Věkové složení obyvatel Libereckého kraje k 31. 12. 2016

 

Na území Libereckého kraje žilo ke konci roku 2016 celkem 440 636 obyvatel a jejich průměrný věk činil 41,8 let (meziročně o 0,2 roku více). V porovnání s průměrným věkem v úhrnu za Českou republiku (42,0 let) je obyvatelstvo našeho kraje o 0,3 roku mladší, ve srovnání s ostatními regiony České republiky je uvedená krajská hodnota třetí nejnižší. Napříč Českou republikou se pak průměrný věk pohyboval v rozmezí od 41,0 let (Středočeský kraj) do 42,7 let (Královéhradecký a Zlínský kraj). Téměř ve všech krajích populace zestárla. Nejvyšší meziroční nárůst průměrného věku zaznamenal Karlovarský kraj (o 0,30 roku), nejnižší Středočeský kraj (o 0,14 roku). Výjimkou bylo Hlavní město Praha, ve kterém hodnota tohoto ukazatele zůstala beze změny.

K 31. 12. 2016 ženy představovaly 50,9 % populace Libereckého kraje a jejich průměrný věk dosáhl 43,1 let. Muži byli v průměru o 2,8 roku mladší, když jejich průměrný věk činil 40,3 let. Meziročně se však průměrný věk v případě obou pohlaví navýšil shodně o 0,2 roku. Ženám v celé České republice bylo v průměru 43,4 let, mužům 40,6 let. Průměrný věk v případě žen se mezi kraji pohyboval od 42,2 let (Středočeský kraj) do 44,3 let (Zlínský kraj), v případě mužů od 39,7 let (Středočeský kraj) do 41,3 let (Plzeňský kraj).

V rámci 215 obcí Libereckého kraje se pak průměrný věk za rok 2016 pohyboval mezi 34,2 roky (obec Bohatice, okres Česká Lípa) a 54,3 roky (obec Troskovice, okres Semily).

Pokud jde o věkovou strukturu obyvatel Libereckého kraje, tak k 31. 12. 2016 bylo v populaci regionu evidováno 70 382 dětí ve věku 0–14 let (16,0 % obyvatel kraje), 286 937 obyvatel bylo ve věku 15–64 let (65,1 %) a 83 317 osobám (18,9 %) bylo 65 a více let. Meziročně více bylo především obyvatel starších 65 let (o 2 974 osob, tj. o 3,7 %), přibyly také děti do 14 let (o 976 osob, tj. o 1,4 %), zatímco počet obyvatel v produktivním věku se naopak o 2 953 osob (o 1,0 %) snížil.

Vzhledem k uvedenému vývoji se zvýšila hodnota indexu stáří, který poměřuje osoby ve věku 65 a více let ku 100 dětem ve věku 0–14 let. Ke konci roku 2016 tak na 100 dětí připadlo 118,4 seniorů, což je o 2,6 osob více než na konci roku 2015 a o 2,4 osob méně než činí hodnota indexu za Českou republiku. V případě žen byl poměr mezi věkovými skupinami nad 65 let a 0–14 let ještě markantnější – na 100 dívek totiž připadlo 140,3 žen nad 65 let. Naopak index stáří mužů ani v roce 2016 pomyslnou hranici 100 nepřekročil – na 100 chlapců do 14 let připadlo „pouze“ 97,4 65letých a starších mužů. V porovnání s ostatními regiony České republiky byl však index stáří vykázaný v Libereckém kraji třetí nejnižší. Méně seniorů na 100 dětí vykázal již jen Středočeský (101,5 osob) a Ústecký kraj (115,0 osob). S hodnotou 132 seniorů na 100 dětí se na posledním místě srovnání umístil kraj Královéhradecký.

Ukazatelem ilustrujícím věkové složení populace daného území je také index ekonomického zatížení (počet osob ve věku 0–14 let a 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let). Ke konci roku 2016 v našem kraji na 100 osob v produktivním věku připadalo 53,6 „závislých osob“ (tj. dětí ve věku 0–14 let a osob nad 65 let). I v případě tohoto ukazatele se jeho hodnota meziročně navýšila, a to o 1,9 osob. Podobně jako index stáří, nabývá také index ekonomického zatížení příznivější hodnoty na straně mužů (48,9 osob) než žen (58,3 osob). Z mezikrajského pohledu dosáhl index nejvyšší hodnoty v Královéhradeckém kraji (55,0 osob), opačně je tomu v Moravskoslezském kraji (50,7 osob).

 

Více informací naleznete v publikaci Věkové složeny obyvatelstva – 2016 a Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2017

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813

 


 • Tabulky
 • Věkové složení obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2016
 • Obce Libereckého kraje s nejnižším průměrným věkem k 31. 12. 2016
 • Obce Libereckého kraje s nejvyšším průměrným věkem k 31. 12. 2016
 • Vybrané demografické údaje v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2016
 • Vybrané demografické údaje podle krajů k 31. 12. 2016

 • Grafy
 • Průměrný věk obyvatel Libereckého kraje a jeho okresů (stav k 31. 12.)
 • Průměrný věk podle krajů k 31. 12. 2016
 • Věková struktura obyvatelstva Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 1991 a 31. 12. 2016
 • Věková struktura a index stáří v Libereckém kraji
 • Index stáří podle okresů Libereckého kraje (stav k 31. 12.)
 • Index stáří podle krajů k 31. 12. 2016
 • Index ekonomického zatížení podle krajů k 31. 12. 2016

 • Kartogramy
 • Průměrný věk obyvatel podle obcí Libereckého kraje k 31. 12. 2016