Bytová výstavba v 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosáhla kladných výsledků (předběžné výsledky)

 

Počet zahájených bytů v Libereckém kraji se ve sledovaném období meziročně zvýšil o 32,5 %, počet dokončených bytů vzrostl o 12,7 %.

Graf: Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

Od ledna do září letošního roku byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 195 bytů, tj. ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2020 více o 293 bytů (+32,5 %). Ve struktuře zahájených bytů z 85,8 % převažuje nová výstavba nad změnou již dokončených staveb. V nových rodinných domech vznikne 49,5 % bytů, v nových bytových domech bude realizováno 35,8 % bytů. V rámci nebytových budov bude vystavěno 1,4 % bytů. Pouze ve 3. čtvrtletí 2021 bylo zahájeno 314 bytů, ve srovnání se stejným období roku 2020 byl zaznamenán nárůst o 62,7 % a také v tomto období převažuje výstavba bytů v rodinných domech (72,6 %).

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 zahájeno celkem 32 435 bytů, tj. meziročně více o 19,5 %. Meziroční nárůst zaznamenalo kromě našeho kraje také dalších 10 krajů. Absolutně a relativně nejvyšší přírůstek vykázalo hlavní město Praha (+2 313 bytů, +65,0 %), zároveň v tomto kraji bylo zahájeno nejvíce bytů mezi kraji (5 873 bytů, tj. 18,1 % republikového úhrnu). Ve 3 krajích se stavební aktivita meziročně snížila – nejvyšší pokles zaznamenal Olomoucký kraj (-266 bytů, -18,5 %). Nejméně bytů se začalo realizovat v Karlovarském kraji (747 bytů, 2,3% podíl na republikovém úhrnu). Počet zahájených bytů byl v Libereckém kraji 4. nejnižší,  podíl na úhrnu dosáhl 3,7 % (4. nejnižší hodnota).

Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána ve všech krajích České republiky, její podíl se pohyboval od 74,2 % v Kraji Vysočina do 92,6 % v hlavním městě Praze. Více než polovina bytů v nových rodinných domech vznikne v 9 krajích, nejvyšší podíl vykázal Moravskoslezský kraj (69,9 %). Naopak v hlavním městě Praze 86,5 % bytů vznikne v nových bytových domech.

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 576 bytů, tj. meziročně o 65 bytů (12,7 %) více. Převážná většina bytů vznikla novou výstavbou (90,3 %), v nových rodinných domech bylo realizováno 76,2 % všech bytů. Kolaudací bytů v nových bytových domech bylo získáno 9,7 % bytů, v nebytových budovách 5,9 % bytů. Pouze ve 3. čtvrtletí 2021 bylo dokončeno 175 bytů, ve srovnání s 3. čtvrtletím 2020 se jedná o 16,7% pokles.

V celé České republice bylo ve sledovaném období dokončeno 24 282 bytů, meziroční přírůstek představoval 980 bytů a 4,2 %. Lepší výsledky společně s naším krajem vykázalo také dalších 9 krajů – nejvýraznější absolutní přírůstek vykázalo hlavní město Praha (+383 bytů), nejvyšší relativní přírůstek kraj Vysočina (+24,9 %). Pouze ve 4 krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla, nejvýrazněji ve Zlínském kraji (-123 bytů, -11,9 %).

Mezi kraji se podíl dokončených bytů novou výstavbou pohyboval od 81,9% v Ústeckém kraji  do 97,4 % v Jihočeském kraji. Nejvyšší podíl dokončených bytů v nových rodinných domech vykázal Liberecký kraj, v hlavním městě Praze pro změnu ze 77,5 % převažovaly dokončené nové byty v bytových domech.

Kontakt:

Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Bytová výstavba v 1. až 3. čtvrtletí 2021 dosáhla kladných výsledků (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Grafy
  • Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Vývoj dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
  • Struktura zahájené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Struktura dokončené bytové výstavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021