Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

(předběžné výsledky)

Počet zahájených bytů v 1. až 3. čtvrtletí 2022 v Libereckém kraji meziročně poklesl o 6,4 %. Naopak počet dokončených bytů se zvýšil o 16,1 %.

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 119 bytů, tj. ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 76 bytů (6,4 %) méně. Ve struktuře zahájených bytů zcela jednoznačně převažuje nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, její podíl na celkovém počtu zahájených bytů dosáhl 84,3 %. Více než 55 % nových bytů vznikne v rodinných domech, v nových bytových domech bude realizováno 28,6 % bytů, v nebytových budovách 8,0 % bytů. Ve 3. čtvrtletí bylo zahájeno 561 bytů, tj. 50,1 % za všechna tři čtvrtletí, ve srovnání s 3. čtvrtletím 2021 byl vykázán absolutní přírůstek o 247 bytů, relativní o 78,7 %. Většina bytů v tomto období bude vystavěna nově (88,1 %) a 51,0 % bytů bude realizováno v bytových domech.

Graf - Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 zahájeno celkem 31 974 bytů, tj. meziročně méně o 1 570 bytů (-4,7 %). Vedle Libereckého kraje meziroční úbytek vykázalo dalších šest krajů. Absolutně i relativně nejvyšší propad vykázalo hlavní město Praha (-2 331 bytů, -35,4 %). V sedmi krajích se investiční aktivita meziročně zvýšila, nejlepších výsledků dosáhl Olomoucký kraj (+589 bytů, +50,2 %). Centrem stavebního dění je Středočeský kraj, ve kterém bude vystavěno 5 654 bytů, tj. 17,7 % republikového úhrnu. Nejméně bytů mezi kraji bude zahájeno v Karlovarském kraji (727 bytů, 2,3% podíl). Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána také ve zbývajících krajích České republiky, její podíl se pohyboval v rozmezí od 75,0 % v Ústeckém kraji do 91,3 % v Plzeňském kraji. Více než polovina bytů v nových rodinných domech vznikne v devíti krajích, nejvyšší podíl vykázal Kraj Vysočina (69,3 %). Naopak v hlavním městě Praze vznikne 76,9 % bytů v nových bytových domech.

V průběhu devíti měsíců roku 2022 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 671 bytů, tj. meziročně o 93 bytů (16,1 %) více. Převážná většina bytů vznikla novou výstavbou (79,7 %) a v nových rodinných domech (68,3 %). Kolaudací bytů v nových bytových domech bylo získáno 73 bytů (10,9 %), v nebytových budovách 6 bytů (0,9 % bytů). Pouze ve 3. čtvrtletí 2022 bylo dokončeno 215 bytů, ve srovnání s 3. čtvrtletím 2021 bylo dokončeno o 18 bytů více (9,1 %). Nově bylo vystavěno 79,7 % dokončených bytů, 68,3 % vzniklo v nových rodinných domech.

Graf - Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

V celé České republice bylo ve sledovaném období dokončeno 26 927 bytů, meziroční přírůstek představoval 2 661 bytů a 11,0 %. Pozitivní vývoj ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vykázalo společně s Libereckým krajem dalších 10 krajů – nejvýraznější absolutní přírůstek byl vykázán v hlavním městě Praze (+949 bytů, +25,8 %), relativní v Karlovarském kraji (+135 bytů, +33,3 %). Ve třech krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla, nejvýrazněji v Pardubickém kraji (-153 bytů, -12,3 %).

Podíl bytů dokončených novou výstavbou se mezi kraji pohyboval od 76,8 % v Moravskoslezském kraji do 95,6 % v hlavním městě Praze. Více než polovina bytů vznikla v nových rodinných domech v 12 krajích, nejvyšší podíl vykázal Pardubický kraj (76,3 %). V hlavním městě Praze převažovaly dokončené byty v nových rodinných domech (83,5 %). Specifický z tohoto pohledu je Olomoucký kraj – 47,9 % bytů vzniklo v nových rodinných domech, 39,6 % v nových bytových domech.

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022