Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2023

 

(předběžné výsledky)

Počet zahájených bytů v roce 2023 se v Libereckém kraji meziročně snížil o 15,7 %, dokončená výstavba naopak zaznamenala 13,4% přírůstek.

V průběhu roku 2023 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 217 bytů, tj. meziročně o 227 bytů a 15,7 % méně. K uvedenému poklesu přispěly výsledky ve 2. a především ve 3. čtvrtletí, kdy klesly o -32,2 %, resp. -57,8 %. Ve struktuře zahájených bytů zcela jednoznačně ze 77,7 % převažuje nová výstavba nad změnou již dokončených staveb (22,3 %). V nových rodinných domech bude realizováno 48,9 % bytů, v nových bytových domech vznikne 28,5 % bytů, v nebytových budovách 10,7 % bytů. Pouze ve 4. čtvrtletí bylo zahájeno 475 bytů, tj. 39,0 % ročního úhrnu. Ve srovnání s 4. čtvrtletím 2022 počet zahájených bytů se absolutně zvýšil o 150 bytů, relativně o 46,2 %. Také v tomto období bude většina bytů vystavěna nově (85,1 %), tentokráte však ve struktuře převazují byty v nových bytových domech (57,7 %).

graf: Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

V České republice bylo v roce 2023 zahájeno celkem 35 700 bytů, tj. ve srovnání s rokem 2022 o 6 542 bytů (15,5 %) méně. Pokles zahájené bytové výstavby postihl většinu krajů, výjimkou byl pouze Karlovarský a Jihočeský kraj. Prvně jmenovaný kraj vykázal 12,4% nárůst, druhý 1,8% nárůst. Absolutně nejvyšší propad byl vykázán ve Středočeském kraji (-1 506 bytů, -19,9 %), relativní pokles dosáhl nejvyšší hodnoty v Olomouckém kraji (-34,6 %, tj. -780 bytů). I přes uvedené výsledky je centrem stavebního dění Středočeský kraj, ve kterém bude vystavěno 6 045 bytů, tj. 16,9 % republikového úhrnu. S mírným odstupem následují Jihomoravský kraj (5 784 bytů, 16,2% podíl) a hlavní město Praha s 5 720 zahájenými byty a 16,0% podílem. Nejméně bytů bylo ve sledovaném období zahájeno v Karlovarském kraji (950 bytů, 2,7% podíl). Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána ve všech krajích, její podíl se pohyboval v rozmezí od 57,8 % v Ústeckém kraji do 87,9 % v Pardubickém kraji. Více než polovina bytů v nových rodinných domech vznikne v pěti krajích, nejvyšší podíl vykázal Zlínský kraj (67,3 %). Naopak v hlavním městě Praze vznikne 74,2 % bytů v nových bytových domech.

V roce 2023 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 1 186 bytů, což znamená meziroční přírůstek o 140 bytů a 13,4 %. Uvedený výsledek byl dosažen zásluhou zdárného průběhu dokončené výstavby ve 2. a 3. čtvrtletí (meziroční přírůstek 68,8 %, resp. 29,8 %). Mezi zkolaudovanými byty dominovala z 80,8 % nová výstavba. Téměř 54 % bytů vzniklo v nových rodinných domech, 26,6 % v nových bytových domech a pouze 1,0 % bytů bylo dokončeno v nebytových budovách. Pouze ve 4. čtvrtletí 2023 bylo dokončeno 339 bytů, tj. 28,6 % ročního krajského úhrnu. Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2022 počet dokončených bytů poklesl o 36 jednotek (-9,6 %), ve struktuře převažuje z 91,4 % nová výstavba a z 54,6 % realizace bytů v nových rodinných domech.

graf: Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

V celé České republice bylo v průběhu roku 2023 dokončeno 38 082 bytů, meziročně o 1 316 bytů a 3,3 % méně. Stejně jako v Libereckém kraji pozitivní meziroční vývoj vykázaly další 4 kraje. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Jihomoravský kraj (+632 bytů, +13,5 %), nejvyšší relativní přírůstek Jihočeský kraj (+17,7 %, +356 bytů). V ostatních 9 krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla, absolutně nejvýrazněji ve Středočeském kraji (-1 251 bytů, -15,9 %), nejvyšší relativní pokles vykázal Olomoucký kraj (-20,7 %, -527 bytů).

Podíl bytů dokončených novou výstavbou se mezi kraji pohyboval v intervalu od 78,2 % v Moravskoslezském kraji do 94,8 % v hlavním městě Praze. Nadpoloviční podíl bytů v nových rodinných domech byl vykázán v 11 krajích – nejvyšší podíl vykázal Ústecký kraj (76,0 %), nejnižší hlavní město Praha (9,3 %). Zde pro změnu převažovaly byty dokončené v nových bytových domech (85,1 %), na druhé straně žebříčku se s 5,0% podílem umístil Ústecký kraj.

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2023 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023