Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj

 

Podíl Libereckého kraje na republikovém hrubém domácím produktu dosáhl 3,1 %. Meziročně se HDP v běžných cenách nominálně zvýšil o 4,4 %, reálně však pouze o 0,9 %. Produktivita práce zaznamenala nárůst ve výši 4,7 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách v roce 2021 v Libereckém kraji dosáhl 186,9 mld. Kč, tj. 3,1 % HDP vytvořeného v celé České republice (6 108,7 mld. Kč). V mezikrajském srovnání představuje tento podíl 2. nejnižší hodnotu po Karlovarském kraji (1,6 %). Nejvyšší podíl dosáhlo hlavní město Praha (27,5 %), následované Středočeským (11,3 %) a Jihomoravským krajem (11,0 %).

Meziročně HDP v Libereckém kraji zaznamenal nominální růst ve výši 4,4 %. Ve srovnání s rokem 2020 vykázaly vyšší úroveň HDP také všechny ostatní kraje, nejvýrazněji se pak hodnota ukazatele zvýšila v Moravskoslezském kraji (+10,6 %). V úhrnu za Českou republiku HDP nominálně vzrostl o 7,0 %. Reálně (ve stálých cenách, tzn. po očištění od vlivu inflace) HDP v Libereckém kraji meziročně vzrostl o 0,9 %. Vyšší hrubý domácí produkt ve stálých cenách vykázalo také dalších 11 krajů s tím, že nejdynamičtěji ekonomika rostla opět v Moravskoslezském kraji (+6,4 %). Druhý nejvyšší růst byl vykázán v  Královéhradeckém kraji (+5,5 %). Ve zbývajících krajích, tj. v Karlovarském (-1,0 %) a Kraji Vysočina (-2,3 %), ukazatel reálně poklesl.

Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji

Hodnota HDP v přepočtu na 1 obyvatele v našem kraji v roce 2021 činila 421,9 tis. Kč v běžných cenách, tj. meziročně o 4,4 % více. Uvedená hodnota představovala 73,9 % HDP na obyvatele v průměru za Českou republiku (571,1 tis. Kč v běžných cenách). Tímto poměrem se Liberecký kraj umístil na 3. nejnižší pozici za krajem Karlovarským (59,5 %) a Ústeckým (69,3 %). Naopak hlavní město Praha s HDP ve výši 1 264,5 tis. Kč na 1 obyvatele představovalo 221,4 % celorepublikového průměru. Žádný jiný kraj již republikovou hodnotu nepřesáhl.

Produktivita práce, měřená podílem HDP na 1 zaměstnaného, dosáhla v roce 2021 v Libereckém kraji 919,7 tis. Kč, tj. ve srovnání s rokem 2020 nárůst o 4,7 %. S uvedenou absolutní hodnotou se náš kraj v mezikrajském srovnání umístil na 3. nejhorší pozici. Produktivita na 1 zaměstnaného v celé České republice činila 1 140,2 tis. Kč, produktivita dosažená v našem kraji představovala 80,7 % průměru České republiky (3. nejnižší hodnota ze všech krajů). Republikovou hodnotu převýšila regionální produktivita práce pouze v hlavním městě Praze (152,3 %), naopak v Karlovarském kraji dosáhla pouze 71,7 %.

Graf - Hrubý domácí produkt na zaměstnaného v Libereckém kraji

Hrubá přidaná hodnota (HPH) v Libereckém kraji v roce 2021 dosáhla 169,9 mld. Kč (v běžných cenách), tj. meziročně o 4,2 % více. Meziročně vyšší hodnotu zaznamenala HPH také v úhrnu za celou Českou republiku (+6,8 %) a stejně tomu bylo také u ostatních krajů. Nejvýrazněji HPH mezi roky 2020 a 2021 vzrostla v Moravskoslezském kraji (+10,4 %), nejnižší přírůstek byl dosažen v případě Kraje Vysočina (+2,5 %).

Liberecký kraj má ve srovnání se strukturou hrubé přidané hodnoty České republiky vyšší podíl sekundárního sektoru (+9,5 p. b.) a naopak nižší podíl primární (-0,6 p. b.) a terciární sféry (-8,9 p. b.). V mezikrajském srovnání byl podíl sekundárního sektoru na HPH v Libereckém kraji v roce 2021 ve výši 42,8 % 4. nejvyšší, a to po krajích Zlínském (47,5 %), Královéhradeckém (45,5 %) a Kraji Vysočina (43,3 %). V porovnání s rokem 2020 se však zastoupení sekundární sféry na HPH v našem kraji snížilo o 0,2 p. b. Nejméně se tento sektor podílel na HPH v hlavním městě Praze (15,1 %). V případě primárního sektoru obsadil Liberecký kraj s 1,5% podílem 3. nejnižší příčku pomyslného žebříčku, nižší podíl vykázalo pouze hlavní město Praha (0,4 %) a Moravskoslezský kraj (1,4 %). Nejvyšší podíly dlouhodobě evidují „zemědělské kraje“ – Kraj Vysočina (5,5 %) a Jihočeský kraj (4,0 %). V případě podílu terciárního sektoru ve výši 55,7 % patřila našemu kraji 7. nejnižší pozice. Nejvíce na tvorbu HPH služeb přispívaly v hlavním městě Praze (84,5 %), nejméně ve Zlínském kraji (50,2 %).

Graf - Podíl sektorů na tvorbě hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2021

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) v roce 2021 dosáhl v Libereckém kraji v běžných cenách úrovně 118,7 mld. Kč a meziročně relativně vzrostl o 4,7 %, tj. 2. nejnižší přírůstek mezi kraji. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenalo hlavní město Praha (+13,3 %), nejnižší Karlovarský kraj (+3,9 %).

V Libereckém kraji dosáhl čistý disponibilní důchod domácností v přepočtu na 1 obyvatele 267,8 tis. Kč (4. nejnižší hodnota v mezikrajském porovnání), což představovalo 90,7 % průměru České republiky. Republikový průměr 295,2 tis. Kč na 1 obyvatele převýšily pouze dva regiony – hlavní město Praha (402,4 tis. Kč, tj. 136,3 % průměru ČR) a nepatrně i Středočeský kraj (295,9 tis. Kč, tj. 100,2 % průměru ČR). Na poslední příčce pomyslného žebříčku se umístil kraj Karlovarský (255,2 tis. Kč, tj. 86,5 % průměru ČR).

Investice vyjádřené tvorbou hrubého fixního kapitálu (THFK) dosáhly v Libereckém kraji v roce 2021 hodnoty 43,8 mld. Kč v běžných cenách. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o 2. nejnižší částku, méně investoval pouze kraj Karlovarský (25,9 mld. Kč). První místo žebříčku obsadilo hlavní město Praha (498,8 mld. Kč). Meziročně vyšší objem investic zaznamenalo 10 krajů včetně Libereckého. Nejvíce se investice navýšily v Pardubickém kraji (+20,6 %), nárůst v našem regionu (+4,3 %) byl 5. nejvyšší. Ve 4 krajích (Moravskoslezském, Vysočina, Ústeckém a Karlovarském) investiční činnost meziročně poklesla, nejvýrazněji pak v posledně jmenovaném (-21,2 %). Na celorepublikovém objemu investic (1 588,8 mld. Kč) se v roce 2021 nejvíce podílelo hlavní město Praha (31,4 %) a dále Středočeský (15,1 %) a Jihomoravský kraj (10,2 %). Liberecký kraj k celkovému objemu přispíval 2,8 % (2. nejnižší podíl po kraji Karlovarském s 1,6% podílem).

V přepočtu na 1 obyvatele Libereckého kraje bylo v roce 2021 vytvořeno 98,7 tis. Kč hrubého fixního kapitálu, tedy o 49,8 tis. Kč méně než v průměru připadalo na 1 obyvatele celé České republiky. Objem prostředků investovaných v našem kraji tak tvořil 66,5 % republikového průměru (148,5 tis. Kč) a z tohoto pohledu Liberecký kraj obsadil 6. nejnižší příčku pomyslného mezikrajského žebříčku. Ten uzavírá Karlovarský kraj (88,1 tis. Kč, tj. 59,3 % republikového průměru). Naopak nadprůměrný objem investic do tvorby hrubého fixního kapitálu přepočtený na 1 obyvatele vykázalo v roce 2021 hlavní město Praha (376,0 tis. Kč a 253,2 % republikového průměru) a také Středočeský kraj (171,8 tis. Kč, 115,6 %).

 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Makroekonomické ukazatele v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji
 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Kč podle krajů v roce 2021
 • Vývoj regionálního hrubého domácího produktu ve stálých cenách
 • Hrubý domácí produkt na zaměstnaného v Libereckém kraji
 • Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji a ČR
 • Podíl sektorů na tvorbě hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2021
 • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v Kč podle krajů v roce 2021