Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

Od ledna do září roku 2017 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 614 bytů, meziročně tak došlo k 19,0% nárůstu zájmu o výstavbu. Pouze ve 3. čtvrtletí letošního roku započala výstavba 238 bytů, tj. meziročně o 32,2 % více. Více než tři čtvrtiny (468 bytů, tj. 76,2 %) bude realizováno v rodinných domech, v bytových domech pouze 15 bytů (2,4 %). Nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům by mělo vzniknout 71 nových bytů (11,6 %). Dalších 47 bytů (7,7 %) bude realizováno v nebytových budovách a 2 byty (0,3 %) ve stavebně upravených nebytových prostorách. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory bude kapacita posílena o 11 nových bytů. Nadále v kraji převažovala nová výstavba (80,9 % z celkového počtu zahájených bytů) nad změnou dokončených staveb (19,1 %).

Liberecký kraj patří mezi 12 krajů, ve kterých meziročně stavebníci zahájili více bytů. V Olomouckém kraji ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletí 2016 vzrostla zahájena výstavba dokonce 2krát, v Hlavním městě Praze přírůstek dosáhl 85,6 %. Naopak v Jihočeském a Ústeckém kraji se počet zahájených bytů meziročně snížil (o 8,1 %, resp. o 5,5 %). Na celorepublikové zahájené výstavbě 23 339 bytů (meziročně více o 19,9 %) se Liberecký kraj podílel 2,6 %, což je v rámci mezikrajského srovnání druhý nejnižší podíl. Nejvíce bytů bylo zahájeno ve Středočeském kraji (4 471, tj. 19,2% podíl), nejméně v Karlovarském kraji (417 bytů, tj. 1,8 %). Také ve všech zbývajících regionech měla převahu nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, nejvýrazněji pak v Pardubickém kraji (z 90,4 %).

Graf - Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji

Dokončenou výstavbu za prvních devět měsíců letošního roku reprezentovalo 439 bytů, meziročně o 128 bytů (22,6 %) méně. Meziroční pokles byl zaznamenán ještě v dalších třech krajích (Plzeňském, Zlínském a Pardubickém), hodnota vykázaná v našem regionu však byla nejvyšší. V ostatních krajích se počet dokončených bytů meziročně zvýšil, nejvíce v Královéhradeckém kraji (o 26,0 %). Ve 3. čtvrtletí 2017 bylo dokončeno 181 bytů, tj. meziročně o jednu pětinu méně. V celé České republice bylo dokončeno 19 775 bytů (meziročně více o 7,7 %), z pohledu krajů nejvíce v Hlavním městě Praze (4 619 bytů, tj. 23,4 % z republikového počtu). Počet bytů zrealizovaných v Libereckém kraji byl opět druhý nejnižší (podíl 2,2 %).

S ohledem na strukturu zahájené výstavby byla naprostá většina bytů v Libereckém kraji dokončena v rodinných domech (313 bytů, tj. 71,3 %), nástavbou, přístavbou a vestavbou k rodinným nebo bytovým domům vzniklo 67 bytů (15,3 %). V bytových domech bylo zkolaudováno 15 bytů (3,4 %), v nebytových stavbách 8 bytů (1,8 %) a 36 bytů bylo dokončeno ve stavebně upravených nebytových prostorách. Žádný byt nebyl v daném období dokončen v domovech-penzionech nebo domovech pro seniory.


Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017