Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)

 

V 1. až 2. čtvrtletí 2022 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 566 bytů, tj. meziročně méně o více než třetinu. Naopak počet dokončených bytů se zvýšil téměř o pětinu, ve sledovaném období bylo zkolaudováno 456 bytů.

Od ledna do června letošního roku byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 566 bytů, tj. ve srovnání s 1. pololetím 2021 o 315 bytů (-35,8 %) méně. Ve struktuře zahájených bytů z 80,7 % převažuje nová výstavba nad změnou již dokončených staveb. Většina bytů vznikne v nových rodinných domech, a to 72,6 % bytů, v nových bytových domech to bude pouze 6,0 % bytů. V rámci nebytových budov bude realizováno 10,2 % bytů. Pouze ve 2. čtvrtletí 2022 bylo zahájeno 334 bytů, ve srovnání se stejným období roku 2021 byl zaznamenán pokles o polovinu, přesně o 50,7 %. V rámci tohoto období převažuje výstavba bytů v rodinných domech (71,9 %).

V České republice bylo v 1. až 2. čtvrtletí 2022 zahájeno celkem 22 721 bytů, tj. meziročně více o 9,7 %. Meziroční nárůst vykázalo deset krajů. Nejvyšší absolutní přírůstek zaznamenali v Plzeňském kraji (+676 bytů, tj. +62,6 %), nejvyšší relativní hodnotu v Olomouckém kraji (+653 bytů, tj. +81,6 %). Ve čtyřech krajích se stavební aktivita meziročně snížila, nejvyšší pokles zaznamenal Jihočeský kraj (o 778 bytů), což je o -42,5 %. Druhou nejvyšší hodnotu poklesu zaznamenal náš kraj. Nejvíce bytů se začalo realizovat ve Středočeském kraji (3 951 zahájených bytů, tj. 17,4  % republikového úhrnu), nejméně v Karlovarském kraji (536 bytů, 2,4% podíl na republikovém úhrnu). Počet zahájených bytů a podíl na úhrnu ve výši 2,5 % v našem kraji byl v rámci mezikrajského srovnání 2. nejmenší.

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána ve všech krajích České republiky, její podíl se pohyboval v rozmezí od 76,1 % v Ústeckém kraji do 92,0 % v Plzeňském kraji. Více než polovina bytů vznikne v rodinných domech v devíti krajích, nejvyšší podíl vykázal Jihočeský kraj (76,1 %). Naopak v hlavním městě Praze vznikne 74,2 % bytů v bytových domech.

V průběhu 1. pololetí 2022 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 456 bytů, tj. meziročně o 75 bytů (19,7 %) více. Převážná většina bytů vznikla novou výstavbou (78,3 %) a v nových rodinných domech bylo realizováno 66,0 % všech bytů. Kolaudací bytů v nových bytových domech bylo získáno 11,6 % bytů, v nebytových budovách 1,1 % bytů. Pouze ve 2. čtvrtletí 2022 bylo dokončeno 224 bytů, ve srovnání s 2. čtvrtletím 2021 se jedná o zvýšení o 21,7 %.

V celé České republice bylo ve sledovaném období dokončeno 17 403 bytů, meziroční přírůstek představoval 438 bytů, tedy 2,6 %. Kladné výsledky vykázalo také devět krajů – nejvýraznější absolutní přírůstek byl patrný ve Středočeském kraji (327 bytů a 10,2 %), nejvyšší relativní přírůstek pak v Olomouckém kraji (306 bytů a 32,9 %). V pěti krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla, nejvýrazněji v Pardubickém kraji (-221 bytů, -24,8 %).

Podíl bytů dokončených novou výstavbou se mezi kraji pohyboval od 78,3 % v našem kraji do 94,4 % v hlavním městě Praze. Více než polovina bytů vznikla v rodinných domech v jedenácti krajích, nejvíce v Pardubickém (téměř 84 %), zatímco v hlavním městě Praze z 81,7 % převažovaly dokončené byty v nových bytových domech.

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022