Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2021

 

(předběžné výsledky)

Bytové výstavbě se meziročně dařilo – počet zahájených bytů se zvýšil o 25,6 %, počet dokončených bytů se rozrostl o 12,3 %.

V průběhu celého roku 2021 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 498 bytů, tj. ve srovnání s předchozím rokem více o 305 bytů (+25,6 %). Pouze ve 4. čtvrtletí 2021 bylo zahájeno 303 bytů (tzn. jedna pětina ročního objemu), což ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 představuje nárůst o 12 bytů (+4,1 %).

V celé České republice bylo v roce 2021 zahájeno celkem 45 244 bytů (meziročně více o 28,3 %). Největší rozmach zahájená bytová výstavba zaznamenala v hlavním městě Praze, ve kterém se počet nově realizovaných bytů více než zdvojnásobil (+5 363 bytů, +123,7 %). Zvýšenou investiční aktivitu vykázalo dalších 11 krajů, např. ve Středočeském kraji se počet zahájených bytů zvýšil o 38,7 %, v Karlovarské kraji o 30,0 %. Relativní přírůstek vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší. Meziroční propad zaznamenaly pouze 2 kraje – v Olomouckém kraji došlo k poklesu o 227 bytů (-11,8 %), v Plzeňském o 173 bytů (-6,3 %). Nejvíce bytových jednotek se bude stavět v hlavním městě Praze (9 698 bytů, tj. 21,4 % republikového úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (944 bytů, 2,1% podíl). Příspěvek Libereckého kraje byl 2. nejnižší a dosáhl 3,3 %.

Graf - Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji ze 81,1 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb a z 51,8 % výstavba bytů v nových rodinných domech. V nových bytových domech by mělo vzniknout 28,6 % všech bytů, v rámci nebytových budov 5,1 % bytů.

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána také ve všech ostatních krajích České republiky. Její podíl se pohyboval v rozmezí od 76,6 % v Ústeckém kraji do 92,2 % v hlavním městě Praze. Výstavba bytů v rodinných domech převažovala v dalších 10 krajích – podíl v Karlovarském kraji dosáhl 52,5 %, naopak podíl v Moravskoslezském kraji 72,4 %. Více než 85 % bytů v hlavním městě Praze vznikne v bytových domech, naopak v Moravskoslezském kraji pouze 5,1 % bytů. Podíl zahájených bytů v nebytových stavbách se pohyboval v intervalu od 1,2 % v hlavním městě Praze do 8,9 % v Ústeckém kraji.

V roce 2021 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 885 bytů, tj.  meziročně více o 97 bytů (+12,3 %). Pouze ve 4. čtvrtletí loňského roku bylo zkolaudováno 309 bytů (tzn. 34,9 % ročního objemu). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke zvýšení o 32 bytů (+11,6 %). Meziroční nárůst byl zaznamenán ještě v dalších 7 krajích. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Jihomoravský kraj (+340 bytů), nejvýraznější relativní zvýšení dosáhl Kraj Vysočina (+20,2 %).  Počet dokončených bytů se pod úroveň roku 2020 dostal v 5 krajích – nejvyšší absolutní úbytek byl zjištěn ve Středočeském kraji (-451 bytů), relativní pak v Olomouckém kraji (-13,2 %).

Novou výstavbou bylo v Libereckém kraji realizováno 87,7 % dokončených bytů a stejná situace nastala ve všech zbývajících krajích. Podíl se pohyboval od 80,4 % v Ústeckém kraji do 97,4 % v Jihočeském kraji. Více než 74 % bytů bylo v loňském roce v Libereckém kraji zkolaudováno v nových rodinných domech a mezi kraji se jedná o nejvyšší podíl (nejnižší zastoupení v hlavním městě Praze, a to 11,6 %). V nových bytových domech vzniklo 94 bytů (10,6 %) a 36 bytů bylo dokončeno v nebytových prostorách (4,1 % všech dokončených bytů).

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2021 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021