Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2021

 

Nejméně obyvatel Libereckého kraje žilo ke konci roku 2021 v obci Troskovice v okrese Semily, nejlidnatější bylo krajské město Liberec. Nejmladší obyvatelstvo měla obec Bohatice, nejstarší obyvatelstvo žilo v obci Troskovice.

K 31. 12. 2021 žilo v Libereckém kraji 437 570 obyvatel. Téměř 77 % obyvatel (tj. 336 065 osob) pobývalo v některém z 39 měst, v rámci 4 městysů žilo 2 648 osob (tj. 0,6 %) a ve zbývajících 172 obcích mělo bydliště 98 857 osob (22,6 %).

Z hlediska velikosti byly nejpočetněji zastoupeny obce z kategorie 200–499 obyvatel, když v 66 obcích ke konci loňského roku žilo 21 410 obyvatel (4,9 % krajského úhrnu). Největší velikostní skupinu s 50 000 a více obyvateli reprezentuje v našem kraji pouze město Liberec se 102 951 obyvateli (23,5 % krajské populace). Do kategorie méně než 200 obyvatel v našem kraji patřilo 28 obcí, ve kterých k 31. 12. 2021 pobývalo 4 004 osob (0,9 % obyvatel kraje). V obci Troskovice bylo evidováno pouze 85 obyvatel, méně než 100 obyvatel měla ještě také obec Janovice v Podještědí (90 osob) a obec Holenice (94 osob).

Z hlediska pohlaví převažovaly mezi obyvateli kraje z 50,6 % ženy. Nejvyšší zastoupení měly ženy v obci Lažany (57,0 %), naopak tomu bylo v obci Rakousy (41,3 %). Více než polovinu populace tvořily ženy v celkem 74 obcích kraje, ve 138 obcích představovali většinu muži a ve 3 obcích (Levínská Olešnice, Veselá a Blatce) bylo zastoupení žen a mužů rovnoměrné.

V obci Radčice tvořily téměř čtvrtinu místní populace děti do 14 let. Druhý nejvyšší podíl této složky obyvatel byl vykázán v obci Kryštofovo Údolí a Radvanec (shodně 23,5 %) a třetí v obci Roprachtice (23,2 %). Naopak nejmenší zastoupení měla tato skupina obyvatel v obci Jiřetín pod Bukovou (7,2 %). Méně než 10% podíl byl zjištěn také v obci Janovice v Podještědí (8,9 %), Svojek (9,6 %), Mařenice a Krompach (shodně 9,8 %).

Seniorská část populace (tj. osoby nad 65 let věku) měla ke konci roku 2021 nejvyšší zastoupení v obci Troskovice (35,3 %) a Krompach (35,0 %). Naopak v obci Šimonovice podíl činil pouze 8,5 % a podobně tomu bylo také v obci Bohatice (8,6 %).

Graf - Sídelní struktura Libereckého kraje k 31. 12. 2021

Podíl obyvatel v produktivním věku (tj. věku 15–64 let) se v rámci obcí našeho kraje pohyboval v rozmezí od 49,4 % v obci Radčice do 70,4 % v obci Žernov. Obec Radčice pak byla jedinou obcí, ve které převažoval podíl neproduktivní části populace (50,6 %) nad populací produktivní (49,4 %).

Index stáří (tj. počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let) nabyl v roce 2021 nejvyšší hodnoty v obci Jiřetín pod Bukovou, když na 100 dětí připadlo 454,5 seniorů. Zcela opačná situace nastala v obci Šimonovice, a to s 38,9 seniory na 100 dětí.

Index ekonomického zatížení udává poměr mezi ekonomicky neaktivními (osoby ve věku 0–14 let a 65 a více let) a ekonomicky aktivními obyvateli (osoby ve věku 15–64 let).  Nejvyšší hodnoty dosáhl v obci Radčice – na 100 osob ve věku 15–64 let zde připadlo 102,3 dětí do 14 let a seniorů starších 65 let. Nejnižší hodnota pak byla vykázána v obci Žernov, tj. 42,1 ekonomicky neaktivních na 100 ekonomicky aktivních osob.

Z pohledu průměrného věku se nejmladší populace ke konci sledovaného roku nacházela v obci Bohatice (35,9 let), nejstarší pak v obci Troskovice (53,7 let). Nejmladší muži žili v obci Bohatice (35,4 let) a ženy v obci Radvanec (35,6 let). Průměrně nejstarší muže evidovala obec Krompach (52,2 let), ženy obec Troskovice (56,4 let).

Ženy vykázaly vyšší průměrný věk než muži v celkem 184 obcích kraje. Nejvyšší rozdíl (8,8 let) byl vykázán v obci Vlastiboř – ženám zde bylo v průměru 50,4 let a mužům 41,6 let. Naopak nejméně se průměrný věk mužů a žen lišil v obci Háje nad Jizerou (ženy 40,6 let a muži 40,5 let). V průměru stejně pak bylo ženám a mužům v obci Bedřichov, tj. 39,1 let. Ve zbývajících 30 obcích vykázaly vyšší průměrný věk muži. V tomto případě byl nejvýraznější rozdíl zjištěn v obci Velenice, kde průměrný věk mužů (47,5 let) převyšoval věk žen (42,9 let) o 4,7 let.

V 11 obcích Libereckého kraje se v průběhu roku 2021 nikdo nenarodil a ve 4 obcích nikdo nezemřel. V obci Rakousy jako v jediné se současně nikdo nenarodil ani nikdo nezemřel. Ve 26 obcích byl vykázán nulový přirozený přírůstek obyvatel, tzn. stejný počet živě narozených a zemřelých. Z 3 obcí se nikdo nevystěhoval. Nulové migrační saldo, tedy stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých, vykázalo 10 obcí.

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2021 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2021
  • Grafy
  • Sídelní struktura Libereckého kraje k 31. 12. 2021