Ceny nemovitostí v Libereckém kraji

 

Průměrná jednotková kupní cena rodinných domů v letech 2017–2019 (tříletý průměr) v Libereckém kraji dosáhla 2 484 Kč/m3, stejnou výměru bytového domu bylo možné pořídit za 1 978 Kč. Pořízení bytu by potenciálního zájemce v průměru vyšlo na 20 122 Kč/m2.

Graf: Indexy cen nemovitostí v Libereckém kraji 2011-2019

Podle předběžných údajů dosáhla v roce 2019 průměrná kupní cena rodinného domu v Libereckém kraji hodnoty 2 746 Kč za 1 m3, tj. více než trojnásobek ceny z roku 2000 a meziročně vyšší hodnota o 14,7 %. Bytové domy se prodávaly za průměrnou kupní cenu 2 193 Kč/m3, což znamenalo nárůst oproti roku 2018 o 23,9 % a 3,1 krát vyšší částku než v roce 2000. Průměrná kupní cena bytu činila 20 813 Kč/m2. V tomto případě se jednalo o meziroční pokles ceny o 3,8 %, ale i tak se jednalo o druhou nejvyšší částku za posledních 12 let. Ve srovnání s rokem 2000 se kupní cena bytu zvýšila 6,9 krát.

V průměru let 2017–2019 bylo v Libereckém kraji realizováno 390 převodů (prodejů) rodinných domů, přičemž většina domů se nacházela v obcích s méně než 2 000 obyvateli (57,2 %). S rostoucí velikostí obce počet převedených domů postupně klesal – v obcích od 2 000 do 9 999 obyvatel bylo převedeno 99 rodinných domů, v obcích od 10 000 do 49 999 obyvatel 39 domů, ve městě Liberci bylo v daném období realizováno pouze 29 převodů. Žádné nebo maximálně 10% opotřebení vykázalo 30,0 % převedených domů, 29,7 % patřilo do kategorie opotřebení 50–75 %. Opotřebení ve výši 10–50 % bylo zjištěno v případě 26,4 % prodávaných rodinných domů, nejvyšší stupeň opotřebení (75–100 %) byl zjištěn v případě 13,8 % převodů.

Vyšší počet prodaných rodinných domů ve srovnání s obdobím 2001–2003 byl zaznamenán pouze v krajském městě Liberci (+38,1 %). V ostatních velikostních kategoriích obcí se počet převodů rodinných domů snížil, nejvýznamněji v  obcích s 2 000 až 9 999 obyvateli (-68,0 %).

Průměrná kupní cena rodinných domů v letech 2017–2019 v Libereckém kraji dosáhla částky 2 484 Kč/m3 a představovala 93,9 % republikového průměru (2 645 Kč/m3). Mezi ostatními kraji České republiky se jednalo o 7. nejvyšší hodnotu. Více než 9,4 tis. Kč za 1 m3 zaplatili zájemci o rodinný dům v hlavním městě Praze, naopak v Pardubickém kraji stačilo 1 985 Kč/m3. Průměrná velikost kupovaných rodinných domů v Libereckém kraji činila 883  m3, tj. 2. největší hodnota po hlavním městě Praze (905 m3). Na opačný konec žebříčku se zařadily Kraj Vysočina a Plzeňský kraj (shodně 745 m3). V celé České republice průměrná velikost kupovaných rodinných domů představovala 787 m3.

Z pohledu velikostních skupin obcí nejvyšší průměrná kupní cena rodinných domů byla zjištěna ve městě Liberci (4 966 Kč/m3), naopak nejlevněji bylo možné nakoupit rodinné domy v obcích s 10 000 až 49 999 obyvateli (2 249 Kč/m3). Z pohledu okresů se průměrné kupní ceny rodinných domů pohybovaly od  2 236 Kč/m3 v okrese Česká Lípa do 3 184 Kč/m3 v okrese Liberec.

V letech 2017–2019 bylo v Libereckém kraji převedeno 148 bytových domů a ve srovnání s obdobím let 2001–2003 se počet převedených domů víc než zdvojnásobil. Nejvýrazněji se navýšil počet bytových domů prodávaných v krajském městě Liberci a dále domů spadajících do nejvyššího stupně opotřebení.

Největší část převedených bytových domů v Libereckém kraji tvořily domy v obcích s 2 000–9 999 obyvateli (36,5 %) a necelá jedna čtvrtina domů se nacházela v obcích s 10 000– 49 999 obyvateli. Z hlediska opotřebení bylo nejvíce převedených domů v kategorii 65–100% opotřebení (82 převodů), naopak v kategorii 0–25% opotřebení bylo převedeno pouze 9 bytových domů.

Průměrná cena bytových domů v Libereckém kraji v letech 2017–2019 představovala částku  1 978 Kč/m3. Ve srovnání s ostatními regiony České republiky byla 6. nejnižší a představovala 77,5 % republikového průměru (2 552 Kč/m3). Nejvyšší cena 1 m3 bytového domu byla vykázána v hlavním městě Praze (6 673 Kč), zde byly také prodávány největší bytové domy (5 207 m3). Nejméně za 1m3 zaplatili zájemci v Pardubickém kraji (1 740 Kč). Šestou nejnižší příčku obsadil Liberecký kraj také v případě průměrné velikosti bytového domu (3 008 m3), nejmenší prodávané domy evidoval Zlínský kraj (2 431 m3).

Průměrná kupní cena bytových domů v Libereckém kraji byla nejvyšší v krajském městě (2 850 Kč/m3), nejnižší v obcích s 2 000–9 999 obyvateli (1 485 Kč/m3). Z hlediska opotřebení byla nejvyšší kupní cena zjištěna u bytových domů s nejnižším stupněm opotřebení (2 682 Kč/m3), naopak nejlevnější byly domy zařazené do 65–100% stupně opotřebení (1 435 Kč/m3). Ve srovnání s obdobím 2001–2003 průměrná kupní cena vzrostla o 181,0 %. Více než trojnásobný nárůst v daném časovém horizontu zaznamenala průměrná kupní cena bytových domů v obcích s 10 000–49 999 obyvateli, z hlediska stupně opotřebení nejvíce „podražily“ bytové domy spadající do kategorie 0–25 %.

Graf: Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikosti obcí v Libereckém kraji

Během období let 2017–2019 bylo v Libereckém kraji uskutečněno 595 převodů bytů, tj. oproti období 2001–2003 téměř dvojnásobný nárůst. Na krajské město připadlo 37,3 % převodů, 29,2 % bytů bylo prodáno v obcích s 10 000–49 999 obyvateli. Dalších 23,7 % převodů bylo realizováno v obcích s 2 000–9 999 obyvateli a zbývajících 9,7 % v obcích do 1 999 obyvatel. Z pohledu opotřebení bytu se nejčastěji prodávaly byty v kategorii  opotřebení 0–5 % (49,1 %).

Průměrná kupní cena bytů v našem kraji dosáhla 20 122 Kč/m2 (5. nejnižší mezikrajská hodnota), oproti průměru let 2001–2003 se zvýšila 3,7násobně, o 24,1 % se pohybovala pod republikovým průměrem (26 514 Kč/m2). Za nejnižší průměrnou kupní cenu v Libereckém kraji se v letech 2017–2019 prodávaly byty na území obcí do 1 999 obyvatel (12 227 Kč/m2), nejvyšší ceny bytů byly ve městě Liberec (25 553 Kč/m2). Mezi kraji se byt dal nejlevněji pořídit v Ústeckém kraji (9 019 Kč/m2), zatímco v hlavním městě Praze musel zájemce počítat s průměrnou cenou 62  459 Kč/m2. Nejvyšší průměrnou kupní cenu bytů z pohledu okresů Libereckého kraje zaznamenal okres Liberec (23 558 Kč/m2,  tj. o 17,1 % nad krajským průměrem. Naopak výrazně nižší byla kupní cena v okrese Česká Lípa (13  880 Kč/m2).

Nejvyšší průměrná cena stavebních pozemků v Libereckém kraji byla v období let 2017–2019 zaznamenána v krajském městě Liberec, a to 1 848 Kč/m2, přičemž průměrná velikost pozemku činila 586 m2. Ve srovnání s republikovým průměrem (982 Kč/m2) byla tato částka o 866 Kč/m2 vyšší.

Nejvyšší ceny stavebních pozemků v Libereckém kraji byly zaznamenány v obcích do 1 999 obyvatel v okrese Jablonec nad Nisou (567 Kč/m2), v obcích se 2 000–9 999 obyvateli v okrese Liberec (762 Kč/m2) a ve městech s 10 000–49 999 obyvateli v okrese Jablonec nad Nisou (1 124 Kč/m2). Největší stavební parcely se prodávaly v obcích do 1 999 obyvatel a v obcích se 2 000–9 999 obyvateli v okrese Česká Lípa (804 m2, resp. 601 m2): V obcích s 10 000–49 999 obyvateli se největší pozemky prodávaly v okrese Semily (825 m2), nejmenší v okrese Jablonec nad Nisou (425 m2).

Další informace najdete v publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2017–2019 a ve veřejné databázi ČSÚ.

* * *

Poznámka:
Upozorňujeme uživatele, že dne 31. 12. 2020 byla naposledy zveřejněna publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2017–2019 (kód 014006-20). Důvodem ukončení řady je zánik datového zdroje, na kterém byla uvedená publikace založena. Více v aktualitě Ukončení publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí.

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Ceny nemovitostí v Libereckém kraji (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v Libereckém kraji
 • Průměrné kupní ceny v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení v Libereckém kraji
 • Průměrné kupní ceny v okresech Libereckého kraje podle velikosti obcí a stupně opotřebení v letech 2017–2019
 • Průměrné odhadní a kupní ceny podle krajů
 • Průměrná kupní cena vybraných nemovitostí v závislosti na velikosti obce podle krajů v letech 2017–2019
 • Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle okresů a velikosti obcí Libereckého kraje v letech 2017–2019
 • Grafy
 • Indexy cen nemovitostí v Libereckém kraji v letech 2011–2019
 • Indexy cen nemovitostí v Libereckém kraji podle jednotlivých čtvrtletí
 • Průměrné kupní ceny rodinných domů podle krajů v letech 2017–2019
 • Průměrné kupní ceny bytů podle krajů v letech 2017–2019
 • Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikosti obcí v okresech Libereckého kraje v letech 2017–2019
 • Podíl kupní a odhadní ceny podle velikostních skupin obcí v Libereckém kraji v letech 2017–2019