Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj

 

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji v roce 2018  dosáhl hodnoty 386 789 Kč a představoval tak 77,2 % republikového průměru. V rámci mezikrajského srovnání se jedná o 3. nejnižší hodnotu.

Graf: Hrubý domácí produkt na zaměstnaného v Libereckém kraji

Hrubý domácí produkt (HDP) je základním národohospodářským ukazatelem užívaným pro měření výkonnosti ekonomiky na daném území. V roce 2018 dosáhl v Libereckém kraji hodnoty 170 809 mil. Kč (v běžných cenách), tj. 3,2 % republikového HDP (5 323 556 mil. Kč). V mezikrajském srovnání byl příspěvek našeho kraje v roce 2018 druhý nejnižší. Pouze 1,8 % se na tvorbě republikového HDP podílel Karlovarský kraj, naopak více než jedna čtvrtina byla vytvořena v Hlavním městě Praze. Více než 10% podíl vykázal Středočeský (11,6 %) a Jihomoravský kraj (10,8 %).

Meziroční nominální nárůst HDP v Libereckém kraji činil 6,2 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení tohoto ukazatele také ve všech zbývajících krajích. Nejvyšší přírůstek byl vykázán v Jihomoravském kraji (+8,3 %), nejnižší v Královéhradeckém kraji (+2,0 %). Za celou Českou republiku HDP nominálně vzrostl o 5,5 %. Reálně (ve stálých cenách, tzn. po očištění od inflace) HDP v Libereckém kraji meziročně vzrostl o 4,0 %. Hrubý domácí produkt ve stálých cenách meziročně vzrostl téměř ve všech ostatních krajích. Výjimkou byl Karlovarský kraj, ve kterém došlo k poklesu o 1,2 %. Nejdynamičtěji se z tohoto pohledu vyvíjela ekonomika v Jihomoravském kraji, který zaznamenal 5,3% meziroční zvýšení HDP. Nejméně ekonomika zrychlila v Plzeňském kraji (+0,4 %).

HDP v přepočtu na jednoho obyvatele Libereckého kraje v roce 2018 dosáhl 386 789 Kč (tj. meziročně více o 6,1 %) a představoval 77,2 % republikového průměru (500 973 Kč). V rámci mezikrajského srovnání se jedná o 3. nejnižší hodnotu, poslední příčka pomyslného žebříčku patří Karlovarskému kraji s 64,6 %. Naopak hodnota za Hlavní město Praha republikový průměr převýšila více než dvojnásobně a žádný jiný kraj již na republikovou hodnotu nedosáhl.

Vývoj regionálního hrubého domácího produktu velmi úzce souvisí s vývojem regionální hrubé přidané hodnoty (HPH), která je jeho součástí. Hodnota tohoto ukazatele v Libereckém kraji činila v roce 2018 v běžných cenách 153 658 mil. Kč a meziročně se zvýšila o 6,5 %. Dlouhodobě se nejvýznamněji na HPH (s výjimkou let 2015 a 2016) podílí odvětví služeb – v roce 2018 z 51,6 %. Průmysl představoval 40,7 %, stavebnictví 5,8 % a primární sektor 1,8 % krajské hrubé přidané hodnoty. Zastoupení terciálního sektoru meziročně vzrostlo o 1,5 p. b., zvýšil se také podíl  primárního sektoru.(+0,1 p. b.) a stavebnictví (+0,6 p. b.). Naopak zastoupení průmyslu vykázalo pokles o 2,1 p. b.

Liberecký kraj má ve srovnání se strukturou hrubé přidané hodnoty České republiky vyšší podíl sekundárního sektoru (o 10,7 p. b. více než průměr ČR) a naopak nižší podíl primární (o 0,4 p. b.) a terciární sféry (o 10,3 p. b.). V mezikrajském srovnání byl podíl sekundárního sektoru na HPH v Libereckém kraji v roce 2018 ve výši 46,6 % druhý nejvyšší, a to po Zlínském kraji (50,5 %). Nejméně se tento sektor podílel na HPH v Hlavním městě Praze (15,4 %). V případě primárního sektoru obsadil Liberecký kraj s 1,8% podílem v pomyslném žebříčku třetí nejnižší pozici, a to po Hlavním městě Praze (0,4 %) a Moravskoslezském kraji (1,7 %). Nejvyšší podíl vykázaly typicky zemědělské kraje – Kraj Vysočina (5,7 %) a Jihočeský kraj (4,7 %). V případě podílu terciárního sektoru patřila našemu kraji čtvrtá nejnižší pozice. Nejvíce na tvorbu HPH služby přispívají v Hlavním městě Praze (84,3 %), nejméně ve Zlínském kraji (46,9 %).

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) odráží úroveň materiálního bohatství domácností trvale bydlících v daném regionu. V roce 2018 dosáhl v Libereckém kraji v běžných cenách úrovně 100 435 mil. Kč a meziročně vzrostl o 6,0 %, tj. třetí nejnižší relativní přírůstek mezi kraji. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal Středočeský kraj (+9,4 %), k nejnižšímu nárůstu došlo  v Karlovarském kraji (+4,5 %).

Čistý disponibilní důchod domácností v přepočtu na 1 obyvatele v našem kraji činil 227 430 Kč, o 18 936 Kč se pohybuje pod republikovým průměrem (246 366 Kč). Ten převýšily pouze Hlavní město Praha (324 945 Kč) a Středočeský kraj (258 543 Kč). Tím je také dáno pořadí krajů na předních příčkách pomyslného žebříčku. S hodnotou 215 963 Kč ho uzavírá Ústecký kraj, Liberecký kraj vykázal 4. nejnižší hodnotu.

Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) charakterizuje investiční aktivity v regionu. V roce 2017 jeho objem v Libereckém kraji dosáhl hodnoty 33 280 mil. Kč. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o druhou nejnižší částku, méně investoval pouze Karlovarský kraj (20 109 mil. Kč). První místo žebříčku již tradičně obsadilo Hlavní město Praha (398 894 mil. Kč).

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele v Libereckém kraji se dlouhodobě nachází pod republikovým průměrem – v roce 2017 představovala 75 476 Kč, tj. o 42 591 Kč méně než THFK na 1 obyvatele České republiky. V pořadí krajů náš region obsadil druhou nejhorší pozici po Karlovarském kraji (67 911 Kč). Nadprůměrný objem investic přepočtený na 1 obyvatele vykázalo Hlavní město Praha (310 048 Kč, tj. 2,6krát více než republikový průměr) a Středočeský kraj (121 114 Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Makroekonomické ukazatele v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Hrubý domácí produkt na zaměstnaného v Libereckém kraji
 • Vývoj regionálního hrubého domácího produktu ve stálých cenách
 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Libereckém kraji
 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v Kč podle krajů v roce 2018
 • Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji a ČR
 • Podíl sektorů na tvorbě hrubé přidané hodnoty podle krajů v roce 2018
 • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v Kč podle krajů v roce 2018