Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2018

 

Sklizeň obilovin v Libereckém kraji v roce 2018 dosáhla 102 922 tun a ve srovnání s rokem 2017 poklesla o 6,3 % (6 934 tun). Úroda byla sklizena z plochy 20 532 ha (meziročně méně o  557 ha tj. 2,6 %), hektarový výnos obilovin dosáhl 5,01 tun (pokles o 0,20 tun, tj. 3,8 %).

Graf - výnosy vybraných plodin v Libereckém kraji

Hlavní obilovinou pěstovanou v Libereckém kraji je pšenice ozimá. Její úroda v roce 2018 při hektarovém výnosu 5,52 tun dosáhla 58 419 tun (-5 918 tun a -9,2 % ve srovnání s loňskou sklizní) a představovala 56,8 % celkové produkce obilovin v kraji.  Více než 12 % celkové sklizně obilovin tvořila úroda ječmene jarního, která se o 2,6 % pohybovala pod úrovní roku 2017 a při 4,91 hektarovém výnosu činila 12 726 tun. Více než 60% propad sklizně byl zaznamenán u kukuřice na zrno, které se při hektarovém výnosu 5,95 tun sklidilo pouze 1 002 tun. Meziročně nižší úroda byla také zaznamenána u triticale (pokles o 17,3 % při výnosu 4,49 tun na 5 279 tun) a ječmene ozimého (pokles o 1,5 % při výnosu 4,99 tun na 8 658 tun). Naopak vyšší produkce byla zaznamenána u pšenice jarní (nárůst o 23,3 %, při výnosu 4,04 tun na 7 656 tun), žita (+7,8 % při výnosu 4,75 tun na 3 687 tun) a ovsa (+4,4 % při výnosu 3,62 tun na 5 264 tun).

Oproti roku 2017 se zvýšila sklizňová plocha žita o 83 ha (11,9 %) a celkově ječmene o 65 ha (1,5 %), když plocha ječmene ozimého vzrostla o 222 ha (14,7 %) a plocha ječmene jarního naopak poklesla o 157 ha (5,7 %). Sklizňová plocha se výrazně snížila u kukuřice na zrno (méně o 49,5 %) a triticale (o 11,9 %). Pokles celkové sklizňové plochy pšenice o 376 ha (2,9 %) způsobilo snížení plochy pšenice ozimé (o 681 ha, tj. o 6,0 %), naopak sklizňová plocha pšenice jarní vzrostla o 305 ha (19,2 %).

Výnosnost jednotlivých plodin se vyvíjela odlišně. Zatímco produkce z jednoho hektaru meziročně vzrostla u přesnice jarní (+3,6 %), ječmene jarního (+3,3 %) a ovsa (+11,7 %), tak pokles byl zaznamenán u pšenice ozimé (-3,4 %), ječmene ozimého (-14,1 %), žita (-3,7 %), triticale (- 6,0 %)  a  kukuřice na zrno (-22,1 %).

Plochy luskovin v roce 2018 byly o 8,3 % nižší než v předchozím roce, ale díky vyššímu hektarovému výnosu o 0,33 tun se jejich sklizeň navýšila o 6,7 % a činila 2 003 tun. Brambory ostatní (tzn. konzumní a průmyslové) se v roce 2018 sklízely z plochy 141 ha, tj. z plochy meziročně nižší o 5,9 %. Hektarový výnos poklesl o 15,9 % a sklizeň činila 3 759 tun (meziročně méně o 999 tun tj. o 21,0 %). Úroda technické cukrovky při meziročním poklesu sklizňové plochy o 8,3 % a nižším hektarovém výnosu poklesla o 22,4 % na 47 117 tun. Produkce řepky, jejíž plocha se meziročně snížila o 2,5 %, byla díky vyššímu hektarovému výnosu ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 15,9 % a dosáhla hodnoty 20 434 tun. Produkce píce v seně z trvalých travních porostů byla meziročně nižší o 23,4 % a dosáhla pouze 154 410 tun, přestože se plochy v meziročním srovnání rozšířily o 1,8 %.

 

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Více v publikaci: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2018

 

 • Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Definitivní údaje o sklizni vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
 • Spotřeba hnojiv v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Vývoj sklizně a sklizňových ploch obilovin, pšenice, ječmene a brambor ostatních v Libereckém kraji
 • Vývoj sklizně a sklizňových ploch cukrovky technické, řepky, pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů v Libereckém kraji
 • Vývoj hektarových výnosů obilovin v Libereckém kraji
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2002–2018
 • Sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2002–2018
 • Výnosy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2002–2018