Peřimov a Kryštofovo Údolí (shodně 22,5 %). Naopak nejmenší zastoupení měla tato skupina obyvatel v obci Blatce (6,2 %). Méně než 10% podíl byl zjištěn také v obci Jiřetín pod Bukovou (8,2 %) a Janovice v Podještědí (9,7 %).

Seniorská část populace (tj. osoby nad 65 let věku) měla ke konci roku 2022 nejvyšší zastoupení v obci Jiřetín pod Bukovou (33,4 %), následovaly obce Krompach (33,3 %) a Mařenice (32,0 %). Naopak v obci Bohatice podíl činil pouze 8,8 % a podobně tomu bylo také v obci Šimonovice (9,8 %).

Podíl obyvatel v produktivním věku (tj. věku 15–64 let) se v rámci obcí našeho kraje pohyboval v rozmezí od 51,9 % v obci Radčice do 76,2 % v obci Žernov.

Index stáří (tj. počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) nabyl v roce 2022 nejvyšší hodnoty v obci Blatce, když na 100 dětí připadlo 500,0 seniorů. Zcela opačná situace nastala v obci Bohatice, a to s 39,6 seniory na 100 dětí.

Index ekonomického zatížení udává poměr mezi ekonomicky neaktivními (osoby ve věku 0–14 let a 65 a více let) a ekonomicky aktivními obyvateli (osoby ve věku 15–64 let).  Nejvyšší hodnoty dosáhl v obci Radčice – na 100 osob ve věku 15–64 let zde připadlo 92,6 dětí do 14 let a seniorů starších 65 let. Nejnižší hodnota pak byla vykázána v obci Žernov, tj. 31,2 ekonomicky neaktivních na 100 ekonomicky aktivních osob.

Z pohledu průměrného věku se nejmladší populace ke konci sledovaného roku nacházela v obci Bohatice (36,3 let), nejstarší pak v obci Troskovice (52,2 let). Nejmladší muži žili v obci Bohatice (35,3 let) a ženy v obci Pulečný (36,8 let). Průměrně nejstarší muže evidovala obec Blatce (51,9 let), ženy obec Troskovice (54,3 let).

Ženy vykázaly vyšší průměrný věk než muži v celkem 180 obcích kraje. Nejvyšší rozdíl (9,0 let) byl vykázán v obci Radčice – ženám zde bylo v průměru 47,4 let a mužům 38,4 let. V průměru stejně pak bylo ženám a mužům v obci Janův Důl, tj. 43,9 let. Ve zbývajících 34 obcích vykázaly vyšší průměrný věk muži. V tomto případě byl nejvýraznější rozdíl zjištěn v obci Lažany, ve které průměrný věk mužů (45,3 let) převyšoval věk žen (41,9 let) o 3,4 let.

Ve 14 obcích Libereckého kraje se v průběhu roku 2022 nikdo nenarodil a v 10 obcích nikdo nezemřel. V obcích Horka u Staré Paky, Rakousy a Soběslavice se současně nikdo nenarodil ani nikdo nezemřel. V 18 obcích byl vykázán nulový přirozený přírůstek obyvatel, tzn. stejný počet živě narozených a zemřelých (z toho ve 3 obcích se nikdo nenarodil, ani nezemřel). Z 8 obcí se nikdo nevystěhoval, do obce Syřenov jako jediné se během roku 2022 nikdo nepřistěhoval. Nulové migrační saldo, tedy stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých, vykázalo 6 obcí.

V přepočtu na 1 000 obyvatel vykázala v roce 2022 nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel obec Skalka u Doks (36,1 ‰), nejvyšší přirozený úbytek obyvatel pak obec Radimovice (-30,7 ‰). Migrační saldo bylo v tomto vyjádření nejvyšší v obci Žernov (275,4 ‰), nejvýraznější pokles počtu obyvatel v důsledku stěhování zaznamenala obec Bystrá nad Jizerou (-26,3 ‰).

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2022
  • Grafy
  • Sídelní struktura Libereckého kraje k 31. 12. 2022
  • Meziroční změna počtu obyvatel podle velikostních skupin obcí Libereckého kraje (rok 2022/rok 2021)