Lesnictví v Libereckém kraji v roce 2016

 

Lesní pozemky v Libereckém kraji v roce 2016 představovaly 141 018 hektarů, tj. 5,3 % republikového celku. Téměř 98 % lesních pozemků tvořila půda porostní, v rámci mezikrajského srovnání se jedná o 6. nejvyšší hodnotu. Podíl půdy porostní se mezi kraji pohybuje v intervalu od 89,0 % v Hlavním městě Praze do 98,5 % v Kraji Vysočina.

V průběhu roku 2016 bylo v České republice uměle obnoveno (tzn. zalesněno) 19 929 ha. V Libereckém kraji celkem tímto procesem prošlo 796 ha (4,0% podíl na úhrnu za ČR) a ve srovnání s předchozím rokem je to o 18 ha (2,3 %) více. Při výsadbě byly upřednostněny jehličnaté dřeviny (62,7% podíl na zalesněné ploše), v rámci nich byl nejčastěji vysazován smrk (234 ha, tzn. 46,9 % plochy zalesněné jehličnany) a borovice (217 ha, 43,5 %). Z listnatých dřevin, kterými bylo osázeno 37,3 % zalesněné plochy, převažoval jednoznačně buk (181 ha, 60,9 % plochy zalesněné listnatými dřevinami). Samovolně, tedy přirozenou obnovou, pak došlo k zalesnění 269 ha lesa, v předchozím roce byla tato plocha o 27 ha menší.

Listnaté dřeviny při zalesnění převažovaly pouze ve čtyřech krajích – v Hlavním městě Praze (79,3 % na celkové zalesněné ploše), v Moravskoslezském (63,1 %), Jihomoravském (54,2 %) a Olomouckém kraji (53,9 %). V ostatních regionech mají převahu jehličnany. Jejich nejvyšší podíl vykázal kraj Vysočina (75,9 %), nejnižší Hlavní město Praha (20,7 %). Největší rozlohu přirozenou cestou obnoveného lesa vykázal Královéhradecký kraj, 719 ha představovalo téměř 15 % ze 4 813 ha lesů obnovených v České republice.

V České republice se v loňském roce vytěžilo 17 616,6 tis. m3 dřeva bez kůry, přičemž největším producentem dřeva je Moravskoslezský kraj s těžbou 2 755,4 tis. m3 dřeva (15,6 % republikového úhrnu). V Libereckém kraji bylo vytěženo 527,1 tis. m3 dřeva (meziroční pokles o 8,5 %) a s podílem 3,0 % mu patřila až 12. příčka mezikrajského žebříčku. Z hlediska druhu bylo v Libereckém kraji nejvíce vytěženo jehličnanů (428,6 tis. m3, tj. 81,3 % celkové těžby a 2,7% podíl na těžbě v České republice), v jejich struktuře pak ze dvou třetin převažoval smrk. Listnatých stromů bylo vytěženo 98,5 tis. m3, podíl na republikové produkci dosáhl 5,8 % a ve struktuře měl téměř 40% zastoupení buk.

Nahodilou těžbou bylo v Libereckém kraji zpracováno 132,7 tis. m3 dřeva bez kůry (3. nejnižší objem mezi kraji), z toho ze 44,3 % to byla těžba nutná z živelních příčin a 37,8 % bylo vytěženo kvůli hmyzové kalamitě. Největší rozsah zpracované nahodilé těžby, který představoval více jak čtvrtinu republikového celku, vykázal Moravskoslezský kraj (2 442,1 tis. m3). Podíl živelní nahodilé těžby mezi kraji se pohyboval od 8,3 % v Moravskoslezském kraji do 63,7 % v Karlovarském kraji, podíl těžby z důvodu hmyzové kalamity od 20,9 % v Karlovarském kraji do 68,3 % ve Zlínském kraji.

Prořezávky (výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu) byly v Libereckém kraji v průběhu roku 2016 provedeny na 2 344 ha, tj. o 9,3 % více než v roce 2015. Probírky (tzn. úmyslné zásahy v předmýtních porostech, které slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu) byly provedeny na 2 548 ha lesní půdy (meziroční pokles o 23,8 %) a množství dřeva získané z těchto zásahů dosáhlo 107 646 m3 (-7,4 %).

Celková částka ohodnocených škod, které byly v České republice v roce 2016 způsobeny zvěří, dosáhla 33,1 mil. Kč. Nejvyšší škodu vykázal Ústecký kraj (5,4 mil. Kč, 16,4 % republikového úhrnu), Liberecký kraj vyčíslil škody za 1,6 mil. Kč (4,9 %).

 

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví – 2016

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813


 • Tabulky
 • Vybrané údaje za Liberecký kraj (2007 až 2016)
 • Zalesňování a přirozená obnova podle krajů v roce 2016
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2016
 • Doplňující údaje podle krajů v roce 2016

 • Grafy
 • Zalesňování a přirozená obnova lesa, zalesňování podle druhu dřeviny v Libereckém kraji (2007 až 2016)
 • Zalesňování podle krajů v roce 2016
 • Těžba dřeva celkem a zpracovaná nahodilá těžba, podíl zpracované nahodilé těžby živelní na celkové zpracované nahodilé těžbě v Libereckém kraji (2007 až 2016)
 • Těžba dřeva podle krajů v roce 2016
 • Těžba dřeva na 1 ha lesních pozemků podle krajů v roce 2016
 • Struktura zpracované nahodilé těžby podle krajů v roce 2016